termijn verstreken

Werkplein Fivelingo te Appingedam

directeur ad interim

politiek-bestuurlijk sensitief, ondernemend, samenwerkingsgericht

Werkplein Fivelingo zoekt een interim-directeur

1 fte tot uiterlijk 1 januari 2021

 

Werkplein Fivelingo is de dienst van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) voor Werk, Participatie en Inkomen. Het Werkplein Fivelingo werkt nauw samen met de andere belanghebbenden binnen het sociaal domein. De huidige directeur legt haar functie neer. Aangezien de gemeenten Delfzijl, Loppersum en Appingedam per 1-1-2021 één gemeente gaan vormen, ligt het in de bedoeling dat de gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo zal worden ingevlochten in de dan ontstane organisatie. Daarom wordt er gezocht naar een interim-directeur.

Werkplein Fivelingo is een uitvoeringsorganisatie die functioneert in de context van een complexe omgeving. Het Werkplein heeft het streven zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten, behorend tot de doelgroepen van de Participatiewet aan regulier werk te helpen en de uitkeringslasten te beperken. Werkplein Fivelingo wil dit bereiken door het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

De Werkplein-organisatie is een belangrijke partner van het lokale en regionale bedrijfsleven en een belangrijke publieke partner op het gebied van re-integratie en participatie. Een sterke positie binnen het speelveld van de sociale zekerheid én de regionale arbeidsmarkt is het doel. Het realiseren van een pakkend dienstverleningsconcept naar klanten (werknemers, MKB, werkgevers, en uitkeringsgerechtigden) gebaseerd op kwaliteit, klanttevredenheid en duurzaamheid is daarbij een voorwaarde.

In het kader van de voorgenomen herindeling van de Groninger gemeenten zullen de contacten met de omringende gemeenten en hun WSW-bedrijven waar nodig intensiveren. Ook de relatie met het huidige EZ-bureau dat eveneens onderdeel wordt van de nieuwe DAL-gemeente is van groot belang.

De wet- en regelgeving Participatiewet leidt tot krimpende budgetten en de interim-directeur moet er, samen met de betrokken gemeenten, voor zorgdragen dat deze budgetten niet worden overschreden. Het Werkplein kan door een optimale uitvoering van de taken op het terrein van werk en inkomen in termen van efficiëntie en effectiviteit deze doelen bereiken. Bedrijfsmatig ligt er een flinke uitdaging om de bedrijfsvoering te optimaliseren, de P en C-cyclus volgens de afspraken in tijd, geld en kwaliteit uit te voeren en de resultaten te monitoren en verantwoorden. Ook de organisatie moet op orde zijn en afgestemd worden op de beschikbare middelen en uit te voeren doelen.

De interim-directeur dient samen met het MT van werkplein Fivelingo de organisatie in positie te brengen om de vereiste slagkracht te tonen en de uitdagingen op te pakken.

Van de interim-directeur wordt op dit gebied concreet verwacht:
* het bevorderen van uitstroom uit de uitkering;
* het verhogen van de efficiency en effectiviteit in de bedrijfsvoering;
* het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening;
* het verminderen van de uitkeringskosten.

De interim-directeur is het boegbeeld van de organisatie, zorgt voor een positieve profilering van de organisatie bij stakeholders en (politieke) netwerken. Wekt vertrouwen in de organisatie, is zichtbaar en aanspreekbaar. Draagt zorg voor het personeel en boekt aantoonbare resultaten bij de realisatie van de opdracht. De interim-directeur betrekt de OR vroegtijdig bij planvorming en -realisatie. Het realiseren van een cultuur gericht op samenwerking, verbinding en synergie op weg naar de nieuwe DAL-gemeente is van groot belang.

De samenwerking tussen medewerkers en management van Werkplein Fivelingo en die van de gemeenten wordt daarom geïntensiveerd. Met de herindeling op komst worden de samenwerking en gezamenlijke cultuur van deze collega’s nog evidenter om de doelen op gebied van participatie te realiseren.

Op weg naar de herindeling zal de interim-directeur zelf intensief samenwerken met het bestuur en management en het beleidsteam van de drie DAL-gemeenten. Daarnaast heeft de interim-directeur een goede verbinding met interne overlegorganen.

Daarbij dient het vraagstuk van de positionering van beleid worden opgelost. Thans zijn de beleidsmedewerkers van de gemeenten en Werkplein Fivelingo binnen het Beleids Coördinerend Overleg (BCO) doende om deze beleidsagenda uit te voeren. Ook de huisvestingsvraag zal worden opgelost, waarbij de huidige huisvesting wen de toekomstige behoeften en keuzes worden betrokken.

Tenslotte, de actieve betrokkenheid bij Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe dient sterk geïntensiveerd te worden.

Formeel: de interim-directeur rapporteert en is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Fivelingo en stemt hiertoe af met het management van de deelnemende gemeenten. De interim-directeur is de gesprekspartner voor de ondernemingsraden.

Profiel

De DAL-gemeenten zijn op zoek naar een stevige, bedrijfskundige interim-directeur die affiniteit, liefst ervaring heeft met participatie en arbeidsmarktzaken. Die succesvol kan werken in een complex krachtenveld en in staat is om richting te geven aan een heldere visie op participatie en arbeidsmarktzaken (zoals WMO, Jeugd, Armoedebestrijding) die integraal onderdeel zijn van de opgaven in het totale Sociaal domein (lees transformatie, gebiedsgericht werken, toegang en monitoring en sturing).

Competenties

Hij/zij heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit, kan sturen op hoofdlijnen, is ondertussen scherp gericht op het resultaat, is innovatief en ondernemend (ziet kansen en pakt die ook), is daadkrachtig (lost knelpunten daadwerkelijk op), heeft inlevingsvermogen en is samenwerkingsgericht.

Reactie & procedure

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van interim directeur van Werkplein Fivelingo?  Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV tot uiterlijk 2 december a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

U kunt Roel ook bellen voor nadere informatie: 050-3112502

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.