termijn verstreken

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen te Appingedam

directeur

politiek-bestuurlijk sensitief | initiatiefrijk | verbindend

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) is in 1967 opgericht en is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland (nl. voormalig Eemsmond), Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam.
De 60 medewerkers zetten zich in om de inwoners in deze gemeenten die financiële problemen hebben te ondersteunen met bij hen passende hulpverlening. Het kantoor van de VKB is gevestigd in Appingedam.
De VKB stelt zich ten doel haar cliënten te begeleiden bij het – zoveel mogelijk zelf – op orde brengen en houden van hun financiën en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Uitgangspunt hierbij is altijd dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het slagen van de hulpverlening.
Door nauwe samenwerking met (lokale) partners is de organisatie in staat de preventieve kant van schuldhulpverlening krachtig gestalte te geven.
Daar waar daadwerkelijk problematische schulden zijn ontstaan combineren de medewerkers een sociale benadering van de cliënt en diens situatie met een zakelijke instelling. Zij leggen het accent in de benadering niet op de schuld maar op de persoon en bieden individueel maatwerk. In eerste instantie richten ze zich op het bereiken van een financieel stabiele situatie bij de cliënt, daarna zoeken de medewerkers naar een oplossing voor eventuele schulden. Blijkt het oplossen van schulden of het bereiken van blijvende financiële zelfredzaamheid niet mogelijk, dan richten de medewerkers zich op het voorkomen van het verslechteren van de financiële en maatschappelijke positie van de cliënt.
De VKB wil in het bovengenoemde werkgebied dé vanzelfsprekende dienstverlener en samen-werkingspartner zijn voor het bieden van begeleiding bij financiële problemen.

Als organisatie:

 • werkt ze cliëntgericht en levert ze de afgesproken kwaliteit;
 • heeft ze kennis van zaken, en werkt proactief en slagvaardig;
 • zoekt zij actief naar mogelijkheden tot samenwerking;
 • biedt zij de medewerkers een prettige werksfeer en uitdagend werk.

De deelnemende gemeenten zijn met de portefeuille-houdende wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, dat is belast met het algemeen toezicht. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het directe toezicht op de VKB en voert regelmatig overleg met de directeur.

De bij de VKB aangesloten gemeenten hebben in een beleidsplan vastgelegd hoe ze de integrale schuldhulpverlening willen vormgeven en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Ook is op hoofdlijnen aangegeven hoe de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd.

De VKB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. De VKB heeft het beleidsplan verder uitgewerkt in de beleidsregels schuldhulpverlening. Daarin is opgenomen welke regels en voorwaarden er zijn voor de toelating tot schuldhulpverlening. Ook staat in de beleidsregels wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd of worden beëindigd.
De VKB is aangesloten bij de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren) en werkt volgens de door de NVVK opgestelde gedragscodes voor budgetbeheer, sociale kredietverlening en schuldregeling.

Het bestuur is na een interim-invulling op zoek naar een

🔴 DIRECTEUR

politiek-bestuurlijk sensitief | initiatiefrijk | verbindend

32-36 uur

Als directeur bent u algeheel verantwoordelijk voor de organisatie Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. U geeft sturing aan de strategie, de bedrijfsvoering, financiën en personeelsmanagement.

U geeft direct leiding aan de teamleiders, het hoofd financiële administratie, de juridisch beleidsadviseur, de kwaliteitscoördinator en de systeembeheerder.

U legt verantwoording af aan het Bestuur. De directeur overlegt met het dagelijks bestuur over de strategie en, op hoofdlijnen, over periodieke voortgang van de operatie.

U bent de ‘linking pin’ tussen de (sterk veranderende) omgeving en de organisatie.

Uw kerntaken

 • U levert een actieve bijdrage aan het positioneren van de VKB in het maatschappelijk spectrum, de ketenpartners in het bijzonder. U initieert en onderhoudt contacten, bevordert een positieve betrokkenheid bij de deelnemende gemeenten en instanties en u zorgt voor een goede afstemming.
 • U ontwikkelt de visie van de VKB op het gebied van schuldhulpverlening en draagt deze in- en extern uit.
 • U vertegenwoordigt de VKB in regionale en landelijke overlegsituaties. U houdt natuurlijk ontwikkelingen voor het te volgen beleid bij en u adviseert het bestuur in dezen.
 • U adviseert het bestuur over de te volgen strategie en het beleid, de voorbereiding en de uitvoering van besluiten.
 • U geeft leiding aan de organisatie. U zorgt voor een optimale personeelsbezetting, een goede inrichting van de organisatie, werkprocessen en procedures.
 • U initieert vernieuwingen en verbeteringen in de VKB-organisatie om op nieuwe kansen in te spelen.
 • U coacht en stuurt het MT en de staf, u voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, en geeft vorm aan een actief en effectief personeelsbeleid.
 • U bent verantwoordelijk voor het financiële beleid. U ziet toe op de adequate totstandkoming van de jaarrekening en de begroting van de VKB.
 • U hebt In- en externe contacten op beleidsmatig en bestuurlijk niveau met collega’s, algemeen en dagelijks bestuur, deelnemende gemeenten en instanties, regionale en landelijke overlegorganen en overige relationele en commerciële contacten.

Uw kennis en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van bestuurlijke aangelegenheden en het hebben van een politiek-bestuurlijke antenne;
 • kennis van het sociale domein;
 • relevante ervaring op financieel en bedrijfsvoeringsterrein;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen;
 • ervaring in leidinggeven, motiveren, coachen, conflicthantering en omgaan met tegenstrijdige belangen;
 • ervaring in de vertaling van behoeften en ontwikkelingen naar beleid en uitvoering;
 • relevante ervaring in samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners.

VKB biedt u

 • een veelzijdige bestuurlijke functie in een open en collegiale werksfeer en in een complex en relevant werkveld;
 • een indicatief maandsalaris van €4.600,- – €6.200,- bruto bij een volledig dienstverband.

Reactie & procedure

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van directeur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV tot uiterlijk 10 november a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]
U kunt Roel Jasper ook bellen voor nadere informatie: 050-3112502

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.