- roel&jasper - -

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen te Appingedam

directeur

politiek-bestuurlijk sensitief | initiatiefrijk | verbindend

Expertisegebieden


Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) is in 1967 opgericht en is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland (nl. voormalig Eemsmond), Loppersum, Oldambt, Pekela en Veendam.
De 60 medewerkers zetten zich in om de inwoners in deze gemeenten die financiële problemen hebben te ondersteunen met bij hen passende hulpverlening. Het kantoor van de VKB is gevestigd in Appingedam.
De VKB stelt zich ten doel haar cliënten te begeleiden bij het – zoveel mogelijk zelf – op orde brengen en houden van hun financiën en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Uitgangspunt hierbij is altijd dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het slagen van de hulpverlening.
Door nauwe samenwerking met (lokale) partners is de organisatie in staat de preventieve kant van schuldhulpverlening krachtig gestalte te geven.
Daar waar daadwerkelijk problematische schulden zijn ontstaan combineren de medewerkers een sociale benadering van de cliënt en diens situatie met een zakelijke instelling. Zij leggen het accent in de benadering niet op de schuld maar op de persoon en bieden individueel maatwerk. In eerste instantie richten ze zich op het bereiken van een financieel stabiele situatie bij de cliënt, daarna zoeken de medewerkers naar een oplossing voor eventuele schulden. Blijkt het oplossen van schulden of het bereiken van blijvende financiële zelfredzaamheid niet mogelijk, dan richten de medewerkers zich op het voorkomen van het verslechteren van de financiële en maatschappelijke positie van de cliënt.
De VKB wil in het bovengenoemde werkgebied dé vanzelfsprekende dienstverlener en samen-werkingspartner zijn voor het bieden van begeleiding bij financiële problemen.

Als organisatie:

De deelnemende gemeenten zijn met de portefeuille-houdende wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, dat is belast met het algemeen toezicht. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het directe toezicht op de VKB en voert regelmatig overleg met de directeur.

De bij de VKB aangesloten gemeenten hebben in een beleidsplan vastgelegd hoe ze de integrale schuldhulpverlening willen vormgeven en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Ook is op hoofdlijnen aangegeven hoe de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd.

De VKB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. De VKB heeft het beleidsplan verder uitgewerkt in de beleidsregels schuldhulpverlening. Daarin is opgenomen welke regels en voorwaarden er zijn voor de toelating tot schuldhulpverlening. Ook staat in de beleidsregels wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd of worden beëindigd.
De VKB is aangesloten bij de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren) en werkt volgens de door de NVVK opgestelde gedragscodes voor budgetbeheer, sociale kredietverlening en schuldregeling.

Het bestuur is na een interim-invulling op zoek naar een

🔴 DIRECTEUR

politiek-bestuurlijk sensitief | initiatiefrijk | verbindend

32-36 uur

Als directeur bent u algeheel verantwoordelijk voor de organisatie Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. U geeft sturing aan de strategie, de bedrijfsvoering, financiën en personeelsmanagement.

U geeft direct leiding aan de teamleiders, het hoofd financiële administratie, de juridisch beleidsadviseur, de kwaliteitscoördinator en de systeembeheerder.

U legt verantwoording af aan het Bestuur. De directeur overlegt met het dagelijks bestuur over de strategie en, op hoofdlijnen, over periodieke voortgang van de operatie.

U bent de ‘linking pin’ tussen de (sterk veranderende) omgeving en de organisatie.

Uw kerntaken

Uw kennis en ervaring

VKB biedt u


Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van directeur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV tot uiterlijk 10 november a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]
U kunt Roel Jasper ook bellen voor nadere informatie: 050-3112502

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.