termijn verstreken

stichting Tintengroep in Gieten vraagt

voorzitter raad van toezicht

Algemeen

De Tintengroep is een verzameling van diverse organisaties gespecialiseerd in sociaal werk met als doel zich in te zetten om de eigen kracht en talenten van de bewoners te versterken. De Tintengroep werkt vanuit de volgende visie. “Door professionals in het sociale werkveld te laten verbinden, ondersteunen en faciliteren, willen we ervoor zorgen dat mensen zelfredzaam worden in hun directe woonomgeving, wijk en in de maatschappij. Hiervoor brengen we mensen en organisaties bij elkaar. ‘Niet ieder voor zich, maar samen.’

Door de schaalgrootte is de Tintengroep een volwaardige partner voor bovenregionale partijen, om afspraken mee te maken om de lokale situatie te verbeteren. Daarbij is altijd het uitgangspunt dat de werkorganisaties hun ‘couleur locale’ behouden. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.”

Een gemotiveerde organisatie

De Tintengroep is een ambitieuze en vooral intrinsiek gemotiveerde organisatie met 18 stichtingen en ongeveer 700 medewerkers. De organisatie is financieel gezond. De omzet bedraagt ruim 50 miljoen euro. Het samengaan van de organisaties betekent het bundelen van kennis en kunde en het gezamenlijk gebruik maken van de ondersteunende diensten van Tinten Bedrijfsbureau en Tinten Training & Advies. Het uitgangspunt is dat de organisaties zelfstandig blijven opereren, lokaal, dicht bij de mensen, aan wie zij diensten leveren. De Tintengroep behoort in termen van omvang op dit moment tot de top tien van sociaal werkorganisaties in Nederland. Tintengroep helpt inwoners uit Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland.

Thema’s in de organisatie anno 2022

De Tintengroep wil een strategisch partner zijn voor opdrachtgevers (gemeenten) en netwerkpartners in zorg, onderwijs, woningbouw en ketenpartners die daarin actief zijn. Om de dienstverlening en dat partnerschap te verrijken, voert Tintengroep projecten uit op het gebied van jeugd, Wmo en intergenerationele armoede. Tintengroep acteert proactief op actuele ontwikkelingen zoals de energietransitie en vroegsignalering bij schulden. Ze doet dit door een rol als verbinder in wijken en buurten te zijn. Door middel van interne trainingen en organisatieontwikkeling op het gebied van gedeeld leiderschap en zelforganisatie rust ze medewerkers toe met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om die veranderende rollen en taken te kunnen oppakken. Deze onderwerpen en activiteiten zijn dan ook een aantal van de belangrijkste thema’s die de komende jaren spelen binnen de Tintengroep.

Meer informatie over de Tintengroep vindt u hier.

De raad van toezicht

De organisatie van Stichting Tintengroep wordt aangestuurd door een eenhoofdig raad van bestuur en wordt ondersteund door een staf. De raad van bestuur legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht laat zich leiden door de vier hoofdrollen:

 • werkgever van het raad van bestuur;
 • toezicht en controle op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
 • adviseur en kennispartner van het raad van bestuur met raad en daad;
 • ambassadeur van de organisatie.

Concreet betekent dit dat de raad onder meer toezicht houdt op:

 • de strategische beleidsplannen, de keuzes die worden gemaakt;
 • de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan de maatschappelijke taak die zij heeft;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, met betrekking tot de financiën;
 • de financiële situatie;
 • het HR- en organisatiebeleid;
 • de verhouding met de interne stakeholders (medezeggenschapsorganen);
 • de verhouding met de externe stakeholders (opdrachtgevers en samenwerkingsorganisaties);
 • het functioneren van de bestuurder.

Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de raad van toezicht zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. Voor het eigen functioneren neemt de raad de Governancecode Sociaal Werk (2016) als uitgangspunt. Deze heeft de raad bovendien vertaald naar een visie op toezicht en een toezichtkader en een aantal reglementen. Jaarlijks heeft de raad vergaderingen en themasessies met de gemeenschappelijke ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.

De raad van toezicht kent een drietal commissies, te weten: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit.

De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2023 uit zes leden en gaat mogelijk op termijn terug van nu zeven naar vijf. De leden worden benoemd voor een zittingsperiode van drie jaar, met de mogelijkheid om deze termijn twee keer te verlengen.

In verband met het aflopen van haar derde en laatste zittingstermijn zal de voorzitter haar functie per 1 januari 2023 neerleggen. Hiermee ontstaat de vacature voor de:

🟥 VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 

 

Profielschets raad van toezicht

De raad van toezicht functioneert als een team. De afzonderlijke leden vullen elkaar zodanig aan dat zij gezamenlijk de taak van raad van toezicht goed kunnen uitoefenen. De profielschets valt uiteen in eisen die aan alle leden van de raad van toezicht gesteld kunnen worden en een aantal specifieke eisen. 

De raad van toezicht streeft naar een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving in zijn raad.

Algemene eisen die aan alle raad van toezicht-leden gesteld worden zijn:

 • beschikken over een academisch werk- en/of denkniveau;
 • beschikken over soepele sociale vaardigheden en verbindend vermogen;
 • bestuurlijke ervaring dan wel ervaring als toezichthouder (kennis van het functioneren van een professionele organisatie);
 • kunnen opereren op strategisch niveau (het vermogen tot oordelen op basis van kennis van hoofdlijnen en zonder kennis van details);
 • ervaring/affiniteit met en inzicht hebben in de sociaal werk-sector (maatschappelijk werk, buurtwerk, samenlevingsopbouw, Wmo en jeugd) en de dienstverlening en de ontwikkelingen hierin;
 • affiniteit hebben met en betrokkenheid bij de cliënten van de Tintengroep en de op hen toegesneden dienstverlening en organisatie;
 • onderschrijven van de doelstelling en de kernwaarden van de Tintengroep;
 • beschikking hebben over tijd en energie;
 • betrokkenheid hebben bij de samenleving en participeren/hebben geparticipeerd in daarmee samenhangende netwerken;
 • beschikken over relevante netwerken in de overheid, het maatschappelijk middenveld en het werkgebied van de Tintengroep;
 • respecteren van en affiniteit hebben met de levensbeschouwelijke, maatschappelijke, sociale en ethische vraagstukken die binnen de Tintengroep kunnen spelen.

Elk lid moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de organisatie te beoordelen en het bestuur met raad en daad ter zijde te staan. Om het speelveld van de Tintengroep en de kansen en risico’s daarin te kunnen overzien en de maatschappelijke rol en continuïteit van de Tintengroep te kunnen beschouwen, is het belangrijk dat in de raad van toezicht deskundigheid aanwezig is op het gebied van:

 • financiën;
 • bedrijfscontinuïteit;
 • personeel & organisatie;
 • sociaal werk;
 • openbaar bestuur en (ondernemings-)recht;
 • ICT vraagstukken, waaronder begrepen gegevensbescherming en informatiebeveiliging.

Algemene competenties

 • kennis van het werkgebied, verkregen door (woon- en/of werk)ervaring;
 • kennis van de stakeholders en de gemeenten in het werkgebied;
 • betrokken (willen) zijn op de maatschappelijke opgave van Tintengroep;
 • inzicht in de interne en externe factoren van maatschappelijk ondernemerschap;
 • bewust zijn van en handelen naar de verantwoordelijkheid van good governance;
 • in staat zijn toezicht te houden op een complexe en dynamische organisatie;
 • kennis hebben van de politiek bestuurlijke verhoudingen van het werkgebied;
 • in staat zijn om zich kritisch en constructief op te stellen in de relatie met de leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en andere belanghebbenden;
 • aantoonbare ervaring met een of meerdere benoemde werkvelden;
 • netwerker en bereid zijn/haar netwerk in te zetten.

U heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur opgedaan in verschillende organisaties, met voorkeur voor een organisatie in de zorg en/of een onderneming. Het is wenselijk dat de kandidaat kan reflecteren op de keuzes van bestuur en raad in relatie tot de samenwerkingspartners.

U bent een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner met de kennis en de ervaring om als werkgever en als kritische sparringpartner op te treden voor de bestuurder en de dialoog te voeren over thema’s zoals maatschappelijk ondernemerschap en de kwaliteit van de dienstverlening.

U bent analytisch, denkt ondernemend, heeft affiniteit met de dienstverlening die Tintengroep biedt en heeft het vermogen om het beleid en het functioneren van de raad van bestuur te beoordelen. Daarbij heeft u oog voor de effecten van de besluiten op de korte en langere termijn. U bent verbindend en weet tegelijkertijd de rol van toezichthouder op een onafhankelijke wijze te vervullen.

De taken van de voorzitter van de raad van toezicht

 • De voorzitter fungeert voor de (leden van de) raad van bestuur en eventuele andere betrokkenen uit de organisatie van de Tintengroep als het eerste aanspeekpunt van de raad van toezicht;
 • Als de raad van toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
 • De voorzitter stelt, onder andere in overleg met de raad van bestuur de agenda voor de vergaderingen van de raad van toezicht op en ziet toe op een zorgvuldige en volledige informatieverstrekking naar de (leden van de) raad van toezicht;
 • De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht.
 • De voorzitter draagt zorg voor een zorgvuldig besluitvormingsproces door de raad van toezicht en ziet erop toe dat de leden van de raad van toezicht ter vergadering de gelegenheid krijgen onderwerpen aan de orde te stellen, vragen te stellen en hun zienswijzen kenbaar te maken;
 • De voorzitter ziet toe op deugdelijke verslaglegging van hetgeen ter vergadering aan de orde is gekomen;
 • De voorzitter ziet toe op een deugdelijke opvolging van hetgeen door de raad van toezicht is besloten of is gevraagd;
 • De voorzitter ziet erop toe dat de leden van de raad van toezicht hun kennis en deskundigheid op peil brengen en houden;
 • De voorzitter ziet erop toe dat jaarlijks een (zelf)evaluatie plaatsvindt van (het functioneren van) de raad van toezicht en zijn leden, zorgvuldige voorbereiding van deze gesprekken, deugdelijke verslaglegging daarvan en opvolging van de daaruit naar voren gekomen aandachtspunten;
 • De voorzitter ziet erop toe dat de raad van bestuur jaarlijks op hun functioneren worden beoordeeld, zorgvuldige voorbereiding van deze gesprekken, deugdelijke verslaglegging daarvan, terugkoppeling aan de raad van toezicht en opvolging van de daaruit naar voren gekomen aandachtspunten;
 • De voorzitter ziet toe op het opstellen en publicatie van het jaarverslag van de raad van toezicht;
 • De voorzitter ziet erop toe dat de contacten van de raad van toezicht met de raad van bestuur, de cliëntenraad en gemeenschappelijke ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 • De voorzitter ziet erop toe dat commissies van de raad van toezicht adequaat functioneren.

 Specifieke competenties van de voorzitter raad van toezicht

In het bijzonder dient de voorzitter: 

 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • snel overzicht te hebben, te opereren vanuit een basis van vertrouwen en ruimte en sturing te geven aan het goede en waar nodig scherpe debat;
 • verbindend op te treden en in staat te zijn om een goed samenwerkend team te bouwen en in stand te houden waarin ieders talent op de juiste wijze wordt benut;
 • de balans en eenheid in de raad van toezicht en tussen de raad van toezicht en raad van bestuur te bewaren;
 • te beschikken over inzicht en overzicht betreffende van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen;
 • ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, opgedaan te hebben in een of meerdere grotere organisaties, bij voorkeur opererend in het maatschappelijke domein of aanpalende domeinen;
 • rolvast te zijn en kennis van en visie te hebben op good governance binnen een grote en complexe organisatie in een sterk veranderende omgeving;
 • gevoel te hebben bij de sociale kaart waarin de Tintengroep opereert;
 • te beschikken over een relevant netwerk in Noord-Nederland en daar ook woonachtig te zijn;
 • bereid te zijn en de gelegenheid te hebben om naast de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zich regelmatig te laten informeren door de raad van bestuur en daarmee overleg te voeren;
 • een volwaardig sparringpartner voor de raad van bestuur te zijn.

Tijdsbesteding

De raad van toezicht heeft vijf reguliere vergaderingen per jaar. De commissie kwaliteit en de auditcommissie vergaderen ook elk vijf keer per jaar. De remuneratiecommissie vergadert drie tot vier keer per jaar. Voor alle leden is er jaarlijks een zelfevaluatie en een beleidsdag. De commissies vergaderen enkele weken voorafgaand aan de vergadering van de raad. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer een dag per vergadering ter voorbereiding. De vergaderingen van de raad van toezicht zelf duren ongeveer vier uur en de commissievergaderingen tweeëneenhalf uur per keer. Van de voorzitter wordt extra overleg en inzet verwacht.

Vergoeding

De raad van toezicht heeft het honorarium gekoppeld aan de WNT-norm die geldt voor de raad van bestuur. Het honorarium van de voorzitter komt daarmee op 7,5% van het honorarium van de raad van bestuur.

Reactie & procedure

De Tintengroep hecht groot belang aan diversiteit. De raad van toezicht streeft naar een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving in zijn raad en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de raad ondervertegenwoordigd zijn.

De Tintengroep laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Tintengroep worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Tintengroep? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 11 september 2022 te sturen aan [email protected]

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.