termijn verstreken

Stichting Openbaar Onderwijs Marenland en Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier

voorzitter raad van toezicht

Over Marenland/Noordkwartier

De besturen van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (verder te noemen Marenland) en van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier (verder te noemen Noordkwartier) hebben het voornemen om per 1 januari 2024 een besturenfusie te realiseren op grond van artikel 17 van de Wet op het primair onderwijs. Hiertoe zullen de beide besturen het in dienst zijnde personeel en alle activa en passiva overdragen aan een nieuw op te richten rechtspersoon. De aanleiding tot deze beoogde besturenfusie is gelegen in de teruglopende leerlingaantallen op de scholen van beide stichtingen, het willen bieden van gelijke kansen aan alle kinderen, het behouden van een divers onderwijsaanbod op redelijk korte afstand (thuisnabij onderwijs) en de realisatie van een professionele en krachtige organisatie. Daarnaast is de complexiteit van vele zaken in de afgelopen jaren flink vergroot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snelheid van ICT-ontwikkelingen, ontwikkelingen op het gebied van AVG en complexiteit van aanvragen en verantwoording subsidies en resultaten. Dit vanuit het oogpunt van het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een efficiënte en effectieve inzet van middelen en een eenduidige aansturing van de schoolorganisatie en het daaraan verbonden personeel.

Voor meer informatie:

De nieuwe governance, die per 1 januari 2024 van kracht zal worden, bestaat uit twee bestuurders en een raad van toezicht. Op dit moment is de bestuurder van Noordkwartier ad interim ingevuld. Over de invulling per 1 januari 2024 zal na de zomervakantie een besluit worden genomen. De nieuwe raad van toezicht zal in het najaar van 2023 reeds informeel voorbereidende activiteiten ontplooien zodat deze raad vanaf 1 januari 2024goed van start kan gaan. Tot die tijd berusten de verantwoordelijkheden bij de beide raden van toezicht.

De werkorganisaties van Marenland/Noordkwartier staan onder leiding van de twee bestuurders. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. De staf (HR, control, huisvesting e.d.) ondersteunen de bestuurders en scholen. Bij Marenland/ Noordkwartier werken ongeveer 220 medewerkers op ongeveer 25 scholen en ongeveer 3.500 leerlingen. Marenland/Noordkwartier heeft een exploitatiebegroting van ca. € 22 mln.

Marenland/Noordkwartier vraagt een:

🟥 VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

 

Over de raad

De raad van toezicht zal bij de start bestaan uit vijf leden waaronder een voorzitter. De overige vier leden komen voort uit de raden van toezicht van beide stichtingen: 2 leden vanuit Marenland en 2 leden vanuit Noordkwartier. Er zijn reeds afspraken gemaakt over de zittingsduur van deze leden: 2 leden vertrekken na een jaar (van beide stichtingen één lid), de andere twee leden vertrekken na 2 jaar (van beide stichtingen het andere lid).

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse taken, rollen en bevoegdheden van de raad van toezicht, zoals vastgelegd in de statuten. Een visie op modern (intern) toezicht in de besturingscontext van Marenland/Noordkwartier is relevant. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt ernaar gestreefd dat de volgende aandachtsgebieden zoveel als mogelijk vertegenwoordigd zijn:

  • governance en juridische zaken;
  • onderwijs;
  • jeugdzorg of andere aangrenzende domeinen;
  • personeelsbeleid (hrm);
  • financiën en bedrijfsvoering.

De verdeling en bemensing van de verschillende commissies (onderwijs, audit, remuneratie) is één van de eerste taken van de nieuwe voorzitter, in samenspraak met de overige leden van de raad van toezicht.

De vacante positie: voorzitter van de raad van toezicht

Voor de nieuwe raad van toezicht zoeken we een stevige ervaren voorzitter en toezichthouder, die met groot rol-bewustzijn in staat is bruggen te bouwen en die over te steken. Die inhoudelijk goed geïnformeerd blijft en die in optreden een empathische, gelijkwaardige en dienstbare leiderschapsstijl heeft. Een voorzitter die stimulerend, respectvol en verbindend opereert naar bestuurders, management, medezeggenschap en (externe) belanghebbenden. In de raad is de voorzitter persoonlijk, coachend en inspirerend.

We vragen aantoonbare ervaring met de rol van voorzitter en ervaring met het borgen van de inbreng van de aangesloten organisaties. De voorzitter weet waar nodig met verbindend gezag op te treden.

Je straalt gezag uit, je stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je kunt de bestuurders (en je collega toezichthouders) uitdagen, motiveren en inspireren. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug, zonder star te zijn, ook onder moeilijke omstandigheden. Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Marenland/Noordkwartier.

Als voorzitter stel je niet jezelf, maar de doelstelling van Marenland/Noordkwartier voorop en hanteer je die als graadmeter voor je voorzitterschap. Je pakt de regie op het toezichtproces in de raad en neemt de verantwoordelijkheid voor goed en rolvast toezicht. Je gedrag is in evenwicht voor wat betreft bestuurlijke nabijheid en distantie. Je weet hoe je in een organisatiestrategie gericht op lange termijn waardecreatie ontwikkelt en borgt.

Je zoekt de verbinding met de bestuurders en je bent in staat om met goede reflecties effectieve inzichten te brengen. In je rol weet je op een prettige manier te schakelen tussen beoordelen/controleren en het te combineren met adviseren/stimuleren. Je hebt een goed gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen en weet vertrouwen te winnen van de medezeggenschap en je kunt je verplaatsen in de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschap en erkent het belang van medezeggenschap voor het goed functioneren van de organisatie.

Als persoon ben je integer, bescheiden, nieuwsgierig en enthousiast. Je kunt bogen op een bestuurlijk netwerk, dat je in kunt zetten voor Marenland/Noordkwartier.

Tenslotte geldt dat je in voldoende mate tijd en energie kunt besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor de overige taken.

Algemeen

Van alle toezichthouders bij Marenland/Noordkwartier wordt verwacht dat zij in staat zijn om integraal toezicht op de besturing van Marenland/Noordkwartier uit te oefenen. Ze fungeren ieder op basis van eigen ervaring en expertise en gezamenlijk als raad van toezicht voor de bestuurders als sparringpartner in discussies over vraagstukken waarvoor zij staan. De raad van toezicht heeft de taak een goed werkgever te zijn voor de directeur- bestuurders. Daarom is inzicht bij de toezichthouders in de taak en functie van het bestuur essentieel. Toezichthouders zijn aantoonbaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de samenleving en zijn in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en strategie van Marenland/Noordkwartier te overzien en te beoordelen.

Binnen de cultuur van Marenland/Noordkwartier opereren de toezichthouders laagdrempelig, zijn benaderbaar en stress- en crisisbestendig en onder alle omstandigheden rolvast in de toezichthouders-rol.

Ons aanbod

Een toezichthoudende functie in een sociaal-maatschappelijk zeer relevant domein in Appingedam en directe omgeving. Je kunt als voorzitter in een nieuw samengestelde raad van toezicht daadwerkelijk invulling geven aan een passende governance voor Marenland/Noordkwartier en de medezeggenschap daarin.

De raad van toezicht dient bij de start zelf een besluit te nemen over de bezoldiging, rekening houdend met de sectorale richtlijnen en de maatschappelijke context. De vergoeding voor de voorzitter en leden van raad van toezicht is gebaseerd op de WNT-richtlijnen.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Marenland/Noordkwartier worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze toezichtspositie? Dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk zondag 2 juli 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je lezen in onze privacy policy.