termijn verstreken

Woonconcept en de huurdersverenigingen

voorzitter en lid raad van commissarissen

 

Wij zijn Woonconcept

Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert 12.300 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.

Wij maken een thuis bereikbaar voor wie dat nodig heeft. Mensen met bescheiden inkomens helpen wij aan betaalbare woonruimte. Een thuis is meer dan een huis; het is betaalbaar, van een goede kwaliteit en in een prettige buurt.

We maken een thuis bereikbaar voor zoveel mogelijk mensen. En we richten ons op mensen voor wie een thuis niet bereikbaar is, om wat voor reden dan ook. Dit doen we niet alleen en kunnen we ook niet alleen. We doen dit samen met onze bewoners en partners. Ons doel is: ‘Alle bewoners trots op hun thuis’. De ruim honderd medewerkers trekken er dagelijks hard aan dit doel te bereiken.

De raad van commissarissen

De organisatie van Woonconcept wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder en wordt ondersteund door een staf. De bestuurder legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen laat zich leiden door de vier hoofdrollen:

 • werkgever van de bestuurder;
 • toezicht en controle op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
 • adviseur en kennispartner van de bestuurder met raad en daad;
 • ambassadeur van de organisatie.

Concreet betekent dit dat de raad onder meer toezicht houdt op:

 • de strategische beleidsplannen, de keuzes die worden gemaakt;
 • de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan haar maatschappelijke taak;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening;
 • de financiële situatie;
 • het HR- en organisatiebeleid;
 • de verhouding met de interne stakeholders (medezeggenschapsorganen);
 • de verhouding met de externe stakeholders (de huurders en de samenwerkingsorganisaties);
 • het functioneren van de bestuurder.

Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de raad van commissarissen zorg voor een goede balans tussen inhoudelijk betrokken zijn en afstand bewaren. Voor het eigen functioneren neemt de raad de Governancecode Woningcorporaties als uitgangspunt.

In de raad, bestaande uit vijf personen (inclusief de voorzitter), is een breed en gevarieerd palet aan kennis, competenties en ervaring aanwezig. De raad heeft twee specifieke commissies: de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. Twee commissarissen zijn benoemd op voordracht van de huurders.

Vanwege het aftreden van zowel de voorzitter als een lid van de raad van commissarissen zoekt de raad een

🟥 VOORZITTER RAAD VAN COMMISSARISSEN

 

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging;

aandachtsgebieden: zorg en welzijn

Profiel van de voorzitter

Voor dit profiel zoeken we bij voorkeur een kandidaat die:

 • deskundig is en de bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft om de voorzittersrol te vervullen in de raad van commissarissen;
 • de spil vormt tussen bestuur en toezicht en door voorbeeldgedrag aangeeft wat rolbewustzijn inhoudt;
 • als voorzitter van de raad van commissarissen invulling geeft aan waarden gedreven toezicht en die ruimte geeft vanuit vertrouwen;
 • het team van de raad van commissarissen en de bestuurder inspireert en een fijne sparringpartner is voor de bestuurder op het gebied van leiderschaps- en organisatieontwikkeling;
 • bewaker is van het belang van Good governance, compliance en (externe) verantwoording van de raad van commissarissen;
 • als regisseur van het toezichtproces een stabiele en veilige omgeving schept en zorg draagt voor een goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies;
 • als klankbord dient voor reflectie op toezicht en toetsing door de raad en aandacht heeft voor hoe de raad van commissarissen en het bestuur elkaar kunnen blijven versterken;
 • zorgt voor een goede voorbereiding en effectief verloop van vergaderingen en de voortgang van gemaakte afspraken bewaakt;
 • politiek-bestuurlijke sensitief is, een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Profiel van het lid op voordracht van de huurdersvertegenwoordiging

Voor dit profiel zoeken we bij voorkeur een kandidaat die:

 • bekend is met de ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en de complexiteit van het maatschappelijke en politieke speelveld goed weet te duiden;
 • bekend is met de ontwikkelingen in het werkgebied van Woonconcept en beschikt over een goede visie op de sociale verhuurmarkt en de maatschappelijke opgaven in het werkgebied;
 • de belangen van huurders goed verwoordt, die de huurdersinvalshoek goed en tijdig weet in te brengen en die in voorkomende gevallen ook zaken vanuit de raad van commissarissen naar de huurdersvertegenwoordiging terugkoppelt;
 • zichtbaar en aanspreekbaar is voor de huurdersorganisaties en het nuttig én fijn vindt huurderactiviteiten te bezoeken;
 • oprecht betrokken en geïnteresseerd is in wat bij bewoners en woningzoekenden speelt en begrip heeft voor de verwachtingen die zij hebben;
 • visie heeft op huurdersparticipatie en daarover graag als klankbord het gesprek aangaat met de huurders;
 • affiniteit met duurzaamheid is een pre.

Het lid zal in de raad plaatsnemen op voordracht van drie huurdersverenigingen, te weten huurdersvereniging Meppel, huurdersvereniging Cascade en huurdersvereniging De Veste.

Van de huurderscommissaris wordt verwacht dat hij of zij de kennis binnen de raad ten aanzien van de huurdersinvalshoek versterkt.

Huurderscommissarissen worden niet aangestuurd door en zijn geen verantwoording verschuldigd aan de huurdersverenigingen die hen hebben voorgedragen. Wel mag van de huurderscommissaris verwacht worden dat hij of zij het vertrouwen heeft van de huurdersverenigingen en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders.

Benoeming

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar (door middel van herbenoeming).

Honorering

De vergoeding voor beide vacatures is in overeenstemming met de Adviesregeling Honorering VTW vastgesteld en de voor corporaties geldende staffel binnen de WNT.

Reactie & procedure

Woonconcept en de huurdersverenigingen hechten groot belang aan diversiteit. De raad van toezicht streeft naar een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving in zijn raad en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de raad ondervertegenwoordigd zijn.

Woonconcept laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Woonconcept en de huurdersverenigingen worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Woonconcept? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 17september 2023 te sturen aan [email protected]. Wilt u in uw brief aangeven voor welke positie u opteert?

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit Woningcorporaties. Dit in overeenstemming met de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.