termijn verstreken

Stichting DNK

Twee leden Raad van Toezicht

DNK, eigenlijk hét cultuurcentrum van Noord-Nederland

Voor de Stichting DNK, de moederstichting van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk en Bibliotheek Assen, is roel&jasper op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de vacature van

🔴 Twee leden voor de Raad van Toezicht

oorsprong, nieuw complex

In 2012 opende De Nieuwe Kolk haar deuren. Een bijzonder, onder architectuur ontworpen, cultureel complex in het hart van Assen en dé plek voor podiumkunsten, film, boeken, beeldende kunst, lekker eten en drinken en zakelijke eventmogelijkheden. Het aanbod van DNK kent grote belangstelling. Gemiddeld start er elke dag op ieder uur een activiteit en daarmee trekt DNK jaarlijks 475.000 bezoekers naar het complex. Het is een van de grootste spelers op het gebied van kunst- en cultuur en vrije tijd in Drenthe. Het theater wordt geroemd om zijn akoestiek, bereikbaarheid en gastvrijheid. De bibliotheek werd al in het eerste jaar genomineerd tot beste bibliotheek van Nederland en de bioscoop kent moderne, luxueuze faciliteiten. Voor de zakelijke markt zijn er optimale en unieke mogelijkheden voor congressen en events.

samenwerking/fusie

Sinds de start in 2012 is ingezet op samenwerking tussen de verschillende publiekspartijen die zich hebben gehuisvest in De Nieuwe Kolk. Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn op 1 januari 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd in de nieuwe organisatie DNK. Uitgangspunten van de fusie zijn: één geïntegreerde organisatie, onder leiding van één directeur-bestuurder, die opereert op basis van een gezamenlijk businessplan. De nieuwe organisatie levert een grote inhoudelijke meerwaarde door unieke combinaties en mogelijkheden. In de benadering van de markt bundelt DNK het beste wat podiumkunsten, film en de educatieve en informatieve waarde van de bibliotheek te bieden heeft en daarmee is Drenthe in haar hoofdstad een relevante speler van grote maatschappelijke waarde rijker.

organisatie

Op dit moment trekt de gezamenlijke organisatie op jaarbasis ruim 475.000 bezoekers. De ambitie is om in de toekomst door te groeien naar 550.000 bezoekers op jaarbasis.

Deze ambitie voor duurzaam succes van DNK vraagt om een bestuurlijke en organisatorisch gefuseerde organisatie die adequaat is ingericht en gefaciliteerd. De organisatie is twee jaar na de fusie opnieuw ingericht. De werkzaamheden spelen zich af in vier afdelingen: bedrijfsvoering, programmering & innovatie, marketing & sales en finance & hrm.

Aan deze inrichting van de organisatie ligt de visie van DNK ten grondslag. Deze visie betreft het proces van samenwerking en kruisbestuiving tussen de onderlinge afdelingen, waarbij wordt gedacht en gewerkt vanuit de verschillende klantsegmenten en de verschillende functies van onze organisatie. Kennis, kunde, houding en gedrag zijn een voorwaarde voor het slagen van deze missie, waarbij de kernwaarden ‘verbinden’, ‘samenwerken’, ‘gastgericht’ en ‘oorspronkelijk’ van toepassing zijn. Dit leidt tot een passend aanbod voor onze markt, nieuwe projecten, nieuwe product-markt-combinaties en nieuwe diensten.

De organisatie kent een omvang van ca. 70 fte en wordt geleid door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht kende bij aanvang van de fusie zeven leden (incl. de voorzitter) en heeft nu een samenstelling van vijf leden. Het rooster van aftreden en andere werkzaamheden van een lid leidt tot de vacature voor twee leden van de Raad van Toezicht.

relatie gemeente Assen

De stichting kent een nauwe relatie met de gemeente Assen als belangrijkste stakeholder. Dit uit zich o.a. in een geregeld bestuurlijk overleg tussen de beide partijen, waar – naast de directeur-bestuurder – ook periodiek de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig is. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over wat aan de orde is geweest in dit overleg.

algemene beschrijving samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van DNK bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en overige leden.

De leden van de Raad van Toezicht hebben diverse inhoudelijke achtergronden, waarbij een differentiatie is aangebracht in de aandachtsgebieden:

 • bestuurlijk;
 • financieel-economisch;
 • juridisch;
 • cultureel;
 • ondernemerschap.

Idealiter komen de verschillende achtergronden overeen met het aantal leden van de Raad van Toezicht, waarmee de samenstelling van de Raad van Toezicht inclusief de voorzitter op vijf leden uitkomt. De leden beschikken los van de hierboven genoemde inhoudelijke aspecten ook in bredere zin over relevante kennis, ervaring en netwerken die ten gunste kunnen komen aan de stichting DNK. Derhalve kan een lid van de Raad van Toezicht getypeerd worden als een generalist met een specialisme.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.

De bestuurlijke structuur en werkwijze van de stichting is gevormd met inachtneming van de Code Cultural Governance. Deze code is dan ook leidend voor het besturen van de stichting DNK.

specifieke expertisegebieden

Om haar toezichthoudende rol adequaat uit te kunnen voeren zoekt de Raad van Toezicht twee kandidaten met een toegevoegde waarde qua kennis en deskundigheid op één of meer van de volgende expertisegebieden van de raad:

 • ‘Ondernemers’ profiel;
 • ‘Cultureel’ profiel;
 • (Politiek-) bestuurlijk profiel.

Bij één van de twee kandidaten zal het derde profiel, het (politiek-) bestuurlijke profiel, belegd worden.

het ‘ondernemers’ profiel

 • u hebt een moderne, innovatieve ondernemerservaring in het bedrijfsleven en u wilt die opgedane expertise in deze toezichthoudende rol graag delen;
 • u wilt u inzetten om met een ondernemende bril de culturele instelling verder te helpen met begrip voor de culturele context;
 • u hebt een regionaal dan wel landelijk netwerk op niveau;
 • u bent een kritische bevrager en een goed luisteraar, met een open blik naar de samenleving en meer denkend in mogelijkheden dan in beperkingen;
 • relevante bestuurlijke ervaring op bijvoorbeeld gemeentelijk of provinciaal niveau is een pré.

het ‘culturele’ profiel

 • u hebt een heldere visie op de impact van cultuur op de mens;
 • u bent inhoudelijk een goede sparringpartner zowel binnen de raad als voor de directeur-bestuurder inzake doelbepaling en de strategieën om deze doelen te realiseren;
 • u hebt relevante en veelzijdige ervaring in de culturele wereld en weet welke impact cultuur op de mens kan hebben. Een breed regionaal of nationaal netwerk is aantrekkelijk;
 • relevante bestuurlijke ervaring op bijvoorbeeld gemeentelijk of provinciaal niveau is een pré.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een goede balans tussen diverse achtergronden (leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond) van de individuele leden.

Reactie & procedure

Denkt u op basis van de geschetste profielen een geschikte kandidaat te zijn voor één van de posities in de Raad van Toezicht bij DNK? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk 28 april a.s. te sturen aan [email protected] t.a.v. Roel Jasper.

Wilt u in de brief aangeven naar welke positie uw voorkeur uitgaat?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Jasper, 050-3112502.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.