termijn verstreken

Ommeriek

twee leden raad van toezicht

portefeuille onderwijs en portefeuille financiën

Over Ommeriek

Ommeriek is sinds januari 2024 de nieuwe naam van de fusieorganisatie van Marenland en Noordkwartier, twee schoolbesturen voor primair onderwijs. Een nieuwe organisatie die wordt gevormd door een rijk palet van 24 samenwerkende basisscholen en kindcentra in Noordoost Groningen met daarbij openbare, christelijke en samenwerkingsscholen. Riek is Gronings voor rijk en valt weer op twee manier uit te leggen; je kunt rijk zijn, maar je kunt ook een rijk hebben. Omme staat voor ergens omheen, omvattend, maar ook het Ommeland waarin we als stichting actief zijn. Maar niet beperkend, Ommeriek biedt rijk onderwijs in veel verschillende dorpen. Ommeriek telt ruim 450 medewerkers, die onderwijs bieden aan ongeveer 3500 kinderen.

Ommeriek vindt dat alle kinderen binnen onze regio recht hebben op het best mogelijke onderwijs. De belangrijkste begrippen zijn voor Ommeriek: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid, vrijheid, samenwerking, verschillend, balans en expertise. Ouders en kinderen hebben bij Ommeriek echt wat te kiezen: elke school of kindcentrum heeft zijn eigen concept, profiel en identiteit. Waar Ommeriek elkaar in vindt en wat hen verbindt, zijn de missie, de visie en de kernwaarden.

De missie luidt als volgt:
Wij zijn Ommeriek. Met elkaar zorgen wij voor rijk onderwijs dat kinderen optimale kansen biedt om hun volledig potentieel te ontwikkelen.

We doen er alles aan om ze te begeleiden tot veelzijdige en zelfbewuste burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, binnen onze regio en daarbuiten.

Ommeriek maakt deel uit van een pluriforme samenleving, waarbinnen Ommeriek met respect en waardering kijkt naar verschillen tussen mensen. Iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwing, culturele achtergrond en seksuele geaardheid. Dit geldt zowel voor kinderen als ook voor medewerkers.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Ommeriek. Naast het interne toezicht zijn er ook nog externe toezichthouders: de onderwijsinspectie en de accountant.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter en wordt voor een periode van vier jaar benoemd, waarbij eenmalig een verlenging van vier jaar mogelijk is. Leden van de raad van toezicht zijn gericht op de toekomst en hebben altijd focus voor de verbinding naar buiten toe. Zij  hebben als professional een bredere kijk naast zijn of haar expertise. De leden hebben een sterk ontwikkelde integriteit. Zijn rolbewust, voor zichzelf en naar de ander toe en kunnen rolvast optreden.

De raad van toezicht heeft drie commissie, te weten:

 • Remuneratiecommissie;
 • Auditcommissie;
 • Onderwijs- en kwaliteitscommissie.

Bij de samenstelling van de huidige raad van toezicht begin dit jaar zijn afspraken gemaakt over de zittingsduur. Voor de zomer van 2024 vertrekken twee leden en ontstaan er twee vacatures, te weten:

🟥LID RAAD VAN TOEZICHT

portefeuille Onderwijs

🟥LID RAAD VAN TOEZICHT

portefeuille Financiën

Wij zoeken een kandidaat die de missie, visie en strategische doelstellingen van Ommeriek onderschrijft. Van de nieuwe leden raad van toezicht vragen wij een hechte maatschappelijke verbondenheid en ruime leidinggevende ervaring.

Voor de vacatures gelden als algemene eisen:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met onderwijs en een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • helikopterview gecombineerd met een goed analytisch vermogen om complexe informatie vlot te kunnen doorgronden;
 • is in staat tot reflectie en evaluatie van het eigen functioneren, en dat van de raad als geheel;
 • evenwicht in inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • voldoende beschikbaar om de functie uit te oefenen.

De vacante positie: lid van de raad van toezicht, onderwijs

 • op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van bestuur, organisatie en algemeen management binnen het (primair) onderwijs
 • heeft kennis van de onderwijsontwikkelingen en onderwijsuitdagingen;
 • heeft gedegen kennis van strategische vraagstukken die van invloed zijn op het onderwijs;
 • heeft ervaring in het monitoren van de onderwijskwaliteit, inclusief resultaten, volgens het onderzoeks- en waarderingskader van de inspectie van het onderwijs.
 • onderkent het belang van een goede samenwerking tussen andere onderwijsinstellingen/stichtingen, ketenpartners als kinderopvangorganisaties en overheidsinstellingen.

De vacante positie: lid van de raad van toezicht, financiën

 • heeft bedrijfseconomische, financieel-technische kennis en kunde en is een goede gesprekspartner voor het bestuur en de accountant;
 • is in staat financiële informatie te doorzien en te beoordelen;
 • is vertrouwd met financiële rapportages en financieel beleid.
 • heeft kennis van de financieringsstructuur en bekostigingsmethodiek in de onderwijssector;
 • heeft inzicht in en gevoel voor bedrijfsmatige processen;
 • kan vanuit een toezichthoudende rol oordelen over het financiële functioneren van de stichting;
 • een pré is kennis van ICT ontwikkelingen;
 • wordt te zijner tijd voorzitter van de auditcommissie.

Algemeen

Van alle toezichthouders bij Ommeriek wordt verwacht dat zij in staat zijn om integraal toezicht op de besturing van Ommeriek uit te oefenen. Ze fungeren ieder op basis van eigen ervaring en expertise, en gezamenlijk als raad van toezicht voor de bestuurders als sparringpartner. De raad van toezicht heeft als één van haar taken een goed werkgever te zijn voor het college van bestuur. Daarom is inzicht bij de toezichthouders in de taak en functie van het college van bestuur essentieel. Toezichthouders zijn aantoonbaar op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de samenleving en zijn in staat de hoofdlijnen van het totale beleid en strategie van Ommeriek te overzien en te beoordelen.

Binnen de cultuur van Ommeriek opereren de toezichthouders laagdrempelig, zijn benaderbaar en stress- en crisisbestendig en onder alle omstandigheden rolvast.

Voor Ommeriek is diversiteit belangrijk. Bij de invulling van een vacature in de raad wordt niet alleen gekeken naar de specifieke deskundigheid van de kandidaten, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling en/of zij passen binnen het team.

Taken van de raad van toezicht

 • Het uitoefenen van toezicht waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting Onderwerpen van toezicht zijn:
  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
  • de resultaten die de organisatie realiseert;
  • het functioneren en handelen van de bestuurder;
  • de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;
  • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder en optreden als klankbord;
 • Het nemen van wettelijk en statutair voorgeschreven beslissingen;
 • Het functioneren als werkgever voor de bestuurders als lid van de remuneratiecommissie.

Ons aanbod

De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is in lijn met de richtlijnen voor honorering van toezichthouders vanuit de VTOI.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roelof van den Berg van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 0592-205088.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Ommeriek worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor één van deze toezichthoudende positie? Dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk zondag 12 mei 2024 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Wil je in de brief aangeven voor welke positie je opteert?

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je lezen in onze privacy policy.