termijn verstreken

openbaar primair onderwijs stichting Surplus

twee leden raad van toezicht

profiel onderwijs en profiel lokale overheid/sociaal domein

De organisatie

Stichting Surplus verzorgt op 24 scholen het openbaar primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied is de gemeente Hollands-Kroon en de gemeente Schagen. Surplus telt 3200 leerlingen en bijna 400 medewerkers. Surplus is een financieel gezonde organisatie en heeft een begroting van ongeveer 26 miljoen Euro.

Het woord surplus betekent meer, in dit geval meer kansen voor leerlingen en medewerkers, meer onderwijs dat werkt, meer talentontwikkeling en meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken; alle kansen om te leren, zelf antwoorden en oplossingen te vinden.

De kernwaarden van Surplus zijn:

 • Verbondenheid: als team optrekken, samen werken, leren en verantwoordelijkheid nemen.
 • Ontwikkeling: elkaar inspireren, stimuleren en uitdagen om elkaars talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.
 • Zelfstandigheid: door vertrouwen en ruimte wordt zelfstandigheid aangemoedigd.
 • Openheid: naar elkaar, de buurt, de omgeving en de samenleving door actieve communicatie.

Stichting Surplus heeft een gezamenlijke visie op leren. Iedere Surplus-school voegt daar haar eigen kleur en identiteit aan toe.

Bestuur en toezicht

Het college van bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de raad van toezicht over de strategische koers van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De raad van toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de Code goed bestuur van de PO-Raad. Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het toezichtskader, het bestuursreglement en overige reglementen van Surplus.

De raad van toezicht

De organisatie van Stichting Surplus wordt aangestuurd door het college van bestuur ondersteund door een staf. Het college van bestuur legt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht laat zich leiden door de drie hoofdrollen die voor haar functioneren zijn verbijzonderd:

 • werkgever van het college van bestuur;
 • toezicht op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
 • begeleiding van het college van bestuur met raad en daad.

De raad van toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn er binnen de raad drie commissies ingericht met een verbijzonderde taak. Dit zijn de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen en jaarrekening), de kwaliteitscommissie (voor betrokkenheid bij de kwaliteit van het onderwijs) en de remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren).

Een belangrijke succesfactor van goed toezicht is de cultuur en het gedrag binnen de raad. De cultuur binnen de raad van Surplus is open en constructief, er is ruimte voor reflectie en de leden zijn benaderbaar en zijn voelbaar betrokken bij de organisatie.

De raad van toezicht van Surplus wil een waardengedreven, onafhankelijke, verbindende en integere raad zijn, die integraal toeziet op de bestuurder, het besturingsproces én de omgeving van Surplus.

De raad vindt het belangrijk dat ze vanuit een proactieve houding het toezicht op resultaten, middelen en effecten van Surplus vormgeeft. Waarbij risico’s, kansen en mogelijkheden bijzondere aandacht krijgen. De raad wil voor het college van bestuur een sparringpartner zijn en hem positief en constructief vanuit de toezichtsrol ondersteunen.

Surplus kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken raad van toezicht. Contact met voor Surplus relevante partijen en andere stakeholders (in de regio) is daarin belangrijk.

De raad van toezicht van Surplus telt vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van elk lid is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De voorzitter heeft samen met de bestuurder tweemaal per jaar overleg met de gemeenten om hen bij te praten over ontwikkelingen.

De agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt samen met het bestuur voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, gebaseerd op de jaarlijkse beleids- en control- cyclus van Surplus.

Vacatures binnen de raad van toezicht

Binnen de raad van toezicht van Surplus zijn door het komend terugtreden van twee leden, waaronder de voorzitter en een algemeen lid, twee vacatures ontstaan.  De vice-voorzitter zal de rol van voorzitter op zich nemen.

De twee inkomende leden zullen de volgende aandachtsgebieden hebben:

🔴 LID RAAD VAN TOEZICHT

Onderwijs

🔴 LID RAAD VAN TOEZICHT

Sociaal domein/Lokale overheid op voordracht GMR

Het specifieke profiel ‘Onderwijs’

 • is goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het (primair) onderwijs en is in staat om te adviseren over de visie op het gebied van onderwijs;
 • bestuurlijke en/of directie ervaring in het onderwijs is gewenst;
 • gevoel voor innovatie binnen het onderwijs, in het primair onderwijs is een pré;
 • is in staat om de cijfers en het oordeel over de kwaliteit van het onderwijs op hun merites te beoordelen;
 • onderkent het belang van een goede samenwerking tussen andere onderwijsinstellingen/stichtingen, ketenpartners en overheidsinstellingen.

Het specifieke profiel ‘Sociaal domein/Lokale overheid’

 • heeft ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het sociaal domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken;
 • is in staat om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken over sociale innovatie en de relatie met het (primair) onderwijs;
 • heeft ervaring en inzicht in politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen van gemeenten;
 • weet welke (keten)partners kunnen bijdragen aan de buurt en wijkfunctie van een school, en heeft een visie over samenwerkingsvormen;
 • op voordracht van de GMR.

Voor beide profielen geldt:

Qua persoon bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden hebt u oog voor het team en u bent sterk gericht op samenwerking. Daarnaast brengt u dynamiek en zoekt u de dialoog om het resultaat beter te maken. U bent vernieuwend en in staat om door de ‘verrassende vraag’ de analyse te verdiepen of de besluitvorming te versnellen. U hebt humor en relativeringsvermogen.

Surplus streeft naar diversiteit. Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar vrouwen.

Voor elk lid van de raad van toezicht gelden ook de volgende functie-eisen:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring als toezichthouder;
 • affiniteit met het primair onderwijs en een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving;
 • helikopterview gecombineerd met een goed analytisch vermogen om complexe informatie vlot te kunnen doorgronden;
 • evenwicht in inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • ervaring met (cultuur) verandertrajecten is gewenst;
 • vermogen om goede vragen te stellen en een gesprekspartner te zijn van de bestuurder.

Honorering

De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van Surplus is in lijn met de WNT2 en de richtlijnen voor honorering van toezichthouders vanuit de VTOI.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.stichtingsurplus.nl/.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roel Jasper zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De locatie/vorm van deze gesprekken zal met u worden overlegd. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Surplus worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van deze profielen een geschikte kandidaat te zijn voor één van de zetels in de raad van toezicht van Stichting Surplus? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 8 januari 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.