termijn verstreken

CSG Liudger, Drachten

twee leden raad van toezicht

positie 'financiën' en positie 'onderwijs'

Christelijke Scholengemeenschap Liudger

CSG Liudger is een christelijke brede scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo (breed), havo en vwo (waaronder tweetalig onderwijs, gymnasium en technasium) met 3000 leerlingen en 400 medewerkers op vijf locaties in Drachten, Bergum en Waskemeer.

CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levende gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf.

De vier kernwaarden Respect, Betrokkenheid, Veiligheid en Ontplooiing zijn omgezet in de dagelijkse praktijk.

CSG Liudger verzorgt kwalitatief goed onderwijs en begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. CSG Liudger rekent het tot haar maatschappelijke opdracht kinderen zich te laten ontwikkelen om steeds als waardevolle mensen deel te kunnen nemen aan onze samenleving. In dit groeiproces is de stimulans van betrokken, deskundige en gemotiveerde medewerkers cruciaal.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de interne toezichthouder van CSG Liudger. De raad is gezaghebbend en streeft naar doeltreffend toezicht. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en de overige  leden van de organisatie. De raad neemt de Governancecode Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad als uitgangspunt voor zijn handelen.

Door vertrek van twee leden zoekt de Raad van Toezicht

🔴 TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

profiel Financiën en profiel Onderwijs

Algemeen

 • u heeft academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties;
 • u onderschrijft de grondslag en doelstellingen van de stichting en kan werken vanuit de missie en visie van de school;
 • u bent onafhankelijk, heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties (in functies en/of nevenfuncties);
 • u bent bereid tot het dragen en afleggen van verantwoording en heeft kennis van governanceregels;
 • u heeft inzicht in planning- en controlcycli en organisatieprocessen;
 • u heeft een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en een proactieve opstelling;
 • u heeft inzicht in het werkveld van de school (maatschappij/politiek/onderwijs);
 • u heeft reflecterend vermogen en scherpt het handelen van de Raad van Toezicht als collectief;
 • u kunt evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • u heeft relevante netwerken zowel beroepsmatig als regionaal;
 • u heeft het vermogen om kritisch inhoud te geven aan de klankbordfunctie voor het College van Bestuur;
 • u beschikt over bestuurlijk en/of toezichthoudende ervaring;
 • u heeft teamgeest.

Specifiek voor het financiële lid van de Raad van Toezicht

 • u heeft een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding;
 • u heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoeringsvraagstukken en risicomanagement, bij voorkeur vanuit een eindverantwoordelijke positie in een maatschappelijke onderneming of als accountant;
 • vanuit uw allround financieel-economisch inzicht heeft u adequaat zicht op de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij horende verslaglegging;
 • u heeft kennis van de processen rondom de administratieve organisatie en interne beheersing en de daarbij behorende (financiële) rapportages;
 • u bent in staat financiële cijfers te interpreteren, te doorgronden en tijdig risico’s te onderkennen;
 • u bent lid van de auditcommissie van de raad.

Specifiek voor het onderwijs-lid van de Raad van Toezicht

 • u heeft ruime ervaring in een eindverantwoordelijke functie in een onderwijsorganisatie of u bent verantwoordelijk geweest voor de onderwijsportefeuille;
 • u heeft zicht op de kwaliteit en trends in onderwijsontwikkeling;
 • u heeft gevoel voor de onderwijspraktijk.

Reactie & procedure

Denkt u (v/m) op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Toezicht bij CSG Liudger? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 23 september a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. R. Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: [email protected]. Geeft u daarbij aan welke van de genoemde expertisevelden u in de raad wilt gaan invullen.

Meer informatie over CSG Liudger en de Raad van Toezicht vindt u op csgliudger.nl.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.