termijn verstreken

Cogas Holding N.V.

twee leden raad van commissarissen

Cogas Holding N.V.

Cogas is al meer dan 55 jaar actief als regionaal netwerkbedrijf in een groot deel van Twente plus de Sallandse gemeente Hardenberg. De vennootschappen binnen de Cogasgroep dragen zorg voor de ontwikkeling, aanleg, onderhoud en beheer van de netwerken voor gas, elektriciteit, (duurzame) warmte en telecommunicatie. Daarbij gaat het om ruim 145.000 aansluitingen op het gasnetwerk, circa 55.000 afnemers op het elektriciteitsnetwerk en ruim 2.000 afnemers op het stadsverwarmingsnet en warmte-koude netten. In dienstverlening voor derden verzorgt Cogas het beheer en het onderhoud voor zo’n 100.000 aansluitingen op glasvezel- en coaxnetten voor telecommunicatie.

Cogas heeft veel kennis van elektriciteit en gas. Deze kennis wordt ingezet in de voorliggende energietransitie-opgave, waarbij de nieuwste technieken en ontwikkelingen op het gebied van energie worden benut. Cogas brengt partijen bij elkaar, ondersteunt nieuwe initiatieven en deelt haar kennis en data met relevante partijen. Zo is Cogas betrokken bij de Regionale Energie Strategieën (RES) voor Twente en West-Overijssel en werkt ze mee aan de ontwikkeling van warmtevisies door gemeenten.

De Cogasgroep bestaat uit de moedermaatschappij Cogas Holding N.V., haar dochter Cogas B.V. en de daaronder vallende dochtervennootschappen, zoals Coteq Netbeheer B.V., Cogas Infra B.V., Cogas Duurzaam B.V., Cogas Innovatie en Ontwikkeling B.V. en Cogas Facilitaire Diensten B.V.

Cogas B.V. heeft daarnaast deelnemingen in onder andere Gas Service Team B.V. en in Biogas Netwerk Twente B.V.

Aan de moedermaatschappij Cogas Holding N.V. zijn negen aandeelhouders verbonden, alsmede de uit vijf leden bestaande Raad van Commissarissen. Cogas valt onder het wettelijk regime voor structuurvennootschappen.

De organisatiestructuur van Cogas sluit nauw aan bij de juridische structuur. Er zijn 4 business units, namelijk:

 • Netbeheer (verzorgd vanuit Coteq Netbeheer B.V.);
 • Infra (verzorgd vanuit Cogas Infra B.V. en Cogas Mediadiensten B.V.);
 • Nieuwe Energie (verzorgd vanuit Cogas Duurzaam B.V. en Cogas Innovatie en Ontwikkeling B.V.);
 • Bedrijfsvoering (verzorgd vanuit Cogas Facilitaire Diensten B.V.).

Bij de Cogasgroep werken ongeveer 220 personen, Cogas heeft één bedrijfslocatie en is gevestigd in Almelo.

Zie voor meer informatie www.cogas.nl

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit een vijftal leden, allen met een eigen aandachtsgebied en expertise. De Raad ziet toe op de werkzaamheden van de algemeen directeur van de Cogasgroep. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren wordt de Raad ondersteund door een effectief stelsel van maatregelen en van risicobeheersing, interne controle en accountants. De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie, in het bijzonder als het gaat om de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de onderneming, de interne systemen voor de risicobeheersing en controle, de financiële verslaggeving en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de directie en vervult de Raad de rol van werkgever.

Uit zijn midden heeft de Raad van Commissarissen twee permanente commissies samengesteld: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor met betrekking tot hun aandachtsgebieden.

De Raad van Commissarissen van Cogas Holding N.V. kent een rooster van aftreden. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar. Een commissaris kan eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. In bijzondere gevallen kan daarna nog tweemaal herbenoeming voor periodes van twee jaar plaatsvinden. De maximale zittingsduur voor een commissaris is daarmee in beginsel acht jaar, in bijzondere gevallen tien of twaalf jaar.

De Raad is divers samengesteld en kent een open, transparante, informele wijze van omgaan met elkaar. De leden zijn gewend de zaken bij de naam te noemen.

Cogas Holding N.V. onderschrijft de uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen Cogas. De AvA benoemt de leden van de Raad van Commissarissen.

Per 1 juli 2022 dienen in de Raad van Commissarissen van Cogas Holding N.V. te worden vervuld voor:

🟥 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

 • (aankomend) Voorzitter met een politiek-bestuurlijk profiel
 • Lid met aandachtsgebieden Energieinfrastructuur en ICT

De profielen

De voorzitter:

 • heeft een politiek-bestuurlijk profiel, heeft sterke affiniteit met het openbaar bestuur, met name de lagere overheden;
 • heeft affiniteit met het werkgebied en met de leefomgeving van Cogas, is liefst woonachtig in Twente;
 • heeft ervaring in toezichthoudende functies;
 • heeft een relevant netwerk;
 • heeft strategisch-bestuurlijk inzicht in complexe organisaties;
 • weet met zijn/haar omgevingssensitiviteit de bestuurder passend te voeden;
 • gezien de positionering van Cogas is bewezen distantie tot de huidige regionale politiek-bestuurlijke krachtenvelden voorgeschreven.

Het lid met aandachtsgebied energie/ICT:

De Raad wenst zich voor deze zetel een jonger persoon die innovatie omarmt, ‘state of the art’-kennis van de energietransitie meeneemt en de toekomstige generaties vertegenwoordigt.

Het lid:

 • heeft kennis van netbeheer;
 • heeft begrip van de energietransitie, met de technische en maatschappelijke ontwikkelingen daarin;
 • heeft inzicht in de complexiteit van de energieopgave in de komende jaren;
 • heeft bij voorkeur kennis van ICT-ontwikkelingen;
 • hoeft géén toezichthoudende ervaring te hebben.

In algemeen opzicht beschikken de kandidaten over:

 • het vermogen en de houding om de directeur terzijde te staan;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen om de hoofdlijnen van het totale bedrijfsbeleid van Cogas te beoordelen;
 • het vermogen om de klankbordfunctie en het toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • een open en kritische houding;
 • een staat van onbesproken gedrag.

Cogas streeft naar een evenwichtige man-vrouw verdeling van zetels in de Raad. Gezien de huidige samenstelling is het streven om een mannelijke kandidaat en een vrouwelijke kandidaat te selecteren.

De nieuw aan te trekken leden beschikken over voldoende tijd om de functie adequaat in te vullen. De voorzitterszetel vraagt naast tijd ook agendatechnisch een zekere mate van flexibiliteit om voor de bestuurder als klankbord te dienen.

Na benoeming van de twee leden wordt in gezamenlijkheid bezien hoe de functies binnen de Raad worden belegd en hoe de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie bemenst worden.

Reactie & procedure

De Raad van Commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met Saskia Borgers of Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

Uw motivatie en cv in pdf-format kunt u tot en met uiterlijk zondag 20 maart 2022 e-mailen naar [email protected].

Benoeming geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 23 mei 2022.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.