termijn verstreken

profiel 'inclusieve samenleving' en profiel 'juridisch'

twee leden raad van commissarissen

Noorderkwartier NV | Pro-Bedrijven

Noorderkwartier is een sociale en duurzame onderneming met als doelstelling werk voor iedereen toegankelijk te maken. De organisatie begeleidt in de Kop van Noord-Holland ongeveer 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze begeleiding kunnen werknemers zich op verschillende niveaus verder ontwikkelen, zowel binnen als buiten Noorderkwartier.
Noorderkwartier is uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de regeling Beschut Werken in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.  Het bedrijf geeft invulling aan inclusieve arbeidsmarkt.

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen, vormen samen de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (GRGA). De GRGA is de enige en onverdeelde aandeelhouder van Noorderkwartier NV en haar bestuur vormt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA benoemt de leden van de Raad van Commissarissen.

De GRGA is tevens de werkgever van de mensen die vallen onder de Wsw en Beschut Werk; de uitvoering van hun begeleiding en werken is gemandateerd aan Noorderkwartier NV.

Context

De SW-sector is in transitie. Door de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom, de SW-doelgroep neemt daarmee in omvang af. Naar verwachting stroomt in de komende vijf jaar 20% van de Wsw-ers uit. Dit betekent ook een daling van omzet en dus minder financiële dekking bij ongewijzigd beleid.

Wanneer het bedrijf niets zou ondernemen, neemt de schaalgrootte af, loopt het bedrijf het risico financieel in problemen te komen en zou er verlies van arbeidsplaatsen voor de te beschermen doelgroep optreden.

Noorderkwartier heeft zich daarom ten doel gesteld minimaal de omvang van het huidige werkpakket te blijven realiseren, mede door een bovenregionale groeiambitie. Het bedrijf hecht groot belang aan duurzame en circulaire economie en voert verbetering en vergroening van de leefomgeving als een belangrijke kernwaarde.

Daarvoor is het nodig dat het bedrijf zich verder commercieel blijft ontwikkelen. Eind 2019 zal de huidige algemeen directeur de organisatie verlaten vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd. En wordt er vanaf dat moment een tweehoofdige Raad van Bestuur gevormd. De huidige financieel directeur zal algemeen directeur worden naast een aan te trekken commercieel directeur bestuurder.

De organisatie

Sinds februari 2019 worden de verschillende activiteiten van Noorderkwartier NV uitgevoerd onder de namen Pro-Bedrijven: Pro Groen & Milieu, Pro Verpakken & Ontwikkelen, Pro Schoon, Pro Bezorgt en Pro Actief. De ‘branding’ helpt om het commerciële en professionele imago te versterken.

Deze vijf bedrijven hebben ieder een directeur die samen met het hoofd personeel en organisatie en onder leiding van de raad van bestuur zitting hebben in het MT van Pro-bedrijven.

De Raad van Commissarissen van Noorderkwartier NV

In de raad van commissarissen van Noorderkwartier NV hebben vijf personen zitting, waaronder de voorzitter. De huidige samenstelling is 3 mannen en twee vrouwen. De leden zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de bancaire sector en overheid en hebben relevante ervaring met politiek-bestuurlijke processen, verandervraagstukken, innovatie en samenwerkingen/fusies.

Kortelings heeft een lid door persoonlijke omstandigheden haar zetel ter beschikking gesteld en het eind van de zittingstermijn van de voorzitter nadert.

De Raad van Commissarissen van Noorderkwartier NV is daarom op zoekt naar

🔴 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

profiel ‘inclusieve samenleving’ en profiel ‘juridisch’

Wat de Raad van Commissarissen belangrijk vindt

 • elk lid is in staat om ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch te opereren. Deze onafhankelijkheid betekent o.a. dat een commissaris in de twee jaren vóór benoeming geen werknemer of bestuurder is (geweest) van Noorderkwartier NV;
 • gezien de bijzondere positie van Noorderkwartier NV in het publieke domein is elk lid bereid ‘maatschappelijk’ verantwoording af te leggen. Daartoe zullen de principes en best practice bepalingen van de CodeTabaksblat worden onderschreven en gepraktiseerd;
 • elk lid dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Dit vertaalt zich als volgt

 • brede management- en/of bestuurlijke ervaring in een publieke en/of private omgeving;
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • bewezen binding met missie en kernwaarden van Pro-bedrijven in de vorm van sociale bewogenheid;
 • zichtbare betrokkenheid bij de doelgroepen;
 • aanwijsbare regionale verbinding;
 • sterk ontwikkeld analytisch vermogen en samenwerkingsbereidheid;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken;
 • ieder lid heeft voldoende tijd en gelegenheid voor de reguliere vergaderingen en/ook voor de tijdelijke projecten, bijeenkomsten: AVA, evaluaties, verdiepende bijeenkomsten;
 • de leden zijn complementair aan elkaar. Ze vullen elkaar aan en zijn onderscheidend;
 • academisch werk- en denkniveau.

Specifieke kwaliteiten zetel ‘inclusieve samenleving’

Het streven van Noorderkwartier NV is dat mensen met een beperking geholpen worden om, net als ieder ander, hun eigen geld te verdienen met werk dat bij hen past.

U hebt visie op en ervaring in het wegnemen van hindernissen voor sociale participatie, zodat iedereen naar bestvermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Specifieke kwaliteiten zetel ‘juridische deskundigheid’

U hebt kennis van juridische vraagstukken onder andere op het gebied van vastgoedrecht, huurrecht, contractrecht en arbeidsrecht en u hebt gevoel voor (arbeids-)verhoudingen en inzicht in juridische consequenties van besluiten.

Reactie & procedure

Noorderkwartier hecht aan diversiteit in brede zin. Denkt u op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen bij Noorderkwartier NV? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 28 oktober a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. R. Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: [email protected].

Geeft u daarbij aan welke van de genoemde expertisevelden u in de raad wilt gaan invullen.

De gesprekken vinden plaatst op woensdag 30 oktober a.s. tussen 15.00 – 20.00 uur en donderdag 31 oktober a.s. tussen 8.30 – 14.30 uur te Hoorn.

Privacy

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u lezen in onze privacy policy.