termijn verstreken

Talent Westerveld

bestuurder PO-scholen

visievol | samenwerkend | daadkrachtig

Stichting Talent Westerveld

Stichting Talent Westerveld vormt een veelkleurig palet van samenwerkende scholen voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Westerveld.

Talent Westerveld realiseert kindgericht onderwijs, dat aansluit bij verschillen tussen kinderen, hen meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leerproces en gericht is op het ontwikkelen van talenten.

Kindgericht onderwijs doet een groot beroep op het handelingsrepertoire van de professionals in de school. Talent Westerveld ontwikkelt zich daarom tot een professionele leergemeenschap.

Met het oog op de brede ontwikkeling van kinderen realiseert Talent Westerveld een doorgaande lijn in het leren en ontwikkelen van kinderen van vier tot twaalf jaar, op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied.

Leren is immers meer dan kennisoverdracht. Kinderen worden gestimuleerd zelfstandig en initiatiefrijk deel te nemen aan de samenleving, nu en in de toekomst. Daarbij past rijk en uitdagend onderwijs, dat richting geeft aan de eigen verantwoordelijkheid van kinderen, toekomstgerichte vaardigheden en de brede ontwikkeling van talenten.

Talent Westerveld wil deze doelen voor haar leerlingen bereiken, samen met betrokken ouders en de enthousiaste medewerkers.

Voor Talent Westerveld zoekt roel&jasper een

ambitieuze, daadkrachtige en verbindende

🟥 BESTUURDER

die, met de blik gericht op de toekomst en met respect voor het verleden, leidinggeeft aan de organisatie.

Geloof jij in de kracht van ‘samen’ en wil je vanuit dat perspectief verder bouwen aan Talent Westerveld? Onderschrijf je de visie en weet je deze helder over te brengen en de organisatie duurzaam te ontwikkelen, passend bij de maatschappelijke bewegingen en om voorbereid te zijn voor de strategische keuzes van de toekomst? Houd je overzicht over de grote lijnen? Weet je wanneer je moet inzoomen en zorg je daadkrachtig dat Talent Westerveld op koers blijft?

Dan is deze functie voor jou!

Talent Westerveld

Talent Westerveld realiseert openbaar primair onderwijs met 100 medewerkers voor ruim 1.000 leerlingen verspreid over acht scholen in Diever, Wapse, Wapserveen, Dwingeloo, Uffelte, Wilhelminaoord, Vledder en Havelte. De bestuurder, de scholen en de raad van toezicht worden ondersteund door een bestuursbureau, waarin een aantal ondersteunende en beleidsmatige diensten zijn belegd. Talent Westerveld onderschrijft de code Goed Bestuur van de PO Raad.

Talent Westerveld heeft een bestuurder (eenhoofdig college van bestuur). De bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van Talent Westerveld. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het directieoverleg omvat de bestuurder, de vijf schooldirecteuren van de acht scholen en de vier medewerkers van het bestuursbureau.

Op karakter

Je bent een visievolle, gedreven persoonlijkheid met een uitnodigende houding die gelooft in de kracht van ‘samen’ en vanuit dat perspectief verder bouwt aan Talent Westerveld. Aan het team en aan het realiseren van de doelstellingen.

Je bent ambitieus daadkrachtig en verbindend. Je bent als bestuurder het boegbeeld, je geeft uitvoering aan de maatschappelijke opdracht: passend kindgericht onderwijs. Je zoekt daartoe dynamisch horizontaal en verticaal samenwerking met andere partijen. Je kunt wensen en gezichtspunten vertalen naar een visievol en uitnodigend strategisch plan voor de komende jaren. Aan de uitvoering van dit plan werk je samen met alle geledingen.

Je hebt lef om vanuit verbinding tegenkracht te organiseren om zo gezamenlijk te komen tot verbetering en ontwikkeling van Talent Westerveld en diens professionele context.

Je hebt realisatiekracht en je zorgt dat de organisatie systematisch de puntjes op de i zet.

Je geeft daarbij de scholen de ruimte en de verantwoording om binnen de afgesproken kaders op eigen wijze invulling te geven aan de afgesproken leer- en organisatiedoelen.

Je laat je regelmatig in de scholen zien en weet in grote lijnen wat daar gebeurt. Je bent empathisch en hebt een goede antenne voor wat er speelt in de organisatie. Je legt zelf contact met je directieleden wanneer je merkt dat er iets wringt. Je hebt zelfreflectie en je werkt vanuit vertrouwen, je zoekt draagvlak en houdt rekening met de draagkracht van collega’s.

Je stimuleert samenwerking, tussen directieleden, tussen de scholen en het bestuursbureau en bevordert de interdisciplinaire dialoog.

Je hebt

  • academisch werk- en denkniveau;
  • relevante bestuurlijke ervaring, liefst in het onderwijsdomein;
  • aantoonbare ervaring met het voeren van verantwoord financieel beheer en beleid;
  • ervaring met het leidinggeven en implementeren van verandertrajecten waarbij het belang van de leerlingen centraal staat.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomst met een aanstelling voor vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. Het betreft een functie voor 0,6 – 0,7 fte.

Reactie & procedure

Talent Westerveld laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen kun je contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Talent Westerveld worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Jouw motivatie en cv in pdf-format kun je uiterlijk zondag 18 september 2022 e-mailen naar [email protected].

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met jouw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in de privacy policy.