termijn verstreken

waterschapspartij Water Natuurlijk

bestuurslid marketing & communicatie

communicatief | organiserend | politieke gevoeligheid

Inleiding

Water Natuurlijk (verder: WN) bestaat als landelijke organisatie inmiddels negen jaar. In 2008 is WN met stoom en kokend water opgericht als koepelorganisatie voor de kandidaten die mee wilden doen met de waterschapsverkiezingen van 2008, voor het eerst met een lijstenstelsel. De tot dan toe in een personenstelsel (individueel dus) gekozen ‘groene’ waterschappers verenigden zich in WN, daarbij intensief geholpen door een netwerk van maatschappelijke organisaties in de sfeer van natuur, milieu en recreatie die daarmee hun invloed in het wereldje van de waterschappen veilig probeerden te stellen. En met succes: sindsdien is WN de grootste waterschapspartij van Nederland. In 2013 is een belangrijke stap gezet in de organisatieontwikkeling: de stichting werd verrijkt met een verenigingspoot. Sindsdien functioneert WN voornamelijk als vereniging, met een goed ontwikkelde interne democratie.

Het wordt echter tijd om een stap verder te zetten in de organisatie van WN. Want de grootste zijn schept verplichtingen en de grootste willen blijven creëert de noodzaak van een zekere mate van professionalisering. Niet teveel, want WN wil graag een ‘ontspannen’ vereniging blijven. Maar wel net genoeg om voorbereid te zijn op wat komen gaat: een onvermijdelijke aanval op onze positie vanuit reguliere politieke partijen. En nog meer: om in staat te zijn intern consistent en integer op te treden, onze vertegenwoordigers goed te kunnen ondersteunen in hun moeilijke taak, inhoudelijke verdieping aan te kunnen bieden aan onze mensen en nog belangrijker: veel beter dan in het verleden contact te kunnen onderhouden met onze ‘natuurlijke’ achterbannen: de grotere en kleinere natuur-, milieu- en recreatieorganisaties wier belangen WN graag in de waterschappen vertegenwoordigt.
Niet met ‘last’, wel met intensieve ‘ruggenspraak’ (om het in staatsrechtelijke termen uit te drukken). Dit alles in de wetenschap dat het regionale bestuurslidmaatschap een 100% vrijwilligersfunctie is, met op zijn best een bescheiden onkostenregeling. Vandaar: goed is goed genoeg en we voorkómen in vergadercircuits te raken, we doen samen wat reëel mogelijk is.

Algemene eisen aan het landelijk bestuur: landelijk functioneert, faciliteert en verbindt

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • onderhouden van contacten met voor WN relevante maatschappelijke organisaties en aanverwante (politieke) partijen landelijk en zo nodig als intermediair fungeren tussen organisaties en fractie(s)
 • ondersteunen van de fractie(s) en het daartoe onderhouden van contacten met hen; daarbij zo nodig de uitvoering van het verkiezingsprogramma monitoren
 • werven van nieuwe leden en scouten van potentiële vertegenwoordigers en -bestuurders
 • betrekken van (nieuwe) leden bij inhoudelijke en organisatorische activiteiten, hen enthousiasmeren en kaders scheppen waarbinnen zij kunnen functioneren
 • organiseren van themabijeenkomsten over voor in water(schaps)onderwerpen geïnteresseerden, binnen WN en bij relevante maatschappelijke organisaties en partijen
 • organiseren van de jaarlijkse statutaire landelijke ledenvergaderingen
 • zorgdragen voor de jaarstukken (begroting/werkplan, jaarrekening en jaarverslag)
 • uitvoeren van de door de ALV genomen besluiten

Competenties

 • netwerkgericht: het vermogen te werken in het teamverband van het regionale bestuur en in en buiten dit team relaties op te bouwen en te onderhouden, vooral met de voor WN relevante maatschappelijke organisaties en partijen
 • in staat om te verbinden: richting en binding kunnen geven aan WN en zijn achterbannen, samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen en als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer kunnen functioneren
 • met visie: het vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen, conceptueel en op de lange termijn kunnen denken
 • besluitvaardig: beslissingen kunnen nemen door te handelen en zich uit te spreken
 • lerend: open kunnen staan voor nieuwe informatie en ervaringen
 • onderhandelend: het kunnen bereiken van goede resultaten zonder relaties te schaden, met name in geval van tegengestelde belangen
 • politiek gevoelig: kunnen doorzien van maatschappelijke en politieke processen, hun kansen en risico’s
 • enthousiasmerend en stimulerend naar groepen in de samenleving die (lokale) initiatieven nemen. Verkennen wat WN voor die groepen kan betekenen en wat zij voor ons kunnen betekenen en wat zij betekenen voor onze manier van (water-)politiek bedrijven

Profiel marketing en communicatie

Binnen het landelijk bestuur van WN wordt gevraagd naar een:

🔴 BESTUURSLID marketing & COMMUNICATIE

Het bestuurslid marketing & communicatie beschikt over organisatorisch talent. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring en affiniteit met communicatie, campagnevoeren en besturen. Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Hij/zij is de schakel in de interne en externe communicatieketen en draagt zorg voor een actieve vereniging die het contact organiseert met de voor WN relevante maatschappelijke en politieke organisaties en het bredere publiek. Relevante invalshoeken zijn: sociale media, websites, nieuwsbrieven, mini-advertenties, doelgroepen, regionale televisie en andere media, vrije publiciteit, publicatieborden enz. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van reeds in gang gezette ontwikkelingen op weg naar de Actieve Vereniging WN.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden

 • is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl (binnen landelijke WN-kaders), opbouw, vorm, passend bij regionale doelgroepen en rekening houdend met de specifieke positie van WN als ‘verlengstuk’ van natuur-, milieu- en recreatieorganisaties
 • is aanspreekpunt voor de media en de vereniging met betrekking tot communicatie
 • is woordvoerder van het bestuur
 • signaleert (communicatie)problemen en kan communicatie- en imagoschade voorkomen
 • stemt af met de regio bestuursleden marketing & communicatie bij onderwerpen die mogelijk regionale of landelijke publiciteit genereren
 • stimuleert het denken van de collega-bestuursleden over communicatie
 • onderhoudt een relevant netwerk bij achterbanorganisaties en landelijke pers
 • is portefeuillehouder voor het verloop van de verkiezingscampagne en onderhoudt de contacten met en is aanspreekpunt van de campagneleider

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een bestuurslid marketing & communicatie te beschikken over de hiervoor vermelde competenties als het gaat om het bestuurslidmaatschap van een regio van WN, met een bijzonder zwaartepunt bij organiserend vermogen, politieke gevoeligheid en snel kunnen handelen en schakelen.

Deze functie is onbezoldigd.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

De adviseur zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Deze gesprekken zullen in eerste instantie beeldbellend plaatsvinden. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Denkt u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van secretaris bij Water Natuurlijk? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief inclusief uw voorkeur portefeuille met cv in pdf-format te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.