Wolfsbos

lid raad van toezicht

visie | resultaatgericht | financieel

algemeen

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (hierna Wolfsbos) is een ambitieuze brede schoolorganisatie en omvat de locaties Groene Driehoek, Harm Smeenge, praktijkschool De Meander, de Internationale Schakelklas en een brugklasgebouw. Wolfsbos biedt praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo aan. De school heeft ongeveer 1450 leerlingen en rond de 210 personeelsleden.

Wolfsbos staat voor kwalitatief en modern onderwijs en voor een veilige leeromgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Wolfsbos biedt goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin ook plaats is voor vorming in brede zin: als toekomstig burger, student of werknemer. Dit maakt Wolfsbos graag samen met leerlingen en ouders/verzorgers waar. Daarom doen alle medewerkers hun uiterste best om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wolfsbos heeft een intern zorgteam en uitstekende contacten met organisaties om zich heen, zodat zorg op maat geboden wordt.

Een divers en inclusief Wolfsbos, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Als school en werkgever doet Wolfsbos moeite voor zo’n werk- en leeromgeving. Een plek waar samenwerking, aandacht voor individuele kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden voorop staan.

De directeur-bestuurder bestuurt Wolfsbos, de raad van toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder dit doet conform de missie en doelstellingen van de instelling. De raad van toezicht, bestaat uit vijf leden en kent drie commissies, te weten de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie onderwijs.

Per september 2023 ontstaat binnen de raad van toezicht de vacature voor een lid van de raad van toezicht met een financieel profiel.

🟥 LID RAAD VAN TOEZICHT – FINANCIËN

 

De raad van toezicht heeft, in overeenstemming met en vanuit de statuten de volgende taken: het uitoefenen van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheden daarin tot uiting komen.

Onderwerpen van toezicht zijn:

 • de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 • de resultaten die de organisatie realiseert;
 • de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken inzake toezichthouden;
 • het werkgeverschap voor de directeur-bestuurder;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en het optreden als klankbord;
 • het nemen van de statutair voorgeschreven beslissingen.

persoonsprofiel

De raad van toezicht vormt samen een multidisciplinair team. Het nieuwe lid dient te beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • helikopterview;
 • analytisch vermogen;
 • besluitvaardigheid;
 • resultaatgerichtheid;
 • integriteit;
 • communicatief vaardig;
 • tegendenkkracht;
 • onafhankelijk.

functie-eisen en ervaring:

Naast de basiscompetenties zoals beschreven in de Code Goed Bestuur, verwachten wij dat het nieuwe lid kennis heeft van en ervaring heeft op de volgende gebieden:

 • bedrijfseconomische, financieel-technische kennis en kunde op hbo/wo werk- en denkniveau;
 • in staat zijn financiële informatie te doorzien en te beoordelen;
 • kennis van de financieringsstructuur en bekostigingsmethodiek in de onderwijssector en kennis in de financiële aspecten rond vastgoedontwikkeling zijn waardevol;
 • het vanuit een toezichthoudende financiële rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie;
 • affiniteit met onderwijs.

En vanzelfsprekend:

 • inzicht hebben in het functioneren van organisaties en in strategische afwegingsprocessen;
 • in staat zijn tot adequate samenwerking in de raad van toezicht en een sparringpartner voor de directeur-bestuurder gegeven de eigen toegevoegde waarde;
 • binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in het ambitieplan;
 • brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • bij voorkeur beschikken over een relevant netwerk;
 • voorstander van openbaar onderwijs.

aanbod en honorering

 • duur benoeming: 4 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met een tweede termijn;
 • honorering in overeenstemming met het beleid van Wolfsbos.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Sanne Haaijer van het begeleidend bureau roel&jasper. Zij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Wolfsbos worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze financiële toezicht positie? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u lezen in onze privacy policy.