termijn verstreken

rsg de Borgen

drie leden raad van toezicht

financieel-economisch en fiscaal domein | sociaal domein, lokale overheid | juridisch en/of bestuurlijk domein

Wij zijn rsg de Borgen en wij zijn ervan overtuigd dat gewoon goed onderwijs begint bij oprecht en écht contact. Met onze voeten in de klei is onze blik gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van iedere leerling. Individueel en persoonlijk en altijd gedreven.

rsg de Borgen biedt aan ruim 2.100 leerlingen voortgezet onderwijs in de regio Westerkwartier-Noordenveld binnen de provincies Groningen en Drenthe. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de circa 250 medewerkers van de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgt rsg de Borgen ervoor dat ieder kind een passende opleiding thuisnabij in de eigen regio krijgt. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn welkom.

De ambitie

In de regio Westerkwartier-Noordenveld wil de regionale scholengemeenschap een rol van betekenis vervullen. Daarom verbindt zij zich stevig met het primair onderwijs in het voedingsgebied, met het vervolgonderwijs in het Noorden en met de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven in onze regio. rsg de Borgen zet blijvend in op ‘samen werken, samen leren, samen leven’.

rsg de Borgen stimuleert en ondersteunt jongeren en volwassenen (onze leerlingen en onze medewerkers) om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Ze helpt hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze.

Een belangrijk onderdeel van de inzet is erop gericht hen zélf te leren ontdekken, keuzes te maken en kansen te verzilveren. rsg de Borgen faciliteert graag het bereiken van de doelen van de jongeren en volwassenen door passende begeleiding en gerichte toerusting.

Onderwijs is immers meer dan het overbrengen van kennis en vaardigheden en hoogwaardige prestaties te laten leveren. rsg de Borgen wil mensen juist ook uitdagen om betekenisbewust te worden.

Zij die afkomstig zijn van onze scholen zijn bekwame (vak)mensen, die bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen zijn in de regio Westerkwartier- Noordenveld en daarbuiten.

Bestuur en toezicht

rsg de Borgen maakt tot en met 31 december van dit jaar deel uit van Onderwijsgroep Noord. Vanaf 1 januari 2024 gaat rsg de Borgen als zelfstandige onderwijsorganisatie verder en zal ze worden bestuurd door een eenhoofdig college van bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot strategie, onderwijs, personeelsbeleid en bedrijfsvoering. Twee kerndirecteuren zijn elk resultaatverantwoordelijk voor een afgebakend deel van de schoolorganisatie. De dagelijkse leiding op (een deel van) een locatie wordt uitgevoerd door deelschoolleiders. Elke locatie kent een team van betrokken en professionele docenten en onderwijsondersteunende medewerkers.

Het college van bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de raad van toezicht over de strategische koers van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De raad van toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de Code goed bestuur van de VO-Raad. Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het toezichtskader, het bestuursreglement en overige reglementen van rsg de Borgen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht laat zich leiden door de drie hoofdrollen die voor haar functioneren zijn verbijzonderd:

 • werkgever van het college van bestuur;
 • toezicht op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
 • begeleiding van het college van bestuur met raad en daad.

De raad van toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter.

Daarnaast zijn er binnen de raad drie commissies ingericht met een verbijzonderde taak. Dit zijn de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen en jaarrekening), de commissie onderwijs & bestuur (voor betrokkenheid bij het niveau, de kwaliteit en de ervaren veiligheid van het onderwijs) en de remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren).

De raad van toezicht van rsg de Borgen wil een waardengedreven, onafhankelijke, verbindende en integere raad zijn, die integraal toeziet op de bestuurder, het besturingsproces én de omgeving van rsg de Borgen.

De raad vindt het belangrijk dat ze vanuit een proactieve houding het toezicht op resultaten, middelen en effecten van rsg de Borgen vormgeeft. Waarbij risico’s, kansen en mogelijkheden bijzondere aandacht krijgen. De raad wil voor het college van bestuur een sparringpartner zijn en hem positief en constructief vanuit de toezichtsrol ondersteunen.

Door de verzelfstandiging van rsg de Borgen wordt de raad van toezicht ook goeddeels opnieuw samengesteld. De nieuwe raad van toezicht zal maximaal vijf leden omvatten, inclusief de voorzitter. De aanstellingsperiode van elk lid is vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode.

Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de raad tweemaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad.

Vacatures binnen de raad van toezicht

Binnen de raad van toezicht van rsg de Borgen zijn door de verzelfstandiging en door het komend terugtreden van twee leden meerdere vacatures ontstaan.

De vacante posities zullen de volgende aandachtsgebieden hebben:

🟥 LID RAAD VAN TOEZICHT

financieel-economisch en fiscaal domein

🟥 LID RAAD VAN TOEZICHT

sociaal domein, lokale overheid

🟥 LID RAAD VAN TOEZICHT

juridisch en/of bestuurlijk domein

Eén van de nieuw aantredende leden wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad.

Het specifieke profiel ‘financieel-economisch en fiscaal domein’

 • heeft bedrijfseconomische, financieel-technische kennis en kunde op hbo/wo werk- en denkniveau;
 • is in staat financiële informatie te doorzien en te beoordelen;
 • heeft kennis van de financieringsstructuur en bekostigingsmethodiek in de onderwijssector;
 • kan vanuit een toezichthoudende financiële rol oordelen over het functioneren van de stichting op grond van de beschikbare informatie.

Het specifieke profiel ‘sociaal domein, lokale overheid’

 • heeft ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het sociaal domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken;
 • is in staat om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken over sociale innovatie en de relatie met het (voortgezet) onderwijs;
 • heeft ervaring en inzicht in politiek/bestuurlijke besluitvormingsprocessen van gemeenten;
 • weet welke (keten)partners kunnen bijdragen aan de ‘buurt en wijkfunctie’ van een school en heeft een visie over samenwerkingsvormen.

Het specifieke profiel ‘juridisch en/of bestuurlijk domein’

 • heeft expertise en is adviesvaardig op het gebied van juridische vraagstukken en wet- en regelgeving;
 • heeft bij voorkeur kennis van onderwijswetgeving, bestuursrecht of arbeidsrecht;
 • heeft ervaring op het gebied van governance.

Voor alle profielen geldt:

Qua persoon bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden hebt u oog voor het team en bent u sterk gericht op samenwerking. Daarnaast brengt u dynamiek en zoekt u de dialoog om het resultaat beter te maken. U bent vernieuwend en in staat om door de ‘verrassende vraag’ de analyse te verdiepen of de besluitvorming te versnellen. U hebt humor en relativeringsvermogen.

rsg de Borgen hecht groot belang aan diversiteit. De raad van toezicht streeft naar een diverse en inclusieve afspiegeling van de samenleving in de raad en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de raad ondervertegenwoordigd zijn.

Voor elk lid van de raad van toezicht gelden ook de volgende functie-eisen:

 • is vertrouwd met de sector onderwijs en beschikt over aantoonbare affiniteit met het voortgezet onderwijs;
 • heeft visie, een actueel overzicht van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en strategisch inzicht;
 • heeft een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van de bestuurder, de mede-toezichthouders en overige direct bij de organisatie betrokkenen en is in staat zich zowel kritisch als constructief op te stellen;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring en ervaring als toezichthouder;
 • is integer en beschouwt verkregen informatie als vertrouwelijk;
 • heeft de flexibiliteit om in een collegiale raad van toezicht samen te werken;
 • is bereid en in staat tot reflectie en (zelf)evaluatie.

Van u als toezichthouder wordt verwacht dat u in principe beschikbaar bent voor alle reguliere vergaderingen en eventuele extra bijeenkomsten.

Honorering

De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van rsg de Borgen is in lijn met de WNT2 en de richtlijnen voor honorering van toezichthouders vanuit de VTOI.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van rsg de Borgen.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roel Jasper zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De locatie/vorm van deze gesprekken zal met u worden overlegd. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan rsg de Borgen worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van deze profielen een geschikte kandidaat te zijn voor één van de zetels in de raad van toezicht van rsg de Borgen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 5 november 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Wilt u in uw brief aangeven voor welke positie u opteert?

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.