termijn verstreken

Stichting Surplus

lid raad van toezicht

juridisch profiel, op voordracht van de GMR

Stichting Surplus

De organisatie

Stichting Surplus verzorgt op 24 scholen het openbaar primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied is de gemeente Hollands-Kroon en de gemeente Schagen. Surplus telt 3500 leerlingen en bijna 400 medewerkers. Surplus is een financieel gezonde organisatie en heeft een begroting van circa € 23 miljoen.

Het woord surplus betekent meer, in dit geval meer kansen voor leerlingen en medewerkers, meer onderwijs dat werkt, meer talentontwikkeling en meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken; alle kansen om te leren, zelf antwoorden en oplossingen te vinden.

De kernwaarden van Surplus zijn:

 • Verbondenheid: als team optrekken, samen werken, leren en verantwoordelijkheid nemen.
 • Ontwikkeling: elkaar inspireren, stimuleren en uitdagen om elkaars talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.
 • Zelfstandigheid: door vertrouwen en ruimte wordt zelfstandigheid aangemoedigd.
 • Openheid: naar elkaar, de buurt, de omgeving en de samenleving door actieve communicatie.

Stichting Surplus heeft een gezamenlijke visie op leren. Iedere Surplus-school voegt daar haar eigen kleur en identiteit aan toe.

Bestuur en toezicht

Het College van Bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategische koers van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Onlangs heeft de recent aangestelde bestuurder een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld. Het toezicht van de Raad sluit daarop aan.

De Raad van Toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de Code goed bestuur van de PO-Raad. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het toezichtskader, het bestuursreglement en overige reglementen van Surplus.

De Raad van Toezicht

De organisatie van Stichting Surplus wordt aangestuurd door het eenhoofdige College van Bestuur ondersteund door een staf. Het College van Bestuur legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich leiden door de drie hoofdrollen die voor haar functioneren zijn verbijzonderd:

 • werkgever van het College van Bestuur;
 • toezicht op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
 • begeleiding van het College van Bestuur met raad en daad.

De Raad van Toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn er binnen de raad drie commissies ingericht met een verbijzonderde taak. Dit zijn de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen en jaarrekening), de kwaliteitscommissie (voor betrokkenheid bij de kwaliteit van het onderwijs) en de remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren).

Een belangrijke succesfactor van goed toezicht is de cultuur en het gedrag binnen de Raad. De cultuur binnen de Raad van Surplus is open en constructief, er is ruimte voor reflectie en de leden zijn benaderbaar en zijn voelbaar betrokken bij de organisatie.

De Raad van Toezicht van Surplus wil een waardengedreven, onafhankelijke, verbindende en integere Raad zijn, die integraal toeziet op de bestuurder, het besturingsproces én de omgeving van Surplus.

De Raad vindt het belangrijk dat ze vanuit een proactieve houding het toezicht op resultaten, middelen en effecten van Surplus vormgeeft. Waarbij risico’s, kansen en mogelijkheden bijzondere aandacht krijgen. De Raad wil voor het College van Bestuur een sparringpartner zijn en hem positief en constructief vanuit de toezichtsrol ondersteunen.

Surplus kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht. Contact met voor Surplus relevante partijen en andere stakeholders (in de regio) is daarin belangrijk.

De Raad van Toezicht van Surplus telt vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van elk lid is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de Raad tweemaal per jaar overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De voorzitter heeft samen met de bestuurder tweemaal per jaar overleg met de gemeenten om hen bij te praten over ontwikkelingen.

De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt samen met het bestuur voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, gebaseerd op de jaarlijkse beleids- en control- cyclus van Surplus.

Vacature Lid Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van Surplus is door het komend terugtreden van twee leden, waaronder de voorzitter en een algemeen lid, wegens het verstrijken van de termijnen een vacature ontstaan. Vorig jaar zijn er reeds drie nieuwe leden aangetrokken. De vice-voorzitter zal de rol van voorzitter op zich nemen. Het betreft een vacature voor een

🔴 LID RAAD VAN TOEZICHT

juridisch profiel, op voordracht van de GMR

Het specifieke profiel

 • juridische achtergrond en ervaring met bestuurlijk-juridische processen, met samenwerkingsvormen of fusies van organisaties en kennis van governancevraagstukken;
 • inzicht in (juridische) ontwikkelingen in de onderwijssector is een pré;
 • kennis van en affiniteit met de publieke sector.

Vanuit een allround juridisch inzicht heeft u adequaat zicht op de juridische doorwerking van strategisch beleid en de juridische gevolgen van mogelijke samenwerkingen en/of fusies.

Het vertrekkende lid/voorzitter is benoemd op voordracht van de GMR. Daarom wordt deze vacature ingevuld in overleg met de GMR.

De GMR werkt op een constructieve wijze samen met de bestuurder en de Raad van Toezicht om Surplus in deze tijden van verandering (waaronder kwaliteit van onderwijs, de aanhoudende krimp in de regio en wijzigingen van leervormen) krachtig te laten blijven.

De GMR vindt het belangrijk dat het lid van de Raad van Toezicht de waarde weet van medezeggenschap en de rol, positie én betekenis van GMR weet te gebruiken om samen de missie van Surplus en de afgesproken doelen succesvol gestalte te geven.

U zal deel uitmaken van de remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Dit vraagt om affiniteit met HR-vraagstukken en inzicht in de werkgeversrol.

Qua persoon bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden hebt u oog voor het team en u bent sterk gericht op samenwerking. Daarnaast brengt u dynamiek en zoekt u de dialoog om het resultaat beter te maken. U bent vernieuwend en  in staat om door de ‘verrassende vraag’ de analyse te verdiepen of de besluitvorming te versnellen. U hebt humor en relativeringsvermogen.

Gezien de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Het algemene profiel

Voor elk lid van de Raad van Toezicht gelden ook de volgende functie-eisen:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met onderwijs en een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving;
 • helikopterview gecombineerd met een goed analytisch vermogen om complexe informatie vlot te kunnen doorgronden;
 • evenwicht in inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Honorering

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van Surplus is in lijn met de WNT2 en de richtlijnen voor honorering van toezichthouders vanuit de VTOI. De vergoeding bedraagt circa € 3.650,- op jaarbasis.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stichting Surplus.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roel Jasper zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De locatie van deze gesprekken zal met u worden overlegd. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de juridische zetel en op voordracht van de GMR in de Raad van Toezicht van Stichting Surplus? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv uiterlijk 13 september 2020 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.