termijn verstreken

WBO Wonen

lid raad van commissarissen

op voordracht van huurdersorganisatie Blij Wonen

WBO Wonen

Gewoon goed wonen, daar gaat WBO Wonen voor. Samen met de gemeente Oldenzaal, de samenleving, de huidige en toekomstige huurders, huurdersvereniging Blij Wonen en haar zorg- en welzijnspartners wil WBO Wonen de aantrekkelijkheid van Oldenzaal op het terrein van wonen en leven behouden en waar dit kan versterken. Waar haar huurders en toekomstige huurders gewoon goed kunnen wonen. Dit loopt als een rode draad door het koersplan en geeft richting aan de ambities.

Meer dan 60 collega’s zetten zich iedere dag in voor gewoon goed wonen voor zo’n 8.000 mensen die wonen in de 4.400 woningen die zij verhuren, onderhouden en beheren in Oldenzaal.

Gewoon goed wonen gaat niet alleen om een goede woning. Het gaat ook om veilige buurten en wijken waar huurders prettig kunnen leven. Waarin alle bewoners meedoen in de samenleving. Zoals gezegd, dat doet WBO Wonen niet alleen. Ze investeert stevig in de relaties met de huurders, gemeente en maatschappelijke partners om samen de doelen te realiseren.

Meer informatie over WBO Wonen kun je vinden op www.wbowonen.nl en specifiek op raad-van-commissarissen, waar de bestuursopdracht en de visie op toezicht te lezen zijn.

In verband met het aflopen van de tweede en laatste zittingstermijn zal een lid op voordracht van de huurdersvereniging Blij Wonen zijn functie per 1 april 2023 neerleggen. Hiermee ontstaat de vacature voor een

🟥  LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

aandachtsgebied Vastgoedmanagement & portefeuillestrategie

op voordracht van de huurders

 • betrokkenheid bij de regio rond Oldenzaal is gewenst.
 • de raad streeft naar diversiteit en verjonging.
 • ervaring als toezichthouder is niet vereist.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt intern toezicht op WBO Wonen. Dat ligt vast in de statuten van WBO Wonen en het reglement raad van commissarissen. Dit gebeurt vanuit de wet- en regelgeving en de Governancecode voor woningcorporaties. De raad houdt toezicht op:

 • het beleid van het bestuur;
 • de algemene gang van zaken bij WBO Wonen;
 • de financiën.

De raad let erop of WBO Wonen op de korte en lange termijn financieel gezond blijft. Ook bewaakt de raad dat WBO Wonen haar doelstellingen, zoals verwoord in het koersplan, realiseert. Daarnaast is de raad een klankbord voor de bestuurder. Bestuur en raad hebben ieder hun eigen rol.

De bestuurder vraagt vooraf goedkeuring aan over belangrijke besluiten. Wat deze ‘belangrijke besluiten’ zijn, staat in de wet en in de statuten en reglementen van WBO Wonen. Formeel gezien is de raad van commissarissen de werkgever van bestuurder. De samenwerking tussen de raad en de bestuurder is open en transparant. De raad kan daardoor de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

De raad van commissarissen vergadert regulier rond de vijf keer per jaar. Elk jaar vindt er een themavergadering plaats met het managementteam. Van alle leden wordt verwacht dat zij voorzien in hun informatiebehoefte en werken aan permanente educatie. In totaal moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 120 tot 140 uur per jaar.

Algemeen profiel

Als lid van de raad van commissarissen kun je inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie. Je bent bestuurlijk in staat goed te oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan directiebesluiten. Interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en globale kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en het maatschappelijk speelveld en de woningmarkt is daarom onmisbaar. Je bent samenwerkingsgericht en je beschikt over inlevingsvermogen. Je hebt een onafhankelijke opstelling en het vermogen om het overzicht op de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De raad van commissarissen, individueel en als groep, moet in staat zijn de directeur met respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Van de leden van de raad van commissarissen wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij:

 • in staat zijn WBO Wonen bestuurlijk op grote lijnen te volgen;
 • een onafhankelijke opstelling hebben ten opzichte van personen en deelbelangen;
 • zorgvuldigheid en bereidheid hebben tot goed overleg en samenwerking;
 • kennis en affiniteit hebben met Oldenzaal, het werkgebied van WBO Wonen;
 • affiniteit hebben met huurders(belangen);
 • geen conflicterende commerciële belangen hebben ten opzichte van WBO Wonen;
 • voldoende tijd en beschikbaarheid hebben om de functie op een goede wijze inhoud te geven.

De vacante zetel

Voor deze vacature wordt een toezichthouder gezocht met een ‘vastgoedprofiel’ op bindende voordracht van de huurdersvereniging Blij Wonen, maatschappelijk betrokken en bekend met liefst de Oldenzaalse, dan wel de Twentse regio.

De raad van commissarissen is een collectief orgaan dat zonder last en ruggespraak functioneert. Hoewel alle leden van de raad zich verbinden met de huurders zijn twee zetels op bindende voordracht van de huurders ingevuld. Deze huurderscommissarissen worden niet aangestuurd door en zijn geen verantwoording verschuldigd aan de huurdersorganisatie die hen heeft voorgedragen. Wel mag van de huurderscommissaris verwacht worden dat hij of zij het vertrouwen heeft van de huurdersorganisatie en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders. Van de huurderscommissaris wordt verwacht dat zij of hij de kennis binnen de raad ten aanzien van de huurdersinvalshoek expliciet versterkt.

Specifieke competenties van het lid van de raad van commissarissen

 • Je bent bekwaam in het doorgronden van portefeuille strategieën, je hebt affiniteit met vastgoedmanagement en de vertaling ervan naar middelen en risicomanagement;
 • je kent de corporatiewereld en de ontwikkelingen in het werkveld;
 • je bent bij voorkeur woonachtig in Oldenzaal;
 • je hebt affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties en de belangen van huurders, bij voorkeur bekend met de ontwikkelingen in het werkgebied van WBO Wonen;
 • je hebt affiniteit met de onderwerpen die ook speerpunt zijn voor de huurdersvereniging, zijnde betaalbaarheid, beschikbaarheid, bewonersparticipatie, verduurzaming, leefbaarheid en vitale wijken en armoede.

De raad van commissarissen streeft, volgens het beleid van WBO Wonen, diversiteit en verjonging na. Ervaring in toezichthouden is geen vereiste. Wel wordt verwacht dat je de benodigde kwaliteiten eigen kan maken.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie lid raad van commissarissen van WBO Wonen op bindende voordracht van de huurdersvereniging Blij Wonen? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv in pdf-format uiterlijk 18 december 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure tref je aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je lezen in onze privacy policy.