Woningcorporatie OFW te Dronten zoekt:

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

op voordracht van de huurdersorganisatie

Oost Flevoland Woondiensten

Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een ambitieuze organisatie. Met een bezit van circa 4.900 verhuureenheden streeft OFW naar goed wonen voor haar 10.000 huurders in de gemeente Dronten. Goed wonen is meer dan een dak boven het hoofd: ook de leefbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de woonomgeving horen daarbij.

OFW is maatschappelijk gedreven en zet haar kernkwaliteiten breed in om haar missie ‘Samen voor Kansrijk’ te realiseren. Op het gebied van duurzaamheid loopt OFW landelijk herkenbaar voorop.

Per 1 januari 2019 is vacant de zetel van

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

op voordracht van de huurdersorganisatie, met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen

Als lid van de RvC toetst u met uw vier collega’s het beleid aan de statutaire en strategische doelen van de corporatie. U adviseert de bestuurder en staat deze ook als klankbord bij.  Uw betrokkenheid bij huurdersparticipatie, klantbejegening en dienstverlening wordt herkend. U oordeelt vanuit uw expertise van en interesse in governance en politiek-bestuurlijke vraagstukken. U houdt oog op de maatschappelijke taakstelling.

U bent als lid van de Raad in staat om vanuit het perspectief van toezichthouder te oordelen over volkshuisvestelijke, maatschappelijke, duurzaamheids- en financiële aspecten die ten grondslag liggen aan bestuursbesluiten. Binnen de Raad bent u een actief betrokken medelid, waar u uw collega’s met uw expertise kan helpen de oordeels- of besluitvorming te verdiepen en waar u door de inbreng van uw collega’s tot rijpere inzichten kunt komen.

Uw expertises liggen in het bijzonder op governance van (maatschappelijke) organisaties en op bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Onze wensen

  • U draagt huurdersparticipatie een warm hart toe. U hebt interesse in huurdersvraagstukken en in optimalisatie van dienstverlening en klantbejegening;

Daarnaast hebt u

  • kennis van en ervaring met governance van (met name maatschappelijke) organisaties en hebt inzicht in actuele governancevraagstukken;
  • bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en inzicht in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
  • een goed oordeelsvermogen over complexe besluiten met een strategisch karakter;
  • inzicht in of bekendheid met politieke en maatschappelijke verhoudingen en belangen;
  • inzicht op niveau in arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling en management development;
  • gevoel voor marketing en marktcommunicatie. En als teamspeler voelt u zich medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en haar doelrealisatie.

Nadere informatie kunt u hier downloaden:

Reactie & procedure

De begeleiding van deze procedure is in handen van Roel Jasper van roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via telefoonnummer 050-3112502.

Denkt u (v/m) op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen van OFW op voordracht van de huurders?
Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór maandag 2 juli a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. Roel Jasper, e-mail: [email protected]
Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.

De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.