termijn verstreken

De Huismeesters in Groningen

lid Raad van Commissarissen

sociaal-maatschappelijk profiel; op voordracht van de huurdersraad

De Huismeesters

De Huismeesters is een Groningse woningcorporatie, zichtbaar in de buurten. De Huismeesters zet zich in voor  mensen met een laag inkomen en heeft oog en oor voor haar huurders en wil hen vanuit intrinsieke motivatie helpen. Zij doet dit niet alleen, maar samen met haar maatschappelijke partners. Door samen te werken met de juiste partners worden elkaars kwaliteiten benut en meer en betere resultaten bereikt.

De Huismeesters biedt met ruim 8.000 woningen, mensen een passend en betaalbaar (t)huis in de gemeente Groningen. Met een solide en professionele organisatie is zij actief aanwezig in de wijken. De Huismeesters is een echte buurtcorporatie, staat dicht bij de mensen. De Huismeesters staat midden in de maatschappij en weet wat er speelt. De medewerkers van De Huismeesters dragen, samen met de partners, bij aan een omgeving waar het goed en fijn wonen is.

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat begin volgend jaar een vacature. Een lid op voordracht van de Huurdersraad is namelijk tussentijds teruggetreden. Daarom wordt nu samen met de Huurdersraad de werving en selectie opgepakt voor de vacante positie:

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Sociaal-maatschappelijk profiel, op voordracht van de Huurdersraad

 De Raad van Commissarissen houdt intern toezicht op De Huismeesters. Dat ligt vast in de statuten van

De Huismeesters en het reglement Raad van Commissarissen. Dit gebeurt vanuit de wet- en regelgeving en de Governancecode voor woningcorporaties. De Raad houdt toezicht op:

 • hetbeleid van het bestuur
 • de algemene gang van zaken bij De Huismeesters
 • de financiën

De Raad let er op of De Huismeesters op de korte en lange termijn financieel gezond blijft. Ook let zij er op dat De Huismeesters haar doelstellingen, zoals verwoord in het ondernemingsplan (2017 – 2020), realiseert. Daarnaast is de Raad een klankbord voor de bestuurder. Bestuur en Raad hebben ieder hun eigen rol.

De bestuurder vraagt vooraf goedkeuring aan over belangrijke besluiten. Wat deze ‘belangrijke besluiten’ zijn staat in de wet en in de statuten en reglementen van De Huismeesters. Formeel gezien is de Raad van Commissarissen de werkgever van bestuurder. De samenwerking tussen de Raad en de bestuurder is open en transparant. De Raad kan daardoor de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

De Raad van Commissarissen vergadert regulier minimaal vijf keer per jaar. Elk jaar vindt er een themavergadering plaats met het managementteam. Van alle leden wordt verwacht dat zij voorzien in hun informatiebehoefte en werken aan permanente educatie. In totaal moet gerekend worden op een tijdsbesteding van 120 tot 150 uur per jaar.

Algemeen profiel

Als lid van de Raad van Commissarissen kunt u zich inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie. U bent bestuurlijk in staat goed te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan directiebesluiten. Interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en specifieke kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en -speelveld en de woningmarkt is daarom onmisbaar. U bent samenwerkingsgericht en beschikt over inlevingsvermogen. U hebt een onafhankelijke opstelling en het vermogen om het overzicht op de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als college, moet in staat zijn de directeur met respect te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Van leden van de Raad van Commissarissen wordt in zijn algemeenheid verwacht dat zij:

 • instaat zijn De Huismeesters bestuurlijk op grote lijnen te volgen
 • eenonafhankelijke opstelling hebben ten opzichte van personen en deelbelangen
 • zorgvuldigheiden bereidheid hebben tot goed overleg en samenwerking
 • eenzekere wijsheid, maatschappelijke betrokkenheid en aanzien hebben
 • kennisen affiniteit hebben met het werkgebied van De Huismeesters
 • affiniteithebben met huurders(belangen)
 • bekendis met de ‘Handreiking De Huurderscommissaris’ van de VTW en de Nederlandse Woonbond.
 • geenconflicterende commerciële belangen hebben ten opzichte van De Huismeesters
 • voldoendetijd en beschikbaarheid hebben om de functie op een goede wijze inhoud te

De sociaal-maatschappelijke zetel

Voor deze vacature wordt een toezichthouder gezocht met sociaal-maatschappelijk profiel op bindende voordracht van de Huurdersraad, aantoonbaar maatschappelijk betrokken en bekend met de regio. U gaat deel uitmaken van de Wooncommissie.

De Raad van Commissarissen is een collectief orgaan dat zonder last en ruggespraak functioneert. Huurderscommissarissen worden niet aangestuurd door en zijn geen verantwoording verschuldigd aan de huurdersorganisatie die hen heeft voorgedragen. Wel mag van de huurderscommissaris verwacht worden dat hij of zij het vertrouwen heeft van de huurdersorganisatie en bij de afweging van de verschillende belangen in het bijzonder óók kijkt naar de belangen van huurders. Van de huurderscommissaris wordt verwacht dat zij of hij de kennis binnen de Raad ten aanzien van de huurdersinvalshoek versterkt.

U beschikt over:

 • brede kennis en ervaring van het sociaal domein (met name de problematiek van bijzondere doelgroepen) en de ontwikkeling van de rol daarin van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ;
 • werkervaring op strategisch niveau;
 • affiniteit met de maatschappelijke functie van woningcorporaties en de belangen van huurders, bij voorkeur bekend met de ontwikkelingen in het werkgebied van De Huismeesters;
 • kennis van en inzicht in de recente ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting, waaronder de positie van huurdersorganisaties;
 • affiniteit met de onderwerpen die ook speerpunt zijn voor de Huurdersraad, zijnde betaalbaarheid, beschikbaarheid, bewonersparticipatie, verduurzaming, leefbaarheid en vitale wijken en armoede;
 • bij voorkeur ervaring als bestuurder en/of toezichthouder van een maatschappelijke organisatie;
 • ervaring met huurdersbelangen is een pré.

Voor een evenwichtige verhouding in de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denkt u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie lid Raad van Commissarissen van De Huismeesters op bindende voordracht van de Huurdersraad? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 10 januari 2021 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit woningcorporaties.