termijn verstreken

Oost Flevoland Woondiensten

lid raad van commissarissen

expertisegebied Volkshuisvesting

OFW

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 4.900 woningen inclusief zorgappartementen, studentenkamers en maatschappelijk vastgoed. Het gehele bezit van OFW staat in de gemeente Dronten. OFW is de enige corporatie binnen de gemeente en is gelegen in het midden van Flevoland. Dronten is in oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland en bestaat uit drie woonkernen: Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.

OFW is voor zo’n 10.000 huurders dé sociale verhuurder die streeft naar duurzame, kwalitatief goede woningen, waarin haar bewoners prettig kunnen wonen en zich thuis voelen. Woningen die technisch op orde zijn, goed onderhouden en veilig, gezond en comfortabel zijn om in te wonen. De kwaliteit ziet OFW altijd in relatie tot betaalbaarheid. In het verlengde daarvan streeft OFW er naar om de woningen zo duurzaam mogelijk te maken. Hiermee levert OFW een positieve bijdrage aan de betaalbaarheid van de woningen en aan het milieu.

Nadere informatie over OFW treft u hier aan.

De Raad van Commissarissen: samenstelling en taken

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurders zitting in de Raad. De RvC kent twee commissies, te weten de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van OFW, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De algemene taak van de RvC bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

 • werkgever van het bestuur;
 • toezichthouder op het bestuur;
 • adviseur en klankbord voor het bestuur.

Het uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat zij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Het team werkt onafhankelijk en integer; het team is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code.

Nadere informatie over de Raad van Commissarissen treft u hier aan.

Vanwege de aanstaande terugtreding van één van de leden is de RvC van OFW op zoek naar een

🔴 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

         expertisegebied Volkshuisvesting

 Uw profiel

 • U bent goed ingevoerd op het terrein van volkshuisvesting, positionering woningcorporaties, ruimtelijke ordening en woningmarkt;
 • U hebt een aansprekende visie op volkshuisvesting en wonen;
 • U hebt zicht op relevante sociaal-demografische ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar de volkshuisvestelijke opdracht van OFW;
 • U bent ingevoerd in vraagstukken rond nieuwe vormen van wonen en hoe deze vorm kunnen krijgen in samenwerking met lokale en regionale partijen;
 • U hebt een heldere visie op duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving;
 • U heeft bestuurlijke ervaring in een maatschappelijke organisatie;
 • U bent thuis in het sociale domein, kent de actoren op de onderwerpen wonen, welzijn en zorg;
 • U heeft kijk op de veranderingen in de maatschappelijke opvattingen op werk, inkomen, gezondheid, sociale zekerheid en huisvesting.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Daarnaast streeft de RvC er naar om minimaal twee leden uit de regio Dronten in haar midden te hebben. Bent u woonachtig in de regio Dronten? Dan wordt ook u nadrukkelijk verzocht te solliciteren op deze functie.

Gewenste competenties

 • Authenticiteit;
 • Bestuurlijk inzicht;
 • Helikopterview;
 • Integriteit en moreel besef;
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Teamspeler;
 • Vakinhoudelijke kennis en visie;
 • Zelfreflectie.

Honorering

De honorering van de Raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan. De Raad conformeert zich aan de beroepsregels van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigingsmaxima.

Reactie & procedure

De RvC laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502

Uw motivatie en cv kunt u tot uiterlijk zondag 8 maart a.s. mailen naar [email protected]

Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. De ondernemingsraad heeft het recht over de benoeming advies uit te brengen.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.