termijn verstreken

expertise: vastgoed

lid raad van commissarissen

woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum

Voor de Woningcorporatie is roel&jasper op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de vacature van

ūüĒī Lid Raad van Commissarissen Wierden & Borgen

Expertise: Vastgoed

De organisatie

Woningcorporatie Wierden en Borgen¬†verhuurt ruim 6800 woningen in vier gemeenten in Noordwest Groningen. Vanuit het kantoor in Bedum¬†werken zo‚Äôn¬†75 medewerkers aan betaalbaar en goed wonen voor haar klanten, in de stad Groningen en op het Groninger platteland. De organisatie van Wierden en Borgen bestaat uit de afdelingen Wonen, Vastgoed, Financi√ęn en een stafafdeling.

Uitdaging

In de laatste jaren namen de uitdagingen voor Wierden en Borgen door de aardbevingen snel toe. Wierden en Borgen heeft veel woningen in het gebied waarin aardbevingen voorkomen. De gevolgen hiervan op de woningen en vooral voor onze huurders zijn fors. De volkshuisvestelijke uitdaging in de komende jaren is met de energietransitie en de problemen door de aardbevingen voor Wierden en Borgen dan ook huizenhoog. Dit heeft vergaande gevolgen op de interne organisatie. De relatie tussen de financi√ęle situatie van Wierden en Borgen en de grote uitdagingen in de komende jaren is niet riant. Op dit moment bestaat het bestuur en management nagenoeg volledig uit tijdelijke medewerkers.

De Raad van Commissarissen: samenstelling en taken

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit drie leden en twee tijdelijke leden.

Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurders zitting in de Raad. De RvC kent tenminste twee commissies, te weten een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de RvC zich naar het belang van de corporatie, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De algemene taak van de RvC bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

 • Werkgever van het Bestuur
 • Toezichthouder op het Bestuur
 • Adviseur en klankbord voor het Bestuur

Voor nadere informatie over de taken en bevoegdheden van de RvC verwijzen wij u naar het reglement van de RvC (te vinden op de website van de corporatie) en de Woningwet.

Algemeen Profiel RvC

Het uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is, dat zij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Het team werkt onafhankelijk en integer; het team is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code.

De  RvC heeft een profielschets opgesteld die te raadplegen is op de website van de corporatie.

Profiel nieuw lid

Vanwege de aanstaande terugtreding van één van de leden is de RvC op zoek naar een nieuw lid met het volgende expertisegebied en de hierna te noemen competenties:

Expertisegebied Vastgoed

Het nieuwe lid is een expert op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer en:

 • heeft kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling; inzicht in het algemene functioneren van de woningmarkt en de vastgoedmarkt;
 • heeft kennis van of ervaring met strategische voorraadbeleid/-beheer, asset/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.
 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, bouwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid);
 • heeft ervaring in crisissituaties;
 • is rolbewust;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar om aan de taak goed invulling te geven.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die woont in Noord-Nederland.

 Gewenste competenties

 • Authenticiteit
 • Bestuurlijk inzicht
 • Helikopterview
 • Integriteit en moreel besef
 • Maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Onafhankelijke oordeelsvorming
 • Teamspeler
 • Vakinhoudelijke kennis en visie
 • Zelfreflectie

Honorering

De hono­­rering van de Raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschap­pelijke waar­den en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan. De Raad conformeert zich aan de beroepsregel van de VTW en de hierin vervatte terughoudendheid in de bezoldigings­maxima.

Reactie & procedure

De te volgen procedure is vastgelegd in het Reglement Procedure werving, selectie en (her)benoeming leden van de Raad van Commissarissen Woningstichting Wierden en Borgen; dit reglement staat op de website van de corporatie. Klik hier.

De RvC laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502 of via e-mail [email protected].
Uw sollicitatie (brief en cv) kunt u uiterlijk 19 mei a.s. e-mailen naar [email protected]

Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. De ondernemingsraad heeft het recht over de benoeming advies uit te brengen.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.