termijn verstreken

woningcorporatie Wierden en Borgen, Bedum

lid Raad van Commissarissen

financieel profiel

Wierden en Borgen
Woningstichting Wierden en Borgen is een actieve woningcorporatie die ruim 6800 woningen in 7 gemeenten in Noordwest Groningen verhuurt. Vanuit de locatie in Bedum werken zo’n 75 medewerkers met hart en ziel aan betaalbaar en goed wonen voor haar klanten, in de Stad en in de dorpen, voor nu en voor later.

In de organisatie is de klantvraag leidend; de medewerkers zijn trots op wat ze doen en ze voelen zich betrokken bij de klant. Wierden en Borgen bouwt aan een ondernemende organisatie, waarin leren, altijd streven naar verbetering en effectief en efficiënt het werk doen centraal staan. De organisatie van Wierden en Borgen bestaat uit de afdelingen Woondiensten, Bedrijfsvoering en een stafafdeling.

 

De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen streeft naar doeltreffend toezicht. De raad is onafhankelijk in staat een oordeel te vormen over de wijze waarop de corporatie Wierden en Borgen haar maatschappelijke taak vervult. De continuïteit, aansluiting op het vastgestelde risicoprofiel en de financiële gezondheid van de corporatie zijn randvoorwaardelijk voor de uitoefening van deze maatschappelijke taak.
De raad houdt hierbij actief toezicht met oog voor gepaste distantie en goed werkgeverschap. Tevens streeft de raad naar een optimale wisselwerking tussen raad en bestuur waarbij uitgegaan wordt van samenwerking waar het kan, en tegenkracht waar nodig.  De raad bepaalt zijn eigen toezichtskader, agenda en informatiebehoefte en streeft te allen tijde naar adequate deskundigheid. De kracht van de raad zit in de verbinding van de diverse invalshoeken en in het vervullen van zijn taak is de raad zichtbaar naar zowel de interne werkorganisatie als de maatschappij.

De Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Twee leden zullen per 1 januari 2019 de Raad verlaten wegens het verstrijken van de maximale zittingsperiode. In het voorjaar van 2018 is reeds een van deze twee zetels ingevuld. Besloten is om ook nu de tweede zetel in te vullen, waardoor vanaf dat moment de raad uit –tijdelijk- zeven leden bestaat en vanaf 1 januari 2019 dus weer uit vijf leden. Op deze wijze wordt een goede inwerkperiode geborgd voor de twee nieuwe leden.

De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie.

De Raad van Commissarissen kenmerkt zich door haar streven met elkaar te groeien. Groeien als individu, als Raad en als organisatie. De leden van de Raad kennen en benutten elkaars talenten, gaan ontspannen met elkaar om, geven elkaar de ruimte en kunnen op het juiste moment relativeren.

De raad neemt de Governancecode Woningcorporaties 2015 als uitgangspunt voor haar handelen.

Voor Wierden en Borgen zijn wij op zoek naar

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

met expertise op het terrein van finance en control

 

Uw aandachtsgebied
U heeft kennis van vraagstukken rondom financiering en financiële continuïteit en kent de relevante eisen en regels, onder meer op het gebied van treasury en beleggingen. U heeft kennis van (strategisch) risicomanagement en financieel risicomanagement en bent in staat om investeringsbeslissingen te beoordelen op (financiële) risico’s. U heeft gedegen kennis van de regels voor (financiële) jaarverslaglegging en de waarderingsmethoden voor vastgoed.

 

Algemeen

  • U heeft aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring met complexe en strategische besluitvormingsprocessen en heeft zicht op governance-vraagstukken en de rol van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.
  • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en kunt goed schakelen op bestuurlijk niveau.
  • U bent goed in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming; u weet de goede vragen te stellen en durft door te vragen.
  • U weet vooruit te kijken en mogelijke kansen voor de organisatie te duiden.
  • U bent een teamspeler en goed in staat om binnen een collegiaal team, waar volop ruimte is voor eigen inbreng, te opereren.
  • U bent onafhankelijk, doortastend en verbindend en u heeft affiniteit en met de sector.
  • De Raad hecht aan het met elkaar groeien. U herkent zichzelf daarin en wilt daar actief een bijdrage aan leveren.

 

Bezoldiging
De bezoldiging van een commissaris bij woningcorporatie Wierden en Borgen wordt gemaximeerd door de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de regeling Bezoldiging Topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting (WNT-staffel klasse F).
De kosten voor de noodzakelijke geachte scholing en deskundigheidsbevordering worden vergoed. Reis- en verblijfskosten worden vergoed op basis van de CAO Woondiensten.

Reactie & procedure

Denkt u op basis van de geschetste profielen een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid van de Raad van Commissarissen bij Wierden en Borgen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV vóór 24 september a.s. te sturen aan roel&jasper, t.a.v. drs. R. Jasper, telefoon (050) 3112502, e-mail: [email protected] .

De benoeming van beide leden van de Raad van Commissarissen van Wierden en Borgen zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties.
De Fit & Propertoets (door de Autoriteit Woningcorporaties) maakt deel uit van de selectieprocedure.