termijn verstreken

De Volmacht

lid raad van commissarissen

profiel financieel/bedrijfseconomisch

Over De Volmacht

Bij woningcorporatie De Volmacht werken we dagelijks aan betaalbare en goede huisvesting voor ruim 1500 huishoudens in de gemeente Aa en Hunze. Als kleinschalige, open en betrokken organisatie spelen we actief in op de woonbehoeften en staan we dicht bij de huurders en het leven in de dorpsgemeenschappen. De wereld om ons heen verandert snel. We krijgen met nieuwe uitdagingen te maken, zoals krapte op de woningmarkt, stijgende energieprijzen en meer zorg vragende bewoners. Met onze kleine, wendbare organisatie met korte communicatielijnen blijven we inspelen op de actuele en toekomstige behoefte, met een duidelijke ambitie en visie.

Dit zijn onze kernwaarden:

 • Vernieuwen om te verbeteren
 • Flexibel
 • Aandacht
 • Nuchter
 • Actief

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen van De Volmacht bestaat uit vijf leden. We komen ten minste vijf maal per jaar bij elkaar in vergadering, en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Daarnaast zijn er vergaderingen van de auditcommissie en de remuneratiecommissie, hebben we ongeveer twee keer per jaar een benen-op-tafel sessie en een jaarlijkse zelfevaluatie.

De bezoldiging is conform de adviesregel van de VTW. Een commissaris wordt in principe aangesteld voor een periode van vier jaar en kan eenmalig herbenoemd worden voor eenzelfde termijn.

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijnen ontstaat er medio 2024 een vacature. De raad van commissarissen is voor de invulling van deze vacature op zoek naar:

šŸŸ„ LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Profiel financieel/bedrijfseconomisch

De functie van de raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt in eerste instantie toezicht op het bestuur en het gevoerde beleid, en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad is daarnaast verantwoordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing en ontslag) van de directeur-bestuurder en stelt de beoordeling, bezoldiging en arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast. Als klankbord voor de directeur-bestuurder reflecteert de raad van commissarissen onder meer op belangrijke beslissingen, zoals het doen van grote investeringen. Daarbij geeft de raad van commissarissen gevraagd en ongevraagd advies, waarbij de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder altijd in acht wordt genomen.

De bevoegdheden van de raad van commissarissen staan omschreven in de statuten. Deze vormen de basis voor zijn handelen. De werkwijze van de raad van commissarissen is beschreven in het reglement. Hierin zijn onder meer opgenomen regels over (her)benoemingen, schorsing en/of ontslag, en onverenigbaarheden van leden van de raad van commissarissen.

Algemeen Kwaliteitsprofiel

Het uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen van De Volmacht is, dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid, resultaatgerichtheid en beschouwende vaardigheden verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te sturen en de juiste vragen kunnen stellen.

De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:

 • Het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste hbo-niveau);
 • Afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk. Het zich kunnen concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid;
 • Het vermogen te kunnen functioneren als een klankbord voor de directeur-bestuurder op diverse (deel-)terreinen van beleid;
 • Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
 • Het kunnen werken in teamverband;
 • Het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en de volkshuisvesting;
 • Het hebben van affiniteit met de doelstelling van de corporatie;
 • Beschikken over de eigenschappen discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid
 • Betrokkenheid bij de lokale en regionale volkshuisvestelijke situatie, wenselijk is woonachtig te zijn in het werkgebied.

Qua samenstelling streeft de raad van commissarissen naar diversiteit. Dit betekent dat de raad uit personen kan bestaan met een uiteenlopende achtergrond met betrekking tot sekse, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische achtergrond en persoonlijkheidskenmerken. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling. Bij de invulling van een vacature in de raad wordt niet alleen gekeken naar de specifieke deskundigheid van de kandidaten, maar ook naar hun bijdrage aan de diversiteit van de samenstelling en of zij passen binnen het team.

Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de raad van commissarissen noch anderszins mag sprake zijn van belangenverstrengeling. Wanneer hiervan sprake kan zijn, is uitgewerkt in de statuten, in relevante wet- en regelgeving en in de Governance Code.

Voor het vervullen van het zijn van toezichthouder geldt de relevante wet- en regelgeving waaronder de Woningwet en de BTIV, de Governance Code, de statuten van de corporatie en het reglement.

Lid raad van commissarissen Financieel/Bedrijfseconomisch

Vanuit het aandachtsgebied financieel/bedrijfseconomisch draag je bij aan een stevig financieel fundament en heb je kennis van financieringsvormen.

Wat we van je vragen is:

 • Ervaring met vraagstukken betreffende bedrijfsvoering, financiering en de financiĆ«le continuĆÆteit;
 • Kennis en ervaring met het wegen en beoordelen van investerings- en financieringsvoorstellen scenarioplanning, waarbij tevens oog is voor de maatschappelijke doelstellingen;
 • Ervaring met het beoordelen van investeringsbeslissingen op risicoā€™s;
 • Kennis van financiĆ«le eisen en regels, waaronder (jaar)verslaglegging, treasury, kengetallen en ratioā€™s, kasstromen;
 • Beoogd lid van de auditcommissie en een scherpe en daadkrachtige gesprekspartner voor de externe accountant.

Reactie & procedure

De Volmacht laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Roelof van den Berg, telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cvā€™s van geschikte kandidaten aan de selectiecommissie van De Volmacht worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Een persoonlijke analyse middels Profile Dynamics maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Denk je een geschikte kandidaat te zijn voor de rol van (huurders)commissaris bij De Volmacht in Gieten? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv in pdf-format uiterlijk zondag 25 februari 2024 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onzeĀ privacy policy.