termijn verstreken

N.V. RENDO Holding

lid raad van commissarissen

met een politiek-bestuurlijk en sociaaleconomisch profiel

N.V. RENDO Holding

N.V. RENDO is één van de zes regionale netbeheerders in Nederland en verzorgt de distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Binnen het netwerkbedrijf (NV RENDO Holding) vinden nog meer activiteiten plaats, zoals het beheer en de aanleg van glasvezelnetwerken en meetdiensten. De aandelen van N.V. RENDO Holding zijn in handen van negen gemeenten in Drenthe en Overijssel.

Bij RENDO werken ca. 140 mensen; de organisatie wordt geleid door een directeur en een managementteam van vier personen.

Eind 2021 heeft N.V. RENDO Holding haar missie, visie en strategie vastgesteld voor de periode 2022 – 2026. Binnen een zogenaamd “10-puntenplan” zijn belangrijke pijlers voor deze periode: naar 40% duurzaam gas in 2026, de voorbereiding van een nieuw elektriciteitsonderstation in Hoogeveen en verbeteren van het beheer en de exploitatie van glasvezelnetwerken.

Nadere informatie over RENDO is te vinden op rendo.nl/ en rendonetwerken.nl/.

RENDO is op zoek naar een lid voor haar raad van commissarissen

Het besturingsmodel

De bestuurlijke organisatie van RENDO kent een raad van commissarissen en een directeur. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. De Nederlandse Corporate Governancecode vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor transparantie, goed toezicht, juiste verantwoording en financiële beheersing.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen RENDO. De AVA benoemt de leden van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is het toezichthoudend orgaan. De raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directeur. De raad is ook werkgever van de directeur en is daarnaast diens klankbord. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden.

De raad kent een directe, transparante en informele wijze van omgaan met elkaar.

Uit zijn midden heeft de raad van commissarissen de volgende commissies samengesteld: de audit- en risicocommissie, de commissie energietransitie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor met betrekking tot hun aandachtsgebieden.

De raad van commissarissen vergadert tenminste vijf keer per jaar met de directeur en twee keer per jaar met haar aandeelhouders. Daarnaast vinden er jaarlijkse ontmoetingen plaats met diverse stakeholders, de ondernemingsraad en het managementteam.

Na de recente Tweede Kamerverkiezingen is Eddy van Hijum afgetreden. Om de raad weer te completeren is RENDO op zoek naar een nieuw

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met een politiek-bestuurlijk en sociaaleconomisch profiel

Uw profiel

U bent op de hoogte van de politiek bestuurlijke ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en beschikt over een netwerk hierbinnen. Daarnaast heeft u ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, waarbij u de verhoudingen tussen partijen goed aanvoelt.

Bovendien bent u op de hoogte van de sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland en in onze regio en heeft u inzicht in de werking van organisaties en een visie op de samenwerking met andere partijen.

Uw competenties en ervaring

  • academisch werk- en denkniveau;
  • politiek bestuurlijke ervaring;
  • kennis en ervaring van/met sociaaleconomische ontwikkelingen;
  • kennis van het HR-domein is een pré.

Uw persoonlijke kwaliteiten

  • integer;
  • verantwoordelijk;
  • onafhankelijk;
  • maatschappelijk betrokken;
  • open en positief-kritische houding;
  • verbindend vermogen.

Van u als commissaris wordt verwacht dat u alle vergaderingen bijwoont en voldoende beschikbaar bent om de toezichthoudende taak als commissaris naar behoren te vervullen.

Honorering

De honorering van de raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan. De honorering bedraagt op jaarbasis € 17.460,- (in 2023). Jaarlijks wordt de WNT-indexatie toegepast. Daarnaast wordt er per vergadering een kilometervergoeding uitgekeerd.

Reactie & procedure

De raad van commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

Uw motivatie en cv in pdf-format kunt u uiterlijk woensdag 13 december 2023 e-mailen naar [email protected].

Benoeming geschiedt door de AVA voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om te worden herbenoemd.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.