termijn verstreken

Oost Flevoland Woondiensten

lid raad van commissarissen

maatschappelijk-bestuurlijk profiel

Oost Flevoland Woondiensten, de corporatie voor Dronten

Oost Flevoland Woondiensten, ofwel OFW, is opgericht in 1969. De eerste bewoners kwamen in 1962 naar Dronten en OFW was er dus bijna vanaf het begin bij. OFW heeft Dronten mee-opgebouwd en vormgegeven en de medewerkers voelen zich daarom sterk met de gemeente en haar inwoners verbonden. Inmiddels is OFW al meer dan 50 jaar verantwoordelijk voor goede volkshuisvesting in de dorpskernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Met 4.900 woon-, zorg- en studenteneenheden biedt OFW ongeveer 10.000 Drontenaren onderdak, ongeveer een kwart van de bevolking.

OFW stelt zich nadrukkelijk op als lokale woningcorporatie. Ze is er voor de Drontenaren die vanwege hun bescheiden inkomen of bijzondere woningvraag zijn aangewezen op een sociale huurwoning, nu en in de toekomst. Om die behoefte te kennen en te vertalen naar de juiste acties, is het van wezensbelang om de huurders te kennen, goed contact te hebben met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), de gemeente Dronten en de partners in de dorpen en wijken.

OFW kent een klein, hecht team van circa 60 betrokken collega’s.

OFW wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat verder uit de manager Klant, de manager Bedrijfsvoering en de manager Vastgoed. Het intern toezicht ligt bij de raad van commissarissen.

Wegens het aftreden van een commissaris is er binnen de raad van commissarissen de volgende positie vacant:

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

maatschappelijk-bestuurlijk profiel

We streven ernaar de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. Rekening houdende met de verplichte procedure ter verkrijging van een positieve zienswijze van de Minister zullen de toezichthoudende werkzaamheden per 1 februari 2024 aanvangen.

Profiel maatschappelijk-bestuurlijk

Voor het profiel maatschappelijk-bestuurlijk is specifiek van belang:

 • een brede bestuurlijke en/of toezicht achtergrond in het sociaal-maatschappelijk domein, bij voorkeur in combinatie met andere ervaring;
 • kennis van (corporate) governance in de bestuurlijk-politieke context;
 • bekendheid met de lokale of regionale context van OFW;
 • bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Dronten.

Algemeen profiel

Leden van de raad van commissarissen herkennen zich in onderstaande:

 • brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken van het rurale gebied en de missie van de volkshuisvesting;
 • ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • inzicht in bestuurlijke processen, vaardigheid in het samenwerken als team;
 • analytisch denkvermogen;
 • onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit;
 • vanuit een helicopterview meekijken naar de organisatie;
 • generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen van advisering en toezicht;
 • bij voorkeur ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;
 • geen (vermeende) belangenverstrengeling.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van OFW bestaat uit vijf leden (inclusief de voorzitter). Twee leden zijn benoemd op voordracht van huurdersvereniging HBV.

De raad van commissarissen kent twee commissies: de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.

De raad van commissarissen komt zesmaal per jaar bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak vereist. Daarnaast zijn er bijeenkomsten van de commissies en met de huurdersvereniging HBV.

De raad van commissarissen streeft naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen, een evenwichtige spreiding van de maatschappelijke focus, culturele achtergrond, leeftijd en geslacht van commissarissen en hun professionele achtergrond.

Nadere informatie: zie Over OFW, OFW Governance en OFW’s visie op toezicht en besturen

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roel Jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor OFW? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk zondag 8 oktober 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit Woningcorporaties. Dit in overeenstemming met de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.