termijn verstreken

Accolade

lid raad van commissarissen

met expertise op bestuurlijk en financieel-economisch terrein

Accolade is een klantgerichte, innovatieve woningcorporatie met 16.000 huurders in Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure, Sneek en omgeving. Accolade begeleidt en ondersteunt huurders en medewerkers bij het vinden van hun eigen plek. Aandacht voor talenten, passies en ondernemerschap staat hierbij centraal. Het hoofdkantoor staat in Heerenveen.

Accolade wil prettig en passend wonen bereikbaar maken voor iedereen. In haar taakuitvoering vindt Accolade dat elke stap telt. En Accolade wil elke stap bewust en verantwoord zetten. ‘Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners en onze omgeving’.

Bij Accolade werken zo’n 170 medewerkers, die zich dagelijks inzetten om aangename woonomgevingen in stand te houden en mensen van dienst te zijn die om financiële, maatschappelijke of gezondheidsredenen minder makkelijk in eigen huisvestingsbehoeften kunnen voorzien.

De organisatie kent een prettige werksfeer en de bedrijfscultuur is transparant en open.

Accolade handelt aan de hand van de thema’s: betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding.

Op de website van Accolade accolade.nl vind je meer achtergrondinformatie en het jaarverslag.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur op de algemene gang van zaken binnen de woningstichting.

De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met advies ter zijde en vervult daarnaast de werkgeversrol. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter en fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de raad van commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de raad van commissarissen, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De leden van de raad van commissarissen hebben zitting in een aantal commissies, te weten de remuneratiecommissie en de auditcommissie, met daarbinnen de investeringscommissie.

De eigenschappen, achtergrond en kennis van de raad

De raad van commissarissen is als college in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau. Afzonderlijke leden van de raad van commissarissen zijn op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner. Dit vereist dat de raad van commissarissen in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch opstelt ten opzichte van de bestuurders. Dit doet de raad van commissarissen op een stimulerende wijze en communiceert daarbij op een prettige en heldere wijze. De raad van commissarissen is in staat vanuit een kritische distantie op constructieve wijze door te vragen.

De raad van commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:

 • bestuurlijke ervaring;
 • breed netwerk;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

De raad van commissarissen in haar geheel beschikt over vakinhoudelijke kennis:

 • maatschappelijke ontwikkelingen;
 • financieel-economisch;
 • commercieel/marketing;
 • HRM/bedrijfskundig/organisatiekundig;
 • juridisch;
 • bouwwereld, projectontwikkeling, (commercieel) vastgoed;
 • volkshuisvesting.

In verband met het aanstaande vertrek van een lid vraagt de raad van commissarissen van Accolade:

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met expertise op bestuurlijk en financieel-economisch terrein

voorzitter van de Auditcommissie

Van jou als lid wordt verwacht:

 • kennis van en/of ervaring met organisatiebrede vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit;
 • kennis van en inzicht in financiële risico’s voor een corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury, fiscaliteiten en beleggingen;
 • de kunde om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s;
 • ervaring met strategische (vastgoed) investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken;
 • kennis van en inzicht in interne beheersmaatregelen en risicomanagement;
 • kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging, bij voorkeur specifiek voor woningcorporaties;

Als voorzitter van de auditcommissie, die bestaat uit twee leden, ben je in staat om:

 • een goede gesprekspartner te zijn voor het bestuur en daarbij achter de cijfers weet te kijken;
 • de raad van commissarissen te adviseren over de keuze van en opdrachtverlening aan de extern accountant die de audit uitvoert;
 • betrokken te zijn bij de uitvoering van de audit in samenwerking met de controller en de financieel bestuurder van Accolade;
 • afwijkingen te signaleren met betrekking tot financiën en dit ter bespreking in te brengen in de raad van commissarissen wanneer relevant;
 • het contact onderhouden namens de raad van commissarissen met de externe accountant.
 • kennis of inzicht te hebben in ontwikkelingen op gebied van ICT en de implicaties voor de organisatie;
 • beschikking te hebben over een brede maatschappelijke belangstelling en vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed weet te duiden.

Natuurlijk heb je als commissaris oog en oor voor de regionale maatschappelijke ontwikkelingen en ben je gewend dit te vertalen naar het bredere organisatiebelang van Accolade. Daarbij hou je rekening met het veranderende speelveld door overheidssturing en je kunt dit speelveld ook vertalen naar kansen en risico’s.

Naast kennis wordt van jou als commissaris verwacht dat je als teamplayer daarover verbindend kan communiceren om met afstand en betrokkenheid invulling te geven aan je toezichtsrol.

Samenstelling en vacature

In de samenstelling en omvang van de raad van commissarissen wordt rekening gehouden met de aard van Accolade, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad.

Daarnaast streeft de raad naar diversiteit. Bij gebleken geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Toezichthoudende ervaring is niet vereist.

De functie-eisen

 • Na een relevante (academische) opleiding heb je kennis en ervaring opgedaan op de genoemde onderdelen. Daardoor ben je vanuit het bredere organisatiebelang in staat intern toezicht uit te oefenen met een bijzonder oog voor de financieel-economische dimensie;
 • Daarnaast ben je in staat en gewend om besluiten te nemen over strategische keuzes;
 • Vanuit je aandachtsgebied vervul je ten slotte een algemene klankbordfunctie voor het gehele bestuur en de collega RvC-leden in het kader van de continuïteit van de woningstichting;
 • Je hebt bestuurlijke ervaring in een publieke en/of private organisatie;
 • Je beschikt over maatschappelijke netwerken;
 • Je kunt maatschappelijke, economische en politieke signalen vertalen naar het beleid van Accolade;
 • Je bent ongeveer 25 dagdelen per jaar, indien noodzakelijk ook overdag, beschikbaar voor een goede invulling van deze functie;
 • Je woont bij voorkeur in de Noordelijke regio.

Accolade hecht aan verjonging in haar raad. Je reactie is welkom, juist ook als je nog geen ervaring als toezichthouder hebt.

Jaarlijks vinden ten minste vijf reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen plaats, (mede) in aanwezigheid van de raad van bestuur van Accolade. Daarnaast zijn er de vergaderingen van de investeringscommissie en bezoeken leden van de raad van commissarissen de vergaderingen van de ondernemingsraad en het huurdersplatform. Voorts vinden er per jaar nog enkele ad hoc georganiseerde interne en externe themavergaderingen plaats. Ten slotte wordt eens per jaar door de raad van commissarissen een zelfevaluatie gehouden, al dan niet onder externe begeleiding.

Bezoldiging

De bezoldiging van commissarissen bij woningcorporaties is in overeenstemming met de WNT en de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen’.

Benoeming

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper en Sara Plaut van bureau roel&jasper. Zij zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je op basis van het geschetste profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de positie van lid Raad van Commissarissen van Accolade? Dan nodigen wij je graag uit om je brief met cv in pdf-format uiterlijk 17 december 2022 te sturen aan roel&jasper, e mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.

Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.

Een door de corporatie voorgedragen toezichthouder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertest’ door de Autoriteit woningcorporaties. Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure tref je aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.