termijn verstreken

RENDO Holding, Meppel

lid raad van commissarissen

expertisegebieden: politiek bestuurlijk en sociaal economisch

N.V. RENDO Holding

N.V. RENDO is één van de zes regionale netbeheerders in Nederland en verzorgt de distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Binnen het netwerkbedrijf (NV RENDO Holding) vinden nog meer activiteiten plaats, zoals het beheer en de aanleg van glasvezelnetwerken en meetdiensten. De aandelen van N.V. RENDO Holding zijn in handen van negen gemeenten in Drenthe en Overijssel.

Bij RENDO werken ca. 140 mensen; de organisatie wordt geleid door een directeur en een managementteam van vier personen.

Eind 2021 heeft N.V. RENDO Holding haar missie, visie en strategie vastgesteld voor de periode 2022 – 2026. Binnen een zogenaamd “10-puntenplan” zijn belangrijke pijlers voor deze periode: naar 40% duurzaam gas in 2026, de voorbereiding van een nieuw elektriciteitsonderstation in Hoogeveen, gerichte innovatie en versterken beheer glasvezelnetwerken.

Nadere informatie over RENDO is te vinden op rendo.nl/ en rendo netwerken.nl/.

RENDO is op zoek naar een lid voor haar raad van commissarissen.

Het besturingsmodel

De bestuurlijke organisatie van RENDO kent een raad van commissarissen en een directeur. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. De Nederlandse Corporate Governancecode vormt naast wet- en regelgeving de leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en verantwoording. Vanwege de besloten vennootschap status zijn er bepaalde bevoegdheden statutair voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen RENDO. De AvA benoemt de leden van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen is het toezichthoudend orgaan. De raad heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directeur. De raad is ook werkgever van de directeur en is daarnaast diens klankbord. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden.

De raad kent een directe, transparante en informele wijze van omgaan met elkaar.

Uit zijn midden heeft de raad van commissarissen de volgende commissies samengesteld: de audit- en risicocommissie, de remuneratiecommissie en de selectie- en benoemingscommissie. Deze commissies bereiden de besluitvorming van de raad van commissarissen voor met betrekking tot hun aandachtsgebieden.

De raad van commissarissen vergadert tenminste vijf keer per jaar met de directeur. Daarnaast vinden er jaarlijkse ontmoetingen plaats met diverse stakeholders en het managementteam.

De raad van commissarissen bestaat uit:

 • Dirk Jan Klein Essink
 • Piet Adema
 • Guido Bakema
 • Anne Laning
 • Anne-Ruth Snapper–Valkman

De directeur is Eddy Veenstra.

De heer Adema heeft door zijn aantreden als minister zijn raadslidmaatschap opgezegd. Om de raad weer te completeren is RENDO op zoek naar een nieuw

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met een politiek-bestuurlijk en sociaaleconomisch profiel

Uw profiel

U bent op de hoogte van de politieke ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en beschikt over een netwerk hierbinnen. Daarnaast heeft u ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, waarbij u de verhoudingen tussen partijen goed aanvoelt.

Bovendien bent u op de hoogte van de sociaaleconomische ontwikkelingen in Nederland en in onze regio en heeft u inzicht in de werking van organisaties en een visie op de samenwerking met andere partijen.

Uw competenties en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • politiek bestuurlijke ervaring;
 • kennis en ervaring van/met sociaaleconomische ontwikkelingen;
 • kennis van het HR-domein is een pré.

Uw persoonlijke kwaliteiten

 • integer;
 • verantwoordelijk;
 • onafhankelijk;
 • maatschappelijk betrokken;
 • open en positief-kritische houding;
 • verbindend vermogen.

RENDO streeft voor wat betreft haar medewerkers naar een evenwichtige man-vrouw verdeling. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is het streven om, bij gelijke geschiktheid, een vrouwelijke kandidaat te selecteren.

Van u als commissaris wordt verwacht dat u alle vergaderingen bijwoont en voldoende beschikbaar bent om de toezichthoudende taak als commissaris naar behoren te vervullen.

Honorering

De honorering van de raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT geeft de bezoldigingsmaxima aan.

Reactie & procedure

De raad van commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

Uw motivatie en cv in pdf-format kunt u uiterlijk zondag 6 november 2022 e-mailen naar [email protected].

Benoeming geschiedt door de AvA d.d. 22 december 2022 voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om voor dezelfde periode te worden herbenoemd.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.