termijn verstreken

woningcorporatie Wierden en Borgen

lid raad van commissarissen

op voordracht van de huurdersorganisaties

Wierden en Borgen

Woningcorporatie Wierden en Borgen verhuurt ruim 6.800 woningen in vier gemeenten in Noordwest Groningen. Vanuit het kantoor in Bedum werken zo’n 90 medewerkers aan betaalbaar en goed wonen voor haar klanten, in de stad Groningen en op het Groninger platteland.

Wierden en Borgen heeft veel woningen in het gebied waarin aardbevingen voorkomen. De gevolgen hiervan op de woningen en vooral voor onze huurders zijn fors. De volkshuisvestelijke uitdagingen in de komende jaren zijn met de problemen door de aardbevingen én de energietransitie voor de organisatie Wierden en Borgen dan ook huizenhoog. De raad van commissarissen staat de bestuurder bij het passend manoeuvreren in deze precaire setting als klankbord bij.

Het ondernemingsplan 2021-2024 “Waardevol wonen van stad tot Wad” stelt de kernwaarden van Wierden en Borgen vast: klantgericht, ontwikkelingsgericht en eigenaarschap. Deze zijn vertaald naar drie beloftes: we zijn er voor je, we leren en ontwikkelen en we voelen ons verantwoordelijk en geven je de ruimte. Deze beloftes neemt Wierden en Borgen als leidraad voor de huurders (extern) en medewerkers (intern).

Voor woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum is roel&jasper op zoek naar een

 🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

expertisegebied HR, cultuur- en organisatieontwikkeling

op voordracht van de huurdersorganisaties

De raad van commissarissen

De raad werkt onafhankelijk en integer, is divers samengesteld en onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. De code benoemt kwaliteitseisen, waarden, normen en regels die de raad hanteert en waarop hij en de leden aanspreekbaar zijn. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurders zitting in de raad. De raad van commissarissen kent twee commissies, de auditcommissie en de remuneratiecommissie die de werkzaamheden van de raad voorbereiden en ondersteunen.

De raad van commissarissen heeft drie taken: toezichthouden op het bestuur, de werkgeversrol vervullen jegens de bestuurder en het adviseren van de bestuurder. De raad van commissarissen is betrokken en actief. Informatie over de taken, bevoegdheden en de visie op de governance van de raad van commissarissen treft u hier aan.

De vacante positie met expertisegebied HR, cultuur- en organisatieontwikkeling

Beoogd lid van de remuneratiecommissie; op voordracht van de huurdersorganisaties

Wierden en Borgen werkt in vier Groningse gemeenten. De huurders worden vertegenwoordigd door drie huurdersorganisaties die gezamenlijk een voordracht doen voor deze vacature.

U als het nieuwe lid heeft affiniteit met de doelgroep voor sociale huurwoningen: de huurders en woningzoekenden;

U heeft een brede, aantoonbare maatschappelijke oriëntatie en door uw inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen kunt u de klankbordfunctie met de bestuurder vervullen.

U bent ingevoerd op het gebied van HR, u hebt kennis en ervaring op het gebied van cultuur- en organisatieontwikkeling en de ‘soft controls’ (voorbeeldgedrag, aanspreken/bespreken, transparantie, integriteit, communicatie en leiderschap).

U bent een serieuze gesprekspartner voor de huurdersorganisaties.

Uw stijl is van nature gericht op het voeren van een dialoog, waarbij het luisteren naar elkaar centraal staat. U durft met vertrouwen op een respectvolle manier de scherpte op te zoeken in het gesprek zonder daarin dominant de eigen mening of visie te willen poneren. U heeft het vermogen tot reflectie op de eigen rol en bent daarop aanspreekbaar, en u durft ook anderen op constructieve wijze aan te spreken en zaken ter discussie te stellen. De onderlinge sfeer in de raad vindt u belangrijk.

U werkt graag in teamverband, en uw competenties, deskundigheid en persoonlijkheid zijn een aanvulling van het team.

Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Verder bent u rolbewust en hebt u geen conflicterende belangen met die van Wierden en Borgen.

U heeft voldoende tijd beschikbaar om aan de taak goed invulling te geven en u bent bereid te voldoen aan de eisen van permanente educatie. De werkbelasting is gemiddeld 24 dagen per jaar (4 à 5 dagdelen per maand). De werkelijke werkbelasting van de raad van commissarissen kan fluctueren.

Honorering

De Wet normering topinkomens is van toepassing op Stichting Wierden en Borgen. De jaarlijkse bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is conform de beroepsregel van de VTW voor 2022 vastgesteld op € 14.480,-.

De vergaderingen van de raad van commissarissen vinden vaak overdag plaats.

Reactie & procedure

De raad van commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roel Jasper, telefoonnummer 050-3112502.Denkt u op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie en cv in pdf-format uiterlijk 29 mei 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail [email protected].

Een toets over geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.