termijn verstreken

Lefier

lid raad van commissarissen

op voordracht van de huurders

Lefier

Goed en betaalbaar wonen, in een veilige, groene en plezierige woonomgeving, daar zetten de ruim 350 medewerkers van Lefier zich samen met gemeenten en huurders voor in. Want jong en oud, studerend, werkend en werkzoekend, kerngezond en met beperkingen; iedereen heeft recht op een thuis in een veilige en leefbare wijk of dorp.

Lefier verhuurt en onderhoudt ruim dertigduizend huizen in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Emmen. Als grootste corporatie van Noord Nederland wil Lefier het verschil maken en staat dicht bij haar huurders: met lef, krachtig, trots en levendig. Op deze wijze neemt Lefier ook haar positie in maatschappelijke thema’s in, zoals de aardbevingen in Groningen en de verduurzaming van de huizen in Nederland.

Nadere informatie over Lefier treft u hier aan.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Hiervan hebben twee leden op voordracht van de huurders zitting in de Raad. De Raad van Commissarissen kent drie commissies, te weten de Auditcommissie, de commissie Bestuurszaken en de commissie Maatschappelijk Presteren.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van Lefier, naar het te behartigen maatschappelijk belang en naar het belang van de betrokken belanghebbenden. De algemene taak van de Raad van Commissarissen bestaat uit een zorgvuldige invulling van drie onderstaande rollen:

 • werkgever van het bestuur;
 • toezichthouder op het bestuur;
 • adviseur en klankbord voor het bestuur.

Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat zij gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Het team werkt onafhankelijk en integer; het team is divers samengesteld en onderschrijft de Governance Code.

Nadere informatie over de Raad van Commissarissen van Lefier treft u hier aan.

Binnen de Raad van Commissarissen ontstaat dit voorjaar een vacature. De termijn van een lid op voordracht van de huurders loopt af. Door het ontstaan van deze vacature zoeken de huurdersverenigingen samen met de Raad van Commissarissen van Lefier een

🔴 LID RAAD VA N COMMISSARISSEN

Volkshuisvestelijk profiel

Op voordracht van de huurdersorganisaties

U bent lid van de commissie maatschappelijk presteren

De algemene taak van de commissie Maatschappelijk Presteren is als eerste namens de Raad van Commissarissen met de bestuurder overleg te hebben en te adviseren over:

 • De vraagstukken die vallen onder Maatschappelijk rendement, zoals: huurprijsbeleid, kwaliteit dienstverlening en relatie met stakeholders. Daaronder vallen in ieder geval de lokale overheden en de huurdersorganisaties.
 • De verhouding tussen vastgoedsturing en maatschappelijke sturing zoals ook neergelegd in de volkshuisvestelijke visie van de corporatie en het strategisch volkshuisvestingsplan. 

Uw profiel

 • U heeft ervaring als bestuurder en/of toezichthouder van een maatschappelijke organisatie.
 • U heeft een volkshuisvestelijk profiel, kennis van en ervaring met het sociaal domein en de ontwikkeling van de rol daarin van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.
 • U heeft binding met de provincies Groningen en Drenthe en de maatschappelijke opgaven in dit gebied en een relevant noordelijk maatschappelijk netwerk; een kandidaat die afkomstig is uit de regio heeft sterk de voorkeur.
 • U heeft inzicht in en affiniteit met de maatschappelijke ontwikkelingen in het werkgebied van Lefier: krimp, stedelijke groei in een ongedeelde stad, armoede, laaggeletterdheid en de maatschappelijke gevolgen van gasbevingen;
 • Als u kennis van huurdersparticipatie, leefbaarheid en de “tripartite” relatie tussen huurdersorganisatie, corporatie en gemeente heeft, is dat een pré.
 • U beschikt over sensitiviteit voor transitieprocessen, zoals de energietransitie en de gehele duurzaamheidstransitie en wat dit betekent voor huurders.
 • U bent betrokken en toegankelijk, spreekt de taal van de huurders en kunt u verplaatsen in de maatschappelijke en financiële leefwereld van de huurder.
 • U versterkt de diversiteit en verscheidenheid in de Raad.

Gewenste competenties

 • authenticiteit;
 • bestuurlijk inzicht;
 • helikopterview;
 • integriteit en moreel besef;
 • maatschappelijke (omgeving)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 • onafhankelijke oordeelsvorming;
 • teamspeler;
 • vakinhoudelijke kennis en visie;
 • zelfreflectie.

Benoemingsperiode

De benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Honorering

De honorering van de Raad is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met maatschappelijke waarden en normen. De WNT en de beroepsregel van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties geven de bezoldigingsmaxima aan.

Reactie & procedure

De Raad van Commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502.

Uw motivatie en cv in pdf-formaat kunt u tot uiterlijk zondag 24 januari a.s. mailen naar [email protected].

Aangezien het een benoeming betreft op voordracht van de huurders wordt de selectiecommissie gevormd door leden van huurdersorganisaties en leden van de RvC van Lefier.

Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.