termijn verstreken

ROC Noorderpoort

lid college van bestuur

verbindende bestuurder met hart voor het beroepsonderwijs

Noorderpoort

Noorderpoort is een regionaal opleidingscentrum (ROC) op algemeen bijzondere grondslag in de provincie Groningen en de gemeente Assen. Noorderpoort bestaat uit 16 verschillende scholen, verspreid over het gehele werkgebied en telt bijna 13.500 studenten, jaarlijks ruim 1.000 cursisten en zo’n 1.400 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd door 65 teams.

Noorderpoort biedt:

 • 170 reguliere middelbare beroepsopleidingen (Entreeopleidingen en niveau 2 t/m 4);
 • contractonderwijs (na-, bij- en omscholing op mbo-niveau);
 • educatie- en inburgeringstrajecten.

Noorderpoort is dé motor van de regionale arbeidsmarkt en een belangrijke leverancier voor het bedrijfsleven en publieke organisaties in het Noorden van Nederland. Daartoe heeft Noorderpoort een scherpe blik op de maatschappelijke ontwikkelingen en speurt naar de kansen die er voor Noorderpoort in deze regio in het verschiet liggen. Noorderpoort richt zich zowel op beroepsonderwijs voor jongeren; vakonderwijs in combinatie met inburgering en op het aanbieden van programma’s voor een Leven Lang Ontwikkelen.

Visie en strategie

Het strategisch plan Noorderpoort 2016-2020 is gericht op het succes van de studenten.

Dit doel wordt als volgt omschreven:

Bij Noorderpoort staat jouw succes als student voorop. Na het behalen van je diploma kan jij:

 • succesvol toetreden tot de arbeidsmarkt
 • succesvol doorstromen naar een vervolgopleiding
 • als burger volwaardig deelnemen aan de maatschappij

Noorderpoort heeft drie speerpunten die hierop aansluiten:

 1. Persoonlijk talent
  Ik ontwikkel mijn persoonlijke talent en bereid mij voor op mijn beroep, vakmanschap en rol in de samenleving.
 2. Opleidingsaanbod
  Als jongere en volwassene kan ik uit een vernieuwend en praktijkgericht opleidingsaanbod kiezen.
 3. Professionalisering
  Professionele medewerkers begeleiden mij tot succesvol beroepsbeoefenaar.

In 2020 wordt een nieuwe Strategische Koers 2025 vastgesteld.

Noorderpoort in beweging

Noorderpoort is op verschillende terreinen sterk in transitie:

Transitie in de organisatie
Het mbo staat aan de vooravond van een overgang van het huidige beroepsonderwijs, aan met name jongeren in een leerstofjaarklassensysteem, naar onderwijs dat veel flexibeler is ingericht en gepersonaliseerd(er) leren mogelijk maakt voor meerdere doelgroepen (voor leerlingen uit het v(mb)o, voor bedrijven en instellingen, voor mensen die een nieuwe kans willen pakken, voor inburgeraars, etc.).

Dit alles betekent een ingrijpende aanpassing van de inhoud van het onderwijs en de onderwijslogistiek.

Kortom Noorderpoort wil toewerken naar een wendbare onderwijsinstelling voor Leven Lang Ontwikkelen. Het aangrijpingspunt voor deze ontwikkeling ligt bij de onderwijsteams: Team aan Zet met een focus op de externe omgeving.

Transitie in de directievoering
Noorderpoort streeft ernaar dat de school- en stafdirectie meer als één geheel gaan opereren en dat binnen de directiefunctie sprake is van een gedifferentieerde taak met aansturing van teammanagers van onderwijs- en/of stafteams en voor iedere directeur een of meer Noorderpoort-brede, gemandateerde portefeuille(s). Hierdoor wordt aan de directie een collectieve sturingskracht en gedeelde verantwoordelijkheid toebedeeld.

Deze toedeling van portefeuilles aan directiefuncties is per 1 september 2019 van start gegaan.

Transitie in de ondersteuning
Een wendbare onderwijsorganisatie vraagt ook om wendbare ondersteuning: flexibele en integrale dienstverlening. De huidige situatie van zeven diensten voldoet hier niet meer aan; er is sprake van verkokering en de ondersteuning wordt als veraf en stroperig beleefd. Noorderpoort kan winnen aan slagvaardigheid om de eerder geschetste ontwikkeling goed te ondersteunen en vorm te geven. De vraag aan de ondersteuning is om toe te werken naar: dichterbij (de teams), integraler (meer samenhang), betere inzichten (informatievoorziening) en flexibeler (inzet van medewerkers). Daarnaast wordt gevraagd om klantgerichter en wendbaarder gedrag.

De herordening van de ondersteuning gaat vanaf januari 2020 in. Er worden vier ondersteunende diensten ingericht: Advies & Beleid, Bedrijfsvoering, Control & Compliance en Informatiemanagement.

College van Bestuur

Het tweehoofdig College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid en deze zijn collegiaal eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Noorderpoort. De bestuurders zijn als team verantwoordelijk voor het formuleren en realiseren van de strategie en het beleid van Noorderpoort, de kwaliteit van het onderwijs, de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten.

Het College stemt beleid af met de ondernemingsraad en de centrale studentenraad en geeft gezamenlijk en enthousiasmerend leiding aan de directeuren/portefeuillehouders.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en zes leden. De Raad is zowel toezichthouder van Noorderpoort als ook sparring partner van het College van Bestuur over alle zaken die voor de organisatie van belang zijn. De Raad van Toezicht kent een commissie control, een commissie bestuurszaken en een commissie onderwijs.

De Wet Educatie Beroepsonderwijs en de Governancecode ‘Goed bestuur in het mbo’ zijn kaderstellend voor het handelen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Het ontstaan van de vacature

De huidige voorzitter van het College van Bestuur, de heer Rob Schuur, heeft aangekondigd dat hij per 1 mei 2020 met pensioen zal gaan. Het huidige lid van het College van Bestuur, de heer Wim van de Pol, zal vanaf dat moment zijn positie als voorzitter overnemen.

Noorderpoort is daarmee op zoek naar een

🔴 LID COLLEGE VAN BESTUUR

verbindende bestuurder met hart voor het beroepsonderwijs

Het College van Bestuur kent aandachtsgebieden, geen strikt afgebakende portefeuilleverdeling. De toekomstige aandachtsgebieden en aansturing van thema’s, beleidsvelden, activiteiten zijn ook afhankelijk van de onderlinge complementariteit binnen het College en van wat het nieuwe lid meebrengt aan kennis en ervaring.

Profiel Lid College van Bestuur

Noorderpoort wenst zich een natuurlijk verbinder, die gericht is op collegiale samenwerking en die gaat voor de toekomst van de studenten in het beroepsonderwijs. Een bestuurder met visie op het beroepsonderwijs en op organisatieontwikkeling, die de gekozen strategie consistent en koersvast uitdraagt en die deze helder en inspirerend kan vertalen naar de gesprekspartners binnen en buiten de organisatie.

Noorderpoort zoekt een bestuurder die de stakeholders in de organisatie prikkelt in ondernemerschap, durf en risico nemen en die op coachende wijze volgt of de doelen gehaald worden. Gezien de samenstelling van het College van Bestuur gaat bij gelijke geschiktheid en ervaring de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Het lid van het College van Bestuur van Noorderpoort is wendbaar en heeft een breed beïnvloedingsrepertoire. De bestuurder is transparant en benaderbaar en kan daardoor optimaal gebruik maken van de kracht en kwaliteiten in de organisatie. Het lid is effectief in het verbinden van Noorderpoort aan diens omgeving.

U als ideale kandidaat

U beschikt over de volgende ervaring, kennis en vaardigheden:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • eindverantwoordelijke en bestuurlijke ervaring in een qua complexiteit vergelijkbare maatschappelijk gedreven organisatie of relevante directie-ervaring in het onderwijs;
 • zicht op de voor Noorderpoort relevante maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen;
 • sterke affiniteit met de doelgroepen en het gevoel voor de Noordelijke identiteit;
 • analytisch en conceptueel vermogen, onafhankelijke en integrale blik, bedrijfskundig sterk en tevens samenwerkingsgericht en empathisch (hard op de feiten, zacht op de relatie);
 • gericht op het gestructureerd verder (doen) brengen, monitoren en afronden van genomen besluiten;
 • ervaring met majeure transities in een (onderwijs)organisatie en effectief als inspirator en verbinder;
 • netwerker op alle niveaus met een relevant netwerk in onderwijs, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke instellingen of in staat dit binnen afzienbare termijn op te bouwen;
 • vaardig in het ontwikkelen van draagvlak en in het omgaan met conflicterende belangen;
 • woonachtig in de Noordelijke regio of verhuisbereid.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht voor de duur van maximaal vier jaar, met de mogelijkheid voor herbenoeming voor maximaal vier jaar.

Het lid van het College van Bestuur ontvangt een honorering conform de Wet Normering Topinkomens, waarbij Noorderpoort is geclassificeerd in klasse F (in 2020 max 183.000,–).

De standplaats is het bestuursbureau aan de Verzetsstrijderslaan 4 te Groningen.

Het streven is de nieuwe bestuurder eind februari 2020 te benoemen, zodat deze per of rond 1 mei 2020 in dienst treedt.

Reactie & procedure

Denkt u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van lid College van Bestuur van Noorderpoort? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk 12 januari 2020 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.