termijn verstreken

stichting surplus

lid college van bestuur

veranderkracht | implementatiekracht | netwerker

Algemeen

Stichting Surplus verzorgt op 24 scholen het openbaar primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied is de gemeente Hollands-Kroon en de gemeente Schagen. Surplus telt 3.200 leerlingen en 395 medewerkers. Surplus is een financieel gezonde organisatie en heeft een begroting van ongeveer € 26 miljoen.

Surplus betekent meer, in dit geval meer kansen voor leerlingen en medewerkers, meer onderwijs dat werkt, meer talentontwikkeling en meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken; alle kansen om te leren, zelf antwoorden en oplossingen te vinden. De kernwaarden van Surplus zijn, kort samengevat:

 • Verbondenheid: samen als team optrekken, samen werken, samen leren en samen verantwoordelijkheid nemen.
 • Ontwikkeling: elkaar inspireren, stimuleren en uitdagen om elkaars talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.
 • Zelfstandigheid: door vertrouwen en ruimte wordt zelfstandigheid aangemoedigd.
 • Openheid: naar elkaar, de buurt, de omgeving en de samenleving door actieve communicatie.

Onderwijs en opvoeding gaan bij Surplus hand in hand. Surplus biedt kinderen een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de veranderende samenleving. Voor Surplus betekent dit, dat de leerlingen zowel kennis verwerven als ook ontwikkelen tot sociale en kritische mensen die zelfvertrouwen hebben en zelfredzaam zijn. Kinderen die vanuit een positief mensbeeld verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen. Surplus werkt vanuit de visie van Pedagogisch Tact.

Pedagogisch Tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een kind bezighoudt en voor wat deze nodig heeft. Een relatie waar vertrouwen is in de intrinsieke motivatie om te groeien. Dit wordt door kinderen begrepen. Zo ontstaat er wederkerigheid en vanuit deze relatie ook gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en kind vormen zo samen een werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.

Surplus heeft daarmee een gezamenlijke visie op leren. Iedere Surplus-school voegt daar haar eigen kleur en identiteit aan toe. Surplus betrekt de buitenwereld actief bij de onderwijsontwikkeling. Surplus is een actieve partner in de gemeenten waarin de scholen zijn gevestigd en participeert in tal van samenwerkingsvormen.

Bestuur en structuur

Het besturingsmodel van Surplus wordt gevormd door een raad van toezicht/college van bestuur model. Het college van bestuur geeft leiding aan de directeuren van de Surplus-scholen en aan de medewerkers van het stafbureau. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Surplus, aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het maatschappelijk veld.

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur, adviseert en ondersteunt het lid/de leden van het college. De raad hanteert het principe van toezicht op afstand, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de scholen speelt. Door onder andere de werkbezoeken en de gesprekken met de Medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt van de raad is ‘goed bestuur’ zoals gedefinieerd in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur werken vanuit deze code. Het uitgangspunt is meer te zijn dan ‘de som der delen’.

Iedere school wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. De scholen bespreken school-specifieke zaken met de Medezeggenschapsraad. Het college van bestuur voert het gesprek met de Surplus-brede Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Per jaar beschrijft iedere directeur wat zijn/haar te behalen doelen zijn en legt dit vast in een contract met de bestuurder. Iedere maand is er een directeuren overleg (DO). Tijdens dit overleg worden strategische en tactische zaken besproken, zoals de toekomst van de organisatie, het strategisch beleidsplan en wordt er gewerkt aan leiderschaps- en cultuurontwikkeltrajecten.

Ieder jaar bespreken de voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur met de wethouders Onderwijs van de gemeente Hollands Kroon en Schagen de resultaten en ontwikkelingen. Ook is de samenwerking met ketenpartners een aandachtspunt evenals de huisvesting.

College van bestuur – een tandem

De raad van toezicht heeft het afgelopen jaar besloten om te groeien naar een tweehoofdig college van bestuur. De zwaarte is ontstaan door de verscherpte nadruk van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het versterken van de basisvaardigheden in het hele lesprogramma van het primair onderwijs. Daarnaast hebben de Corona-jaren veel van de organisatie en haar medewerkers gevraagd.

Deze oorzaken hebben gemaakt dat vooral aandacht is gegaan naar het verbeteren van de basiskwaliteit en zijn met name taken blijven liggen die nodig zijn om de stichting door te ontwikkelen.

Het is nu nodig om ook te anticiperen op kansen die zich lokaal voordoen en in te spelen op innovatieve mogelijkheden voor het onderwijs.

Momenteel is er een interim bestuurder werkzaam bij Surplus. Per 1 augustus 2023 start de eerste nieuwe geworven bestuurder, zodra zij is gestart zal de interim bestuurder het stokje aan haar overdragen. Surplus is nu op zoek naar een tweede:

🟥 LID COLLEGE VAN BESTUUR

 

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is het lid van het college van bestuur medeverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de organisatie als geheel. De beide leden van het college van bestuur werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de strategische koers en het beleid van de organisatie, zowel professioneel inhoudelijk als in voorwaardenscheppende zin. Ze hebben onderling een logische verdeling gemaakt die past bij ieders kracht en competenties. Waarbij de eerste nieuw geworven bestuurder meer focus heeft op de onderwijskwaliteit, zal de tweede te werven bestuurder zich meer richten op een aantal bedrijfsvoeringszaken, zoals de optimale financiële en organisatorische condities, verbetering van de huisvesting en het onderhouden van contacten met de omgeving.

De tweede nieuw te werven lid van het college van bestuur kenmerkt zich als:

 • Visievol, innovatief en verbindend leider, ondernemer. Het lid van het college van bestuur heeft ervaring met organisatieveranderingen, doorontwikkeling van de organisatie, ontwikkeling naar eigenaarschap en inzicht in de mogelijkheden van moderne technieken. Ervaring in het openbaar/primair onderwijs is een pre. Het lid college van bestuur anticipeert op de toekomst. Neemt het voortouw, denkt in kansen, versterkt het goede en is creatief.
 • Inspirerend & frisse wind. Het lid college van bestuur weet te enthousiasmeren en aan te zetten tot verandering en geeft medewerkers daarin een duidelijke rol en vertrouwen. Is beheersmatig sterk, heeft oog voor details, behoudt het overzicht, maakt af en zet door – zonder bedreigend te zijn. Is team- en prestatiegericht, houdt het trage midden in de gaten en neemt ze mee op sleeptouw. “We gaan het samen doen!” Het lid college van bestuur is benaderbaar, heeft hart voor de kinderen, oog voor de ouders en het personeel, heeft oprechte interesse, beschikt over zelfreflectie en herkent kwaliteiten van anderen.
 • Moed & durf. Het lid college van bestuur verbindt zich duurzaam aan mensen, communiceert helder en richtinggevend, grensverleggend en transparant. Het lid college van bestuur neemt mensen actief mee in het proces. Het lid college van bestuur neemt met moed en durf positie en stelling in, het mag zo nu en dan schuren. De stevigheid mag terug, want door de discussie komen we verder, het nieuwe lid college van bestuur zorgt voor plezier en humor. Het lid college van bestuur weet flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen, zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, altijd in verbinding.
 • Netwerker en samenwerker met maatschappelijke partners. Het lid college van bestuur heeft een sterk extern gerichte oriëntatie, is omgevingssensitief. Brengt een groot actief (regionaal) netwerk mee of weet deze te ontwikkelen, onderhoudt dit en deelt dit met de directeuren. Fungeert als boegbeeld en verbinder en gaat (duurzame) relaties aan met andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke en andere strategische partners in de regio. Het lid college van bestuur geeft invulling aan de opdracht om Surplus strategisch en innovatief in de Kop van Noord-Holland te positioneren en profileren. Het lid college van bestuur is politiek sensitief, snapt ook het interne politieke krachtenveld en heeft affiniteit met gemeenten.

Persoonsprofiel

Je bent een energieke en innovatieve bestuurder. Een toegankelijke teamspeler, die intern en extern de communicatie over en weer opzoekt. Een coachend en verbindend leider voor de organisatie met gezag en lef. Koersvast en stevig in het zadel, maar soepel in de omgang. Een ambassadeur met een sterk geloof in de visie en authenticiteit in nauw overleg met externe en interne partijen.

Je denkt in kansen, bent ambitieus én pragmatisch. Je herkent en waardeert de kracht en kwaliteit bij jouw directeuren, medewerkers, raad van toezicht alsook bij de externe partners en brengt deze met elkaar in verbinding. Je zorgt ervoor dat beleid naar uitvoering wordt gemanaged. Je hebt een overtuigende en tactvolle manier van communiceren, zowel individueel als groepsgericht. Je staat open voor een transparante, veilige samenwerking met medewerkers, medezeggenschap en de raad van toezicht.

Je hebt een open oor en oog voor alle betrokkenen bij de organisatie. De precieze invulling van het takenpakket van het tweede nieuwe lid van het college van bestuur zal afhankelijk zijn van het op te stellen strategisch beleidsplan en beider competenties en ervaring. De taken zullen onderling worden verdeeld.

De eerst geworven lid college van bestuur, die per augustus start, heeft vooral veel affiniteit met onderwijskwaliteit en het op orde krijgen van de basis. Waarbij het ontwikkelen van het talent van kinderen, behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van het personeel en de scholen uitgangspunt is. Deze bestuurder zal zich vooral richten op de doorontwikkeling van de onderwijskwaliteit met visie en daadkracht, formuleert en realiseert, waardoor de aanspreekcultuur, eigenaarschap en integraal leiderschap een feit wordt, er helder wordt gecommuniceerd en slagvaardig wordt gehandeld.

Wij wensen dat de tweede nieuw aan te stellen bestuurder verbindende kwaliteiten heeft, stressbestendig is, proactief handelt, volhardend en resultaat gedreven, recht door zee, stevig, zichtbaar opereert en een boegbeeld is voor Surplus. Deze bestuurder is een verandermanager met kennis van het primair onderwijs en verstand van bedrijfsvoering.

De tweede nieuw te werven bestuurder zal zich meer inzetten op het optimaliseren van de  financiële en organisatorische condities, verbetering van de huisvesting en het onderhouden van contacten met de omgeving. Diverse taken zijn uitbesteed of worden ingehuurd. Deze bestuurder weet wat nodig is voor het excelleren van de verschillende scholen, directeuren en leerkrachten. Zo worden verbeter- en verandertrajecten ingezet, afgerond en geborgd, met continue oog voor de ontwikkeling van het primair onderwijs.

Deze bestuurder is zichtbaar in het veld en houdt goed contact met de samenwerkingspartners en stakeholders, waaronder gemeenten. Oplossingen voor huisvestingsvraagstukken zijn prioritair en urgent. Samen met de andere bestuurder geven ze richting en sturing aan de noodzakelijke innovatie.

Het is nodig om een nieuwe visie in een strategisch beleidsplan te vertalen, veranderingsprocessen door te voeren, een trotse werkgever te zijn die inzet op moderne methoden en technieken, hier en daar strak te regisseren, directeuren integraal te positioneren en medewerkers optimaal te betrekken.

Regelmatige terugkoppeling over de te nemen stappen in het organisatie-ontwikkeltraject is noodzakelijk naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de raad van toezicht en de organisatie om vandaar gezamenlijk te werken aan de groei en ontwikkeling van de scholen, de leerlingen en het personeel.

De tweede aan te stellen bestuurder mag uitgesproken, gedreven en uitdagend zijn, schuwt de discussie niet om de organisatie naar een hoger planniveau te tillen. Samen met de collega-bestuurder zijn ze een top duo. Ze denken en werken niet in hokjes of kaders, verdelen onderling de scholen en taakvelden en coachen ieder een deel van de directeuren. Ze zijn vooral dagelijks bezig om van Surplus meer te maken.

Dit tandem kan de stichting zowel bestendigen én veranderen. Zo zal het beste van twee werelden bij elkaar komen, blijft Surplus een innovatieve en aantrekkelijke werkgever en bovenal een veilige en warme omgeving om naar school te gaan.

Functie-eisen en ervaring:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
 • ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie in een, (maatschappelijke) onderneming, binnen het onderwijs of één van de aanpalende gebieden, zoals de zorg, de overheid of binnen de zakelijke dienstverlening;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op het bestuurlijk niveau met (keten)partners, het krachtenveld kent, een uitstekende externe antenne heeft en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
 • ervaring met het realiseren van een open, constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en overige stakeholders;
 • ervaring met het aansturen van bedrijfsvoeringprocessen en staf/lijn positioneringsvraagstukken.

Aanbod en honorering

 • dienstverband: fulltime (36 uur);
 • duur aanstelling: 4 jaar, met nadrukkelijke mogelijkheid op verlenging voor tweede termijn;
 • arbeidsvoorwaarden: de honorering vindt plaats volgens de CAO-bestuurders PO.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Saskia Borgers van het begeleidend bureau roel&jasper. Zij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Surplus worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Surplus? Dan nodigen wij je graag uit om jouw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk maandag 29 mei 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met jouw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je lezen in onze privacy policy.