termijn verstreken

openbaar primair onderwijs stichting Surplus

lid college van bestuur

visie | inspireren | verbinden

Algemeen

Stichting Surplus verzorgt op 24 scholen het openbaar primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied is de gemeente Hollands-Kroon en de gemeente Schagen. Surplus telt 3.200 leerlingen en 395 medewerkers. Surplus is een financieel gezonde organisatie en heeft een begroting van ongeveer € 26 miljoen.

Surplus betekent meer, in dit geval meer kansen voor leerlingen en medewerkers, meer onderwijs dat werkt, meer talentontwikkeling en meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken; alle kansen om te leren, zelf antwoorden en oplossingen te vinden. De kernwaarden van Surplus zijn, kort samengevat:

 • Verbondenheid: samen als team optrekken, samen werken, samen leren en samen verantwoordelijkheid nemen.
 • Ontwikkeling: elkaar inspireren, stimuleren en uitdagen om elkaars talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.
 • Zelfstandigheid: door vertrouwen en ruimte wordt zelfstandigheid aangemoedigd.
 • Openheid: naar elkaar, de buurt, de omgeving en de samenleving door actieve communicatie.

Onderwijs en opvoeding gaan bij Surplus hand in hand. Surplus biedt kinderen een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de veranderende samenleving. Voor Surplus betekent dit dat de leerlingen zowel kennis verwerven als ook ontwikkelen tot sociale en kritische mensen die zelfvertrouwen hebben en zelfredzaam zijn. Kinderen die vanuit een positief mensbeeld verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen. Surplus werkt vanuit de visie van Pedagogisch Tact.

Pedagogisch Tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een kind bezighoudt en voor wat deze nodig heeft. Een relatie waar vertrouwen is in de intrinsieke motivatie om te groeien. Dit wordt door kinderen begrepen. Zo ontstaat er wederkerigheid en vanuit deze relatie ook gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en kind vormen zo samen een werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.

Surplus heeft daarmee een gezamenlijke visie op leren. Iedere Surplus-school voegt daar haar eigen kleur en identiteit aan toe. Surplus betrekt de buitenwereld actief bij de onderwijsontwikkeling. Surplus is een actieve partner in de gemeenten waarin de scholen zijn gevestigd en participeert in tal van samenwerkingsvormen.

Bestuur en structuur

Het besturingsmodel van Surplus wordt gevormd door een raad van toezicht/college van bestuur model. Het college van bestuur geeft leiding aan de directeuren van de Surplus-scholen en aan de medewerkers van het stafbureau. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Surplus, aan het Ministerie van OCW, de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het maatschappelijk veld.

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur, adviseert en ondersteunt het lid/de leden van het college. De raad hanteert het principe van toezicht op afstand, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de scholen speelt. Door onder andere de werkbezoeken en de gesprekken met de medezeggenschap. Het uitgangspunt van de raad is ‘goed bestuur’ zoals gedefinieerd in de Code goed bestuur van de PO-Raad. Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur werken vanuit deze code. Het uitgangspunt is meer te zijn dan ‘de som der delen’.

Iedere school wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. De scholen bespreken school-specifieke zaken met de Medezeggenschapsraad. Het college van bestuur voert het gesprek met de Surplus-brede Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Per jaar beschrijft iedere directeur wat zijn/haar te behalen doelen zijn en legt dit vast in een contract met de bestuurder. Iedere maand is er een directeuren overleg (DO). Tijdens dit overleg worden strategische en tactische zaken besproken, zoals de toekomst van de organisatie, het strategisch beleidsplan en wordt er gewerkt aan leiderschaps- en cultuurontwikkeltrajecten.

Ieder jaar bespreken de voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur met de wethouders Onderwijs van de gemeente Hollands Kroon en Schagen de resultaten en ontwikkelingen. Ook is de samenwerking met ketenpartners een aandachtspunt evenals de huisvesting.

College van bestuur – een tandem

Vanwege de zwaarte van het takenpakket van de huidige bestuurder is het besluit genomen om te groeien naar een tweehoofdig college van bestuur. De zwaarte is ontstaan door de verscherpte nadruk van de minister van Onderwijs op het versterken van de basisvaardigheden in het hele lesprogramma van het primair onderwijs. Daarnaast hebben de Corona-jaren veel van de organisatie en haar medewerkers gevraagd.

Deze oorzaken hebben gemaakt dat vooral aandacht is gegaan naar het verbeteren van de basiskwaliteit en zijn met name taken blijven liggen die nodig zijn om de stichting door te ontwikkelen.

Het is nu nodig om ook te anticiperen op kansen die zich lokaal voordoen en in te spelen op innovatieve mogelijkheden voor het onderwijs.

Surplus vraagt hiermee een

🟥 LID COLLEGE VAN BESTUUR

De precieze invulling van het takenpakket van het nieuwe lid van het college van bestuur zal afhankelijk zijn van beider competenties en ervaring. Het zittende lid heeft vooral veel affiniteit met het bestendigen van een zorgvuldige en optimale bedrijfsvoering, waarbij het behoud van de kwaliteit van de scholen uitgangspunt is.

Het nieuw aan te stellen lid van het college van bestuur zal de doorontwikkeling op onderwijsgebied met visie en daadkracht formuleren en doen realiseren, waardoor de aanspreekcultuur en integraal leiderschap een feit wordt, er helder wordt gecommuniceerd en slagvaardig gehandeld.

Wij wensen dat de nieuw aan te stellen bestuurder verbindende kwaliteiten heeft, proactief handelt, resultaat gedreven is, een sparringpartner is en een aanjager.

De bestuurder heeft bovenal veel affiniteit met het onderwijs. Het is nodig om een nieuwe visie in een koersplan te vertalen, veranderingsprocessen door te voeren, hier en daar strak te regisseren, directeuren integraal te positioneren en medewerkers optimaal te betrekken. Regelmatige terugkoppeling over de te nemen stappen in het organisatie-ontwikkeltraject is noodzakelijk naar de GMR, de raad van toezicht en de organisatie om vandaar gezamenlijk te werken aan de groei en ontwikkeling van de scholen, de leerlingen en het personeel.

De nieuwe bestuurder mag uitgesproken en uitdagend zijn om de organisatie naar een hoger planniveau te tillen. Terwijl de huidige bestuurder de stichting in positie houdt en zorgt voor stabiliteit.

Dit tandem kan de stichting zowel bestendigen én veranderen. Zo zal het beste van twee werelden bij elkaar komen, blijft Surplus een innovatieve en aantrekkelijke werkgever en bovenal een veilige en warme omgeving om naar school te gaan.

De functie

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is het lid van het college van bestuur medeverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de organisatie als geheel. Het lid college van bestuur vervult als zodanig een trekkersrol bij de ontwikkeling van de strategische koers en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie, zowel professioneel inhoudelijk als in voorwaardenscheppende zin. Het lid college van bestuur draagt eveneens zorg voor optimale onderwijskundige, financiële en organisatorische condities voor het verwezenlijken van de doelstelling van de organisatie.

Het lid van het college van bestuur kenmerkt zich als:

 • Visievol, innovatief en verbindend leider, ondernemer. Het lid van het college van bestuur heeft een aansprekende visie op het onderwijs en de onderwijsorganisatie, leiderschap, aanspreekcultuur en de doorontwikkeling van de organisatie. Hij/zij anticipeert op de toekomst. Neemt het voortouw, denkt in kansen, versterkt het goede en is creatief.
 • Inspirerend & frisse wind. De bestuurder weet te inspireren en aan te zetten tot ontwikkeling en geeft medewerkers daarin een duidelijke rol en vertrouwen. Heeft oog voor talent en ziet doorgroeimogelijkheden. Het lid college van bestuur is benaderbaar, heeft hart voor de doelgroep, heeft oprechte interesse, beschikt over zelfreflectie en herkent kwaliteiten van anderen.
 • Moed & durf. Het lid college van bestuur verbindt zich duurzaam aan mensen, communiceert helder en richtinggevend, grensverleggend en transparant. Hij/zij neemt mensen actief mee in het proces. Zijn/haar drive en hart voor het onderwijs maken dat het lid college van bestuur met moed en durf positie kiest en stelling neemt. Hij/zij weet flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen, zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, altijd in verbinding.
 • Netwerker en samenwerker met maatschappelijke partners. Het lid college van bestuur heeft een sterk extern gerichte oriëntatie. Brengt een groot actief (regionaal) netwerk mee of weet deze te ontwikkelen, onderhoudt dit en deelt dit met de directeuren. Fungeert als boegbeeld en verbinder en gaat (duurzame) relaties aan met andere onderwijsinstellingen, maatschappelijke en andere strategische partners in de regio. Hij/zij geeft invulling aan de opdracht om Surplus strategisch en innovatief in de Kop van Noord-Holland te positioneren en profileren. Het lid college van bestuur is politiek sensitief, snapt ook het interne politieke krachtenveld en heeft affiniteit met gemeenten.
 • Realisator van de langetermijn-doelen met ‘groene vingers’ voor organisatie- en persoonlijke groei. Het lid college van bestuur weet met het lange termijn doel voor ogen de organisatie te laten groeien en de medewerkers door te ontwikkelen. Heeft ruime ervaring met bedrijfskundige, financiële en veranderprocessen. Hij/zij zorgt voor een veilige en vertrouwenwekkende omgeving om deze veranderingen, samen met het GMR, door te voeren.

Persoonsprofiel

U bent een energieke en innovatieve bestuurder. Een toegankelijke teamspeler, die intern en extern de communicatie over en weer opzoekt. Een coachend en verbindend leider voor de organisatie met gezag en lef. Koersvast en stevig in het zadel, maar soepel in de omgang. Een ambassadeur met een sterk geloof in de visie en authenticiteit in nauw overleg met externe en interne partijen.

U denkt in kansen, bent ambitieus én pragmatisch. U herkent en waardeert de kracht en kwaliteit bij uw directeuren, medewerkers, raad van toezicht alsook bij de externe partners en brengt deze met elkaar in verbinding. U zorgt ervoor dat beleid naar uitvoering wordt gemanaged. U heeft een overtuigende en tactvolle manier van communiceren, zowel individueel als groepsgericht. U staat open voor een transparante, veilige samenwerking met medewerkers, medezeggenschap en de raad van toezicht.

Als bestuurder heeft u een open oor en oog voor alle betrokkenen bij de organisatie.

Functie-eisen en ervaring:

 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
 • ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie in een, (maatschappelijke) onderneming, binnen het onderwijs of één van de aanpalende gebieden, zoals de zorg, de overheid of binnen de zakelijke dienstverlening;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op het bestuurlijk niveau met (keten)partners, het krachtveld kent, een uitstekende externe antenne heeft en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
 • ervaring met het realiseren van een open, constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en overige stakeholders;
 • ervaring met de aansturen van bedrijfsvoeringprocessen en staf/lijn positioneringsvraagstukken.

Aanbod en honorering

 • Dienstverband: fulltime (36 uur).
 • Duur aanstelling: 4 jaar, met nadrukkelijke mogelijkheid op verlenging voor tweede termijn.
 • Arbeidsvoorwaarden: de honorering vindt plaats volgens de CAO-bestuurders PO.

Surplus streeft diversiteit in haar organisatie na. Gezien de huidig bezetting van het college van bestuur worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Surplus worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor Surplus? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 8 januari 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u lezen in onze privacy policy.