termijn verstreken

Scholten-/Kammingafonds

lid van het bestuur

portefeuilles: Vermogensbeheer en Financiën

Binnen de provincie Groningen is het Scholten-/Kammingafonds actief.

Het fonds heeft tot doel sociale en culturele doelen te faciliteren. Dit doet het fonds door het verstrekken van gerichte subsidies.

De fondsen

Het J.B. Scholtenfonds is genoemd naar Johan Bernhard Scholten (1882-1966), een telg uit de beroemde Groninger fabrikantenfamilie Scholten en zoon van Jan Evert Scholten. Na zijn overlijden liet hij een legaat van acht miljoen gulden na voor de stichting van een fonds, dat zijn naam zou dragen.

Met dit fonds worden zaken gefinancierd als culturele manifestaties, publicaties over Groninger aangelegenheden en restauraties van monumenten.

Met de steun van het J.B. Scholtenfonds konden onder meer de collecties van diverse Groninger musea worden uitgebreid en het park van de Fraeylemaborg worden gerestaureerd. Ook leverde het fonds bijdragen ten behoeve van de restauraties van oude Groninger kerken. Het fonds financierde het verzetsmonument op de Zuiderbegraafplaats. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen wordt bijgedragen aan de leerstoel Groninger taal en cultuur, met als bijzonder hoogleraar sinds 2004 Siemon Reker.

Uitsluitend de opbrengsten uit het vermogen worden jaarlijks aangewend, waarbij ten minste 20% van de jaaropbrengst wordt gereserveerd voor de versterking van het vermogen.

Het H.S. Kammingafonds is genoemd naar de in Pieterburen geboren kunstmesthandelaar Harmannus Simon Kamminga (1850-1933). Na zijn overlijden liet hij zijn vermogen na voor de stichting van een fonds, dat zijn naam zou dragen en dat als doel kreeg de bevordering van de geestelijke en stoffelijke verheffing van de bevolking van de provincie Groningen.

Met behulp van dit fonds worden investeringsbijdragen geleverd aan de bouw van wijkcentra, dorpshuizen en jeugdcentra in de provincie Groningen. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd bij de start van hospices. Ook verleent het fonds eenmalige waarderingsbijdragen.

In het verleden werden door het fonds onder meer bijdragen geleverd aan het uitbrengen van de tweede druk van het Nieuw Groninger Woordenboek en de uitgave van Terpen tussen Vlie en Eems, een uitgave die werd opgedragen aan de archeoloog Albert Egges van Giffen.

Ook voor dit fonds geldt dat uitsluitend de opbrengsten uit het vermogen jaarlijks worden aangewend, waarbij ten minste 10% van de jaaropbrengst wordt gereserveerd voor de versterking van het vermogen.

Het bestuur

De twee fondsen werken nauw samen, hebben één deskundige uitvoeringsorganisatie en acteren onder één bestuur.

De commissaris van de Koning van Groningen is voorzitter van het bestuur van beide fondsen. Het bestuur omvat maximaal negen leden, waaronder de voorzitter. Het bestuur is divers qua samenstelling. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris-penningmeester.

De bestuurders van de gezamenlijke fondsen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de fondsen en voor de bedrijfsvoering van de organisatie. De bestuursleden bepalen, na inwinning van advies bij de uitvoeringsstaf, welke aanvragen kunnen worden gehonoreerd.

Het vermogen van het Scholten-/Kammingafonds is door goed beheer in de loop der jaren gegroeid naar ruim €70 mio.

Door het aftreden van één van de bestuursleden vraagt het Scholten-/Kammingafonds een:

🟥 LID VAN HET BESTUUR

met portefeuille vermogensbeheer en financiën

Uw tijdsinvestering zal ongeveer 40 uur per jaar bedragen. Aan uw inzet voor dit maatschappelijk relevante fonds is geen honorarium verbonden.

Uw profiel

  • Academisch werk- en denkniveau;
  • Bij voorkeur heeft u enkele jaren ervaring in de pensioenwereld of vermogensbeheerwereld, bijv. bij een fiduciair of vermogensbeheerder, adviesbureau, pensioenuitvoerder of verzekeraar;
  • Als persoon bent u analytisch en risicobewust.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan het Scholten-/Kammingafonds worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze financiële positie? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk zondag 4 juni 2023 te sturen aan roel&jasper, email: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u lezen in onze privacy policy.