termijn verstreken

GGD Drenthe

kwartiermaker leren en kennismanagement

Wil jij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling naar een organisatie waarin het creëren, delen, ontsluiten, gebruiken en beheren van kennis en expertise vanzelfsprekend is voor zowel de interne organisatie als voor externe partners?

roel&jasper vraagt voor GGD Drenthe een:

🔴 KWARTIERMAKER

leren & kennismanagement

 

Een aanjager met visie op hoe leren en kennis delen binnen een complexe organisatie gestalte kan krijgen én de duurzame verbinding met buiten kan maken. Een pionier met denkvermogen en realisatiekracht, strategisch maar ook operationeel sterk.

GGD Drenthe – de organisatie en de ontwikkelingen

Als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 12 Drentse gemeenten heeft GGD Drenthe een centrale rol binnen de publieke gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van Drenthe. GGD Drenthe is een strategische partner van gemeenten en ketenpartners met aandacht voor lokale vraagstukken. Bovendien is GGD Drenthe de schakel tussen partijen in het maatschappelijk veld, ketenpartners en met inwoners en cliënten zelf. GGD Drenthe zet in op het stimuleren van gezond gedrag, het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving en het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Daarbij is er speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

GGD Drenthe heeft door haar steeds belangrijker wordende taken, de schaarste aan onder andere artsen en de focus op zelfredzaamheid van de samenleving een transitie doorgemaakt. Deze transitie kenmerkt zich door meer te sturen aan de voorkant, in te zetten op preventie, een meer datagedreven aanpak en efficiëntere bedrijfsvoering. De nadruk ligt op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid: hierin staat de inwoner met eigen invloed op zijn/haar gezondheid centraal. Van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. GGD Drenthe wil de beweging met een breed perspectief op gezondheid binnen het Drentse preventiebeleid een impuls geven. Zo willen zij samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners komen tot meer gezondheidswinst in Drenthe.

De trends, ontwikkelingen en visie op gezondheid hebben invloed op hoe de publieke gezondheid vorm krijgt. Daarbinnen ligt een groeiende rol voor GGD Drenthe als kennisintensieve organisatie op het gebied van gezondheid en sociale veiligheid. Gemeenten en andere partners zien GGD Drenthe als dé organisatie waar kennis samenkomt vanuit de beschikbare data, expertise van professionals en de wetenschap. Om op deze ontwikkelingen verder te anticiperen is het belangrijk dat GGD Drenthe zowel de kennis kan verbinden en integreren in haar dienstverlening, als ook ontsluiten in partnerschap naar andere partijen, netwerken en organisaties.

Bij GGD Drenthe werken circa 400 deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. Daarnaast heeft GGD Drenthe voor de bestrijding van het coronavirus nog eens ruim 550 medewerkers tijdelijk aan het werk. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt de gehele organisatie aan en wordt daarbij ondersteund door de programmaraad.

De kwartiermaker maakt onderdeel uit van de afdeling Mens en Organisatie (M&O), bestaande uit een interim manager M&O, drie M&O adviseurs en de personeels- en salarisadministratie.

De opdracht

Als kwartiermaker maak je de vertaalslag van strategische organisatiedoelstellingen naar concrete acties en plannen. Je faciliteert de doorontwikkeling naar een meer kennisintensieve organisatie waarin het voor iedereen vanzelfsprekend wordt dat kennis en expertise worden gedeeld. Als spil in dit proces heb je invloed op de strategie, leiderschap, systemen, structuren en de cultuur van de organisatie. Als ambassadeur richting ketenpartners zorg je ervoor dat GGD Drenthe, met alle knowhow die in huis is, een erkende, geziene en gewaardeerde samenwerkingspartner is.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het vormgeven, vanuit de visie en de strategie, van een beweging en platform. Met kennis delen en kennisverrijking als vertrekpunt, zowel intern als extern;
 • Het invulling geven aan het begrip ‘samen leren’ binnen GGD Drenthe. Het realiseren van een (leer) structuur die professionals ondersteunt en stimuleert om zich continu te ontwikkelen en te werken aan hun eigen vak en eigen professionaliteit;
 • Het positioneren van kennismanagement binnen GGD Drenthe en de vertaling hiervan in een passend en innovatief aanbod van activiteiten en opleidingen;
 • Het ontwikkelen en vormgeven van leer- en ontwikkelproducten (blended) vanuit actuele vragen op het gebied van gezondheid en sociale veiligheid;
 • Verbinding maken met en het ontsluiten van kennis vanuit de wetenschap zodat deze veel meer geïntegreerd wordt, van binnen naar buiten en vice versa;
 • Het vormgeven van een geaccrediteerd programma en aanbod voor de verschillende beroepsregisters en beroepsverenigingen;
 • Het zorgdragen dat leren een duurzame plek in de organisatie krijgt, zodat het ruimte geeft voor een optimaal leer- en verandervermogen;
 • Het leveren van een bijdrage aan het borgen van kennisuitwisseling binnen GGD Drenthe, dat leren organiseert en faciliteert;
 • Het realiseren van de uitvoering en in staat om de beweging in gang te zetten.

Het profiel:

 • Je hebt een relevante afgeronde opleiding, bij voorkeur op academisch niveau;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met opleiden, leren en ontwikkelen bij voorkeur in kennisintensieve sectoren;
 • Je weet strategische verbanden te leggen;
 • Je bent in staat om in een professionele omgeving mensen te verbinden op het gebied van uitwisseling van kennis en expertise;
 • Je vindt originele oplossingen voor vraagstukken op het gebied van kennismanagement en weet door creativiteit een nieuwe aanpak/werkwijze te bedenken;
 • Je stelt gemakkelijk adviezen en projectplannen op;
 • Je bent een zelfstandige collega die goed zijn/haar weg weet te vinden binnen de organisatie.

Het competentieoverzicht:

 • daadkrachtig en in staat resultaten te boeken;
 • ondernemend, kritisch-analytisch, pro actief en communicatief;
 • goed in het opbouwen en onderhouden van relaties;
 • goed kunnen schakelen op alle niveaus;
 • abstracte ideeën/ doelen kunnen concretiseren tot praktische oplossingen;
 • energiek en inspirerend;
 • sterk in visievorming en het uitdragen hiervan;
 • positief en nieuwsgierig;
 • helicopterview;
 • humor en zelfreflectie.

De honorering

Het salaris is marktconform binnen de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. GGD Drenthe kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opname in het ABP pensioenfonds, een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering en een Individueel Keuze Budget van 17,05% bovenop jouw salaris.

Reactie & procedure

GGD Drenthe laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen kun je contact opnemen met Sara Plaut of Saskia Borgers via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Jouw motivatie en cv in pdf-format kun je tot en met 29 mei 2022 e-mailen naar [email protected].

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met jouw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in de privacy policy.