termijn verstreken

Gemeente Harlingen

gemeentesecretaris/algemeen directeur

Grenzend aan het Werelderfgoed de Waddenzee is Harlingen een stoere magneet voor wie houdt van wind en water. Maar nét zo aantrekkelijk voor liefhebbers van een roemrijk, nautisch verleden. Harlingen is een prachtige gemeente; als je ‘s ochtends de zeehavenstad binnen rijdt word je al een beetje gelukkig. Zomers een haven vol bootjes en volle terrassen en in de winter de charme van alle lichtjes van de bruine vloot. Alleen al voor dit geluksgevoel wil je bij de gemeente Harlingen werken. We zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die inspiratie vindt in de enige zeehavenstad van Friesland.

Gemeente Harlingen

Gemeente Harlingen is eigenzinnig, daadkrachtig en authentiek, net als zijn bewoners. Een compacte gemeente met ambities, waar de menselijke maat altijd het uitgangspunt is. Met de ligging aan de Waddenzee, de rijke cultuurhistorie en het bijzondere nautische verleden heeft Harlingen veel te bieden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Harlingen staat voor een grote opgave om de gemeente verder te ontwikkelen, aantrekkelijker te maken en voor te bereiden op de toekomst.

Gemeente Harlingen is een zelfstandige, relatief kleine gemeente. De gemeente is gericht op samenwerking, ze trekt samen op met collega-gemeenten, provincie en andere partijen om ambities waar te maken. Het gemeentebestuur kijkt voortdurend naar kansen om de kracht van de compacte gemeenschap in te zetten. Initiatieven en ideeën van inwoners worden gewaardeerd en ondersteund.

Bestuur en ambtelijke organisatie

De gemeenteraad van Harlingen telt 17 zetels, verdeeld over 9 partijen. Het College bestaat, naast de burgemeester, uit drie wethouders (PvdA, CDA en VVD).

Gemeente Harlingen heeft ruim 180 medewerkers (122 FTE). De ruimte voor eigen inbreng en ideeën, de mogelijkheid om veel verschillende taken op te pakken en de mooie ligging en werkomgeving maken dat medewerkers gemeente Harlingen ervaren als aantrekkelijke werkgever. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid, helpen elkaar en durven gewoon te beginnen. Het ontwikkeltraject ‘Samen Harlingen’ draagt bij aan nog meer samenwerking, zowel intern als met collega gemeenten, burgers, bedrijven en andere partijen. Het zet aan tot leiderschapsontwikkeling, vernieuwing en participatie.

Kortom

De stad Harlingen is samen met de dorpen Midlum en Wijnaldum een eigenzinnige en trotse gemeente. Met de ambitie om de al aanwezige waarden in de toekomst niet alleen te behouden maar ook te versterken, voor zowel de bezoekers als ook voor de Harlingers zelf.

Door het vertrek van de huidige functionaris is Harlingen op zoek naar een karaktervolle en inspirerende

🟥 GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR

 

In de gemeentelijke organisatie vervult de gemeentesecretaris/algemeen directeur een sterke spilfunctie tussen het College en de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie (medewerkers) en geeft leiding aan het managementteam (MT) van drie afdelingsmanagers.

Op karakter

De gemeentesecretaris/algemeen directeur die past bij gemeente Harlingen denkt en handelt strategisch en kordaat. U bent mensgericht en van nature een verbinder en bruggenbouwer. De compactheid van de organisatie doet een beroep op uw strategische, tactische én operationele kwaliteiten. We zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur met karakter; iemand die oog heeft voor de omgeving, luistert, actief anticipeert en daarbij zelf altijd rechtop blijft staan. Daarbij horen deze competenties:

 • u adviseert en informeert de burgemeester en het College proactief met een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dimensie van het lokale bestuur;
 • u hanteert een natuurlijke stijlflexibiliteit: zowel stevig en zakelijk als toegankelijk, betrokken en inlevend;
 • u hecht aan het afmaken/volmaken van afgesproken processen en projecten;
 • u bent benaderbaar, zichtbaar en communiceert helder en transparant;
 • u heeft overzicht en bent koersvast, u neemt belanghebbenden mee naar het gezamenlijke doel;
 • u stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap;
 • u creëert een sfeer van rust en vertrouwen en u heeft een participatieve stijl van besluitvorming;
 • u bent een actieve netwerker; u zoekt actief samenwerking op met buurtgemeenten en andere partners;
 • u hebt u relativeringsvermogen en vindt humor belangrijk;
 • u kunt de ingezette organisatieontwikkeling verder vormgeven én borgen door aanpassing in gedrag te stimuleren en door het goede voorbeeld te geven;
 • u stimuleert het delen van verantwoordelijkheden en bent hierbij hard op het resultaat en zacht op de relatie. U draagt zorg voor de juiste balans tussen de belangen van de organisatie en haar medewerkers;
 • u hebt oog voor de ontwikkeling van mensen, u gaat daarbij uit van hun kwaliteiten en professionaliteit en u werkt op basis van vertrouwen;
 • u staat stevig in uw schoenen, bent doortastend en besluitvaardig en durft keuzes te maken zonder het contact te verliezen. U bent hierbij in staat een zakelijke inslag te combineren met politiek- bestuurlijke sensitiviteit;
 • u werkt omgevingsgericht en bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. U toont hierbij lenigheid van geest;
 • u heeft een goed ontwikkeld kritisch vermogen om tot gefundeerde beslissingen te komen en heeft daarbij oog voor de inhoud én het grote geheel;
 • u kunt goed bestuurlijk, strategisch en onafhankelijk denken in hoofdlijnen en combineert dit met een hands-on mentaliteit;
 • u wilt zich voor meerdere jaren committeren;
 • nee, u hoeft geen Fries te spreken, u wilt het wel kunnen verstaan.

Uw ervaring:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • meerjarige managementervaring op strategisch niveau met (cultuur)veranderingsprocessen in een bestuurlijk complexe omgeving binnen de gemeentelijke overheid;
 • meerjarige ervaring met en een visie op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling;
 • ervaring met het formuleren van doelen en het realiseren van deze doelen.

Taken en verantwoordelijkheden

Als gemeentesecretaris bent u

 • eerste adviseur van het college en rapporteert u aan hen;
 • vertaler van bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en adviseur van het college over uitvoering en monitor van de voortgang;
 • deelnemer aan de beraadslagingen en monitor van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten;
 • een integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als totaliteit en de individuele collegeleden;
 • een constructieve samenwerker met de burgemeester. 

Als algemeen directeur bent u

 • eindverantwoordelijk directeur van de ambtelijke organisatie;
 • eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur;
 • eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen;
 • voorzitter van het managementoverleg en heeft u oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en tactische concern-onderwerpen;
 • deelnemer aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier; bevordert en draagt u bij aan de samenwerking tussen raad, College, griffie en ambtelijke organisatie;
 • dé stimulator van een effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven;
 • de bewaker van de voortgang van de concernplanning vanuit strategisch perspectief en belang voor College en gemeenteraad;
 • eindverantwoordelijke voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en het management;
 • WOR-bestuurder;
 • de gangmaker van de externe samenwerking wanneer het gaat om het bouwen en onderhouden van een (regionaal en landelijk) relatienetwerk op bestuurlijk- en ambtelijk niveau.

De arbeidsvoorwaarden

De gemeente Harlingen biedt u een boeiende, uitdagende en dynamische functie in een professionele maar informele werkomgeving. De bestuurlijke richting van de gemeente is het uitgangspunt voor de hele organisatie en u maakt als gemeentesecretaris/algemeen directeur daarin het verschil. U krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte om u te blijven ontwikkelen.

Gemeente Harlingen biedt een dienstbetrekking van 1,0 FTE en een dienstverband voor de periode van een jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Gemeente Harlingen biedt een salaris van maximaal € 7.675, – bruto per maand (schaal 15 van de Cao gemeenten), afhankelijk van uw achtergrond en ervaring. Dit is exclusief een IKB-budget van 17,85 procent.

Reactie & procedure

Gemeente Harlingen laat zich in deze procedure begeleiden door Marieke Kamminga en Roel Jasper van bureau roel&jasper. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert roel&jasper de best passende kandidaten aan de selectiecommissie van gemeente Harlingen, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (zoals internet, socials) zijn onderdeel van de procedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marieke Kamminga of Roel Jasper, telefoonnummer 050-3112502

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Harlingen? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie en c.v. in pdf-format uiterlijk 4 juli a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail [email protected]. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de (strakke) tijdsplanning van de gesprekken.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.