termijn verstreken

Firda

directieadviseur

sensitief | verbinder | organisator

Ben jij die ervaren directieadviseur en wil jij samen met ons de nieuwe directie van ons mbo-college vormgeven? Ben jij een verbinder die snel tot executiekracht komt? Ben jij sociaal en een interne netwerker, waardoor je makkelijk signaleert wat er speelt, zaken bundelt en op basis daarvan het goede advies gevraagd en ongevraagd in de school uitzet? Voel jij je als een vis in het water in een school in ontwikkeling en wil jij samen met de directie bouwen aan die nieuwe school? Dan zoeken wij jou!   

De organisatie

Vanaf 1 augustus 2023 zijn Friesland College en ROC Friese Poort samen Firda! Firda biedt ambitieus en nabij mbo-onderwijs in heel Friesland in, Heerenveen, Sneek, Drachten, Leeuwarden, Dokkum en in noordelijk Flevoland in Emmeloord en Urk.

Firda is afgeleid van het Zweedse woord voor ‘vieren’. Bij Firda wordt de verbinding met de omgeving gevierd.

Door onderwijs kleinschalig te organiseren in een zestal mbo-colleges wordt de sterke regionale binding geborgd. Ook wordt de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het bedrijfsleven meer een vanzelfsprekendheid. Naast Amsterdam is Firda de tweede grote mbo-organisatie van Nederland. De ambitie is om van Leeuwarden de eerste mbo-stad te maken. Wat maakt dat de mbo-colleges in Leeuwarden en Dokkum stevige samenwerkingspartners zijn.

De fusie van ROC Friese Poort en het Friesland College zorgen voor een nog betere onderwijskwaliteit. Samen staat Firda sterker, is Firda dichterbij en nauwer verbonden met haar omgeving. Dankzij de fusie krijgt Firda de juiste schaalgrootte. Samenwerken aan ontwikkeling vergroot de impact die Firda maakt en versterkt bovendien de betekenis in de regio en daarbuiten. Firda is hét regionale kenniscentrum waar kennis gedeeld, gehaald en gebracht wordt. Zo blijft Firda zich ontwikkelen.

Firda Leeuwarden

Firda heeft in Leeuwarden twee mbo-colleges. Eén van deze twee colleges wordt nieuw gevormd uit een combinatie van de Creatieve Industrie en de Zorg en Welzijn opleidingen. Zo’n 5.000 studenten (voltijd/deeltijd, jongeren en volwassenen) volgen hier dagelijks onderwijs.

Samen met stakeholders is Firda de partner in de regio die anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt inzicht hebben op regionale arbeidsmarkt ontwikkelingen in relatie tot de brede maatschappelijke vraagstukken (nu of verwacht), daar partner in te zijn vanuit het onderwijs en dat ook tot uitdrukking brengend in het brede aanbod van onderwijs voor alle doelgroepen en in alle vormen en variaties.

Mbo-college Leeuwarden/Dokkum heeft twee directeuren met elk hun eigen aandachtsgebied. De directeuren zijn elkaars sparringpartner in de collegiale directie.

Ze geven leiding aan een team van 26 teamleiders, waarvan het merendeel leiding geeft aan onderwijsteams. Daarnaast zijn er de ondersteunende diensten studentenservice, facilitaire dienst, administratie en logistiek en onderwijsadvies&ondersteuning in het mbo-college. De taakvelden communicatie, marketing en public affairs, HRM en financiën zijn gecentraliseerde diensten waar de mbo-colleges gebruik van maken.

Beide mbo-college directeuren maken deel uit van een Firda breed Centraal Directie Overleg (CDO) waar ze samen met hun collega directeuren van de andere mbo-colleges overleg voeren met het college van bestuur.

Voor het tactisch en strategisch ondersteunen van beide mbo-college directeuren in de organisatieontwikkeling, inhoudelijke opgave en dagelijkse werkzaamheden zoekt mbo-college  Leeuwarden/Dokkum een:

🟥 DIRECTIEADVISEUR

 

Mbo-college Leeuwarden/Dokkum zoekt een ervaren directieadviseur. Een adviseur die zich als een vis in het water voelt in een school die volop in ontwikkeling en beweging is om de school verder vorm te geven, vertaalt wat de buitenwereld van het mbo-college vraagt en schakelt op het niveau van de directie.

Een adviseur die het leuk vindt om zaken uit te zoeken, die de mouwen opstroopt, proactief, hands on adviseert en besluiten voorbereidt. Mbo-college Leeuwarden/Dokkum meehelpt vormgeven, prioriteiten stelt in een omgeving waarbij het elkaar houden aan afspraken vanzelfsprekend is. Een verbinder die snel tot executiekracht komt. Sociaal, een interne netwerker, een luisterend oor, waardoor het makkelijk signaleren is wat er speelt, zaken bundelt, het goede advies geeft gevraagd en ongevraagd en in de school uitzet wat nodig is, mee zorg draagt voor implementatie, borging en monitoring.

De directieadviseur is een communicator pur sang. Een spin in het web. Door stijl en ervaring is de directieadviseur in staat om iedereen van dezelfde informatie te voorzien en ondersteunt de directie bij de vertaling van de besluiten in de school. De adviseur helpt bij het opstellen van beleidsplannen, planning en control. Hij/zij is goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden en daarbij faciliterend te zijn voor directeur en teamleider. Hij/zij bereidt de agenda voor van het MT op de school en ondersteunt de directeuren in de PDCA-cyclus.

Kortom een alleskunner, die zich senang voelt bij de complexiteit van een school in ontwikkeling en anderen in positie wil en kan brengen.

Je opdracht

Je ondersteunt de directie bij de uitwerking, implementatie en evaluatie van het beleid op de diverse aandachtsvelden. Je toetst, bewaakt en onderzoekt voor de directie of er wordt voldaan aan de wettelijke kaders. Je organiseert de besluitvorming, aggregeert managementinformatie en diverse rapportages. Je analyseert en signaleert en komt met een concreet advies, soms grijp je in. In overleg met de directie ben je de verlengde arm voor mbo-college brede aandachtsgebieden en stuur je diverse projecten en werkgroepen aan. Je voert de regie op het ontwikkelen en samenstellen van het jaarplan en concretiseert deze samen met de directie en het managementteam en je zorgt voor de realisatie en de verantwoording hierop.

Je faciliteert de directie door regie te voeren op lopende zaken en staat hierbij in nauwe verbinding met de teamleiders van zowel de onderwijsteams als van de verschillende stafafdelingen. Dit vraagt om een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hoge mate van zelfstandigheid. Tegelijkertijd vraagt het nauwe samenwerking en een goede verbinding met de directie van het mbo-college en speel je een actieve rol in de voorbereiding van de agenda’s ten behoeve van deze overleggen en zorgt dat de aangeboden stukken van kwaliteit zijn.

Werkzaamheden

Je belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie op tactisch/strategisch niveau;
 • Faciliteren en concretiseren van nieuwe structuren en werkwijzen;
 • Mede-drager van de nieuwe cultuur in gedrag en werkwijze;
 • Regisseren bij het opstellen van jaarplan, beleidsnotities en P&C rapportages;
 • Het leveren van inhoudelijke bijdrage aan de implementatie, uitvoering en evaluatie van beleid op diverse terreinen;
 • Voorbereiden en opstellen van managementinformatie voor rapportages aan de directie, college van bestuur;
 • Aansturen van diverse projecten en werkgroepen binnen het mbo-college;
 • Actief meedenken/adviseren/meeschrijven aan visie- en beleidsnotities;
 • Onderhouden van het goede contact tussen het managementteam, directie, andere mbo-colleges en centrale ondersteunende diensten, medezeggenschaps- en studentenraad;
 • Analyseren van vestigingsbrede onderzoeken, audits en enquêtes;
 • Analyse, signalering, advisering naar teamleiders;
 • Bewaken van het jaarplan en de uitvoeringsagenda;
 • Aanspreekpunt namens de directie van de studentenraad;
 • Informele taak op het gebied van geschillen, klachten en procedures overeenkomstig Firda beleid;
 • Periodiek overleg met collega directieadviseurs en bestuurssecretarissen.

Persoonskenmerken

Je hebt inzicht in en een uitstekend gevoel voor organisatorische ontwikkelingen en verhoudingen. Je bent sociaal, initiatiefrijk, doortastend en vaardig om jouw expertise op de juiste manier in te zetten met als doel de directie en het management optimaal te laten floreren. Ook heb je een uitstekend oog voor integraliteit, beschik je over een grote mate van sensitiviteit en heb je verbindende en stimulerende kwaliteiten. Tevens heb je de volgende kwaliteiten en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 4-6 jaar relevante ervaring in een complexe werkomgeving met veel dynamiek;
 • Ervaring als directieadviseur/bestuursadviseur is een pre;
 • Je hebt ervaring in het monitoren, analyseren en vertalen van ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen;
 • Brede kennis van organisatieprocessen, bij voorkeur in het onderwijs;
 • Inzicht en ervaring met organisatie veranderprocessen;
 • Vaardigheid in het adviseren en ondersteunen van de directie en management;
 • Ervaren netwerker, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Competenties

 • Visie uitdragen: de doelen waar Firda voor staat en specifiek Leeuwarden vertaal je naar de dagelijkse praktijk. Je verwijst in de samenwerking met medewerkers en collega’s naar waar Firda in Leeuwarden voor staat. Je weet het idee achter de doelen inspirerend over te brengen, kan deze toelichten en onderbouwen.
 • Politiek bestuurlijk sensitief: Je bent in staat om te anticiperen op- en onderkennen van het belang van gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en handelen van de context waar Firda in Leeuwarden in functioneert.
 • Samenwerken: Je neemt initiatieven om te overleggen met andere onderdelen van Firda Leeuwarden. Je grijpt mogelijkheden aan om met stakeholders samen te werken, je zoekt contact met anderen over barrières en cultuurverschillen heen. Je bent geen wij-zij denker, je bent in staat om het gezamenlijk resultaat verder te brengen.
 • Resultaatgericht: Je zet algemeen geformuleerde strategieën om in beleidsplannen met duidelijke mijlpalen en eindresultaten. Je richt processen in de organisatie zo in dat het behalen van resultaten voorop staan en zichtbaar zijn. Je stimuleert acties wanneer geplande resultaten niet gehaald worden, zorgt voor efficiënte informatiestromen, zoals de P&C cyclus.
 • Communiceren: je bent in staat om complexe onderwerpen en hun onderlinge samenhang goed voor het voetlicht te brengen. Je kan in de veelheid aan onderwerpen de rode draad goed aangeven en duidelijk maken voor anderen wat dit betekent voor hun eigen taakveld. Je kunt vage of onduidelijke discussies verhelderen en kan verschillende perspectieven onderscheiden en in relatie brengen. Je kunt abstracte informatie goed samenvatten en vertalen.

Het aanbod

Mbo-college Leeuwarden/Dokkum biedt jou een veelzijdige en betekenisvolle baan, waarbij je samen met de directie, de teamleiders, medewerkers en studenten het mbo-college meehelpt vorm geven. Je komt te werken in een informele werkomgeving waar veel aandacht is voor jouw ontwikkeling, die van je collega’s en studenten. Je krijgt alle ruimte en mogelijkheden om aan je eigen professionalisering en loopbaan te werken. Daarbij heb je zelf de regie, want Firda investeert in persoonlijk leiderschap.

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao mbo. Het salaris bedraagt tussen de € 4.323,- tot en met
€ 6.299, – bruto per maand (schaal 12 cao mbo). Daarnaast mag je rekenen op aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. Je kunt gebruik maken van de diverse voordelen voor medewerkers naar keuze en ook zijn er mogelijkheden op het gebied van vitaliteit en gezondheid.

Reactie & procedure

Mbo-college Leeuwarden/Dokkum laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Saskia Borgers, telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Firda worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Denk je op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van directieadviseur bij Firda in Leeuwarden? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv in pdf-format uiterlijk zondag 10 september 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Je ontvangt van ons en ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in onze privacy policy.