termijn verstreken

GGD Drenthe - Assen

directeur Publieke Gezondheid

verbindend | vernieuwend | doortastend

Als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 12 Drentse gemeenten heeft GGD Drenthe een centrale rol binnen de publieke gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van Drenthe. We zetten in op het stimuleren van gezond gedrag, het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving en het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Daarbij is speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie. We doen dit samen met gemeenten, partners uit verschillende domeinen en met inwoners en cliënten zelf.

GGD Drenthe staat aan de vooravond van een belangrijke transitie. We staan al meer dan een jaar in de frontlinie van de bestrijding van het coronavirus en dit zal nog geruime tijd zo blijven. In korte tijd is een volledig nieuw organisatieonderdeel toegevoegd, gericht op taken rondom COVID-19. Bovendien heeft de coronacrisis de noodzaak voor een versterking van de publieke gezondheid in Nederland onderstreept. Mensen in een kwetsbare situatie door ouderdom en chronische ziekte zijn onevenredig getroffen. De al bestaande zorgen over het mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen zijn versterkt en sociaaleconomische gezondheidsverschillen hebben zich nog scherper afgetekend.

Deze ontwikkelingen hebben de discussie over preventie en gezondheidsbevordering op landelijke en regionale bestuurlijke tafels in gang gezet of versneld. Naast herstelzorg op de korte termijn is een verschuiving nodig van de aandacht van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. De nadruk ligt hierbij op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid: niet een patiënt met een probleem, maar een cliënt met eigen invloed op zijn gezondheid staat centraal.

GGD Drenthe is in deze beweging een strategische partner van de gemeenten met aandacht voor lokale vraagstukken. Wij zien een verschuiving waarin de GGD een nadrukkelijker adviesrol heeft, als kennisorganisatie op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering voor de gemeenten.  Bovendien profileren wij ons prominenter als schakel tussen partijen in het maatschappelijk veld. We willen daarmee samenwerking over domeinen heen en gezamenlijke preventie-initiatieven faciliteren.

Een overzicht van alle taken van de GGD Drenthe treft u aan op onze website.

De GGD bij rampen en incidenten

Bij (grote) rampen en ongevallen kunnen er veel gewonden zijn. Als de individuele zorgverleners het werk dan niet meer alleen aankunnen, wordt de geneeskundige hulpverlening gecoördineerd door de GHOR. Dit is de Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe. De GGD levert deskundig personeel voor de crisisorganisatie van de GHOR.

De organisatie

Bij GGD Drenthe werken circa 400 deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. Daarnaast heeft de GGD Drenthe voor de bestrijding van het coronavirus nog eens ruim 550 medewerkers tijdelijk aan het werk. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt de gehele organisatie aan en wordt daarbij ondersteund door het managementteam, bestaande uit 5 managers, de concerncontroller, de directiesecretaris en de adviseur/regisseur Mens en Organisatie.

Bij GGD Drenthe zijn het de mensen die de dienst maken. In de organisatie staat dan ook de mens centraal. Dit betekent dat in denken en doen gestart wordt bij de mens in relatie tot de opdracht, de klant en de dienstverlening. Het management geeft richting aan en faciliteert in wat nodig is om het werk goed te kunnen doen. Het management zet in op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

GGD Drenthe transformeert zich. De professionele organisatie wordt kennis- en informatie intensiever. Innovatie en wendbaarheid zijn daar kernwoorden bij. De positieve spanning die hiermee gepaard gaat, werkt sterk motiverend.

De organisatie staat bij de belanghouders bekend als betrouwbaar en degelijk. Afspraak is afspraak.

De periodieke overleggen van de ondernemingsraad met de DPG vinden in een goede verstandhouding plaats. De juiste onderwerpen staan daarbij op de agenda.

De financiën en de bedrijfsvoering zijn op orde. In de bedrijfsvoering werkt GGD Drenthe nauw samen met de Veiligheidsregio Drenthe, die in hetzelfde gebouw is gehuisvest.

De DPG zal na aantreding een aanvang maken met het formuleren van de strategische positionering van GGD Drenthe. Daarnaast zal de DPG samen met de directeur van de VRD bezien waar de samenwerking van de twee organisaties kan worden geïntensiveerd.

De vacature

In het najaar 2020 heeft de DPG een functie buiten de GGD-organisatie aanvaard. Vanaf dat moment is een interim DPG aangesteld. Dat dienstverband loopt tot 1 oktober 2021.

GGD Drenthe vraagt daarmee een

🔴 DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Indiensttreding is rond 1 september 2021.

De DPG heeft drie oriëntaties:

 1. het ontwikkelen en borgen van de publieke gezondheid, in opdracht van de gemeenten, via het netwerk van publieke gezondheidszorg met een groot aantal actoren van diverse achtergronden, respectievelijk het verbeteren en mede ontwikkelen van fysieke en sociale veiligheid met partners als brandweer, politie, gemeenten en overige veiligheidspartners;
 2. het daadwerkelijk optreden bij rampen en crises als adviseur van het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk diensthoofd voor GGD en GHOR met formele sturingsbevoegdheden in het kader van de Wet Publieke Gezondheid en Wet Veiligheidsregio’s, alsmede het coördineren van de voorbereiding op rampen door de instellingen binnen de geneeskundige hulpverlening in afstemming op de hulpverleningsdiensten en gemeente;
 3. management van een grote organisatie die voor gemeenten zorgdraagt voor advisering over en uitvoering van gemeentelijke en niet-gemeentelijke taken op het gebied van Publieke Gezondheid. 

GGD Drenthe wenst zich als Directeur Publieke Gezondheid

 • een bestuurder met visie en die vanuit die visie kloeke stappen neemt; die bezig is met de organisatie over 5 jaar (die nu zaait, zodat de organisatie er straks klaar voor is);
 • die ontwikkelingen in de markt binnen laat komen en creativiteit en innovatie aanjaagt;
 • die de GGD Drenthe positioneert als zowel een adequaat werkende uitvoeringsorganisatie als de professionele kennispartner op het gebied van gezondheid en preventie;
 • die daarbij verbinding maakt tussen de verschillende onderdelen en optimale samenwerking met externe partijen realiseert. Met als motto: ‘Met wie kunnen we strategische allianties smeden om samen onze producten beter te maken’;
 • die een politiek behendige en stevige gesprekspartner is en een hecht netwerk weet te vormen;
 • die zich passend en op het gewenste niveau met belanghouders (gemeenten, politie, kerken, zorginstellingen, etc.) verhoudt;
 • die stuurt op hoofdlijnen, die kan loslaten, die anderen in hun verantwoordelijkheden zet en die weet te motiveren;
 • die de GGD Drenthe vormt tot een waardengedreven organisatie met verantwoordelijkheid op het juiste niveau en daarmee handelingsvrijheid biedend op basis van de professie;
 • die de belangen van de professionals behartigt, met gezag en met draagvlak;
 • die ruimte geeft aan het managementteam om zaken tot uitvoering te laten komen;
 • die voorgaat in het aanspreken op gedrag en de dialoog daarin zoekt;
 • die toewerkt naar modern (mede-) zeggenschap;
 • die de samenwerking met de Veiligheidsregio verder intensiveert.

Voor de operationele inzet maakt de DPG deel uit van een DPG-piket (met vergoeding). Eenmaal per drie weken heeft de DPG een week lang piket.

De DPG en de GHOR

De DPG geeft leiding aan de GHOR en is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening. De DPG functioneert op strategisch niveau en treedt op als adviseur geneeskundige zorg namens de GHOR in het Gemeentelijk BeleidsTeam/Regionaal Beleidsteam (GBT/RBT).

De DPG informeert en adviseert de burgemeester en/of voorzitter veiligheidsregio over te nemen strategische beleidsbeslissingen in het kader van bestuurlijke besluitvorming en stemt daar de multidisciplinaire samenwerking op beleids-/strategisch niveau af. Het strategisch leidinggeven richt zich vooral op het proces als netwerkregisseur en netwerkmanagement, dat randvoorwaardelijk is voor het optimaal afstemmen met en samenwerken van de GHOR keten.

De DPG geeft functioneel leiding aan de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en ontvangt advies en relevante informatie van de ACGZ en overige deskundigen zoals gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen en arts infectieziekten. De DPG onderhoudt bij (dreigende) crises contacten met partners in de acute en publieke gezondheidszorg, waaronder de rijksheer van VWS, departementaal crisiscentrum VWS, de liaisons in het Nationaal Crisiscentrum (NCC), het RIVM en met collega DPG’s van buurregio’s.

De DPG zit het Regionale Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) voor waarin met vertegenwoordigers uit de VVT-sector, de GGZ, de gehandicaptenzorg, huisartsen en zorgverzekeraars wordt overlegd en besluiten worden genomen over de inzet van capaciteit voor opvang van patiënten en cliënten in het kader van de COVID-19 bestrijding. Ook is de DPG, samen met zijn collega’s uit Groningen en Drenthe, betrokken bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) waar besluiten worden genomen over de capaciteit in de ziekenhuissector. Mede gezien de positie en verantwoordelijkheid die de GGD in deze overleggen inneemt, zoeken wij een stevige persoonlijkheid die zich gemakkelijk beweegt binnen het bestuurlijke netwerk van zorginstellingen in het Noorden.

Het competentieoverzicht:

 • omgevingsbewustzijn;
 • samenwerken;
 • overtuigingskracht;
 • leidinggeven;
 • oordeelsvorming;
 • besluitvaardigheid;
 • probleemanalyse;
 • mondelinge en schriftelijk communicatie en goed kunnen luisteren; 
 • zelfreflectie.

Verder:

 • de uitoefening van de functie bevindt zich op WO niveau;
 • relevante opleidingsrichtingen zijn o.a. bedrijfskunde, organisatie van gezondheidszorg;
 • aantoonbare ervaring in de aansturing van een organisatie van een dergelijke grootte/ complexiteit;
 • aantoonbare affiniteit met het vakgebied publieke gezondheid en met het werk van de (zorg)professionals;
 • bedrijfsmatig doorwrocht en gewend aan het dragen van eindverantwoordelijkheid;
 • thuis in een politiek-bestuurlijk complexe setting en is politiek-bestuurlijk sensitief;
 • beweegt zich effectief in bij voorkeur het lokaal bestuur en heeft ervaring met het samenwerken in een gemeenschappelijke regeling.

Uw honorering

De functie is ingeschaald in Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties schaal 16. Voor het DPG-piket geldt een vergoeding. Het dienstverband betreft 1.0 FTE.

Reactie & procedure

Het Dagelijks Bestuur van GGD Drenthe laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502

Uw motivatie en cv in pdf-format kunt u tot en met 9 mei a.s. e-mailen naar [email protected].

Het Algemeen Bestuur van de GGD Drenthe benoemt de DPG op voordracht van het Dagelijks Bestuur en in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaan, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.