termijn verstreken

ROC Noorderpoort - Groningen

directeur organisatie- en onderwijsontwikkeling

verbindend | lef | wendkracht

Noorderpoort

Met 16 verschillende scholen in de provincie Groningen en in Assen en met ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste Regionale Opleidingscentra van Noord-Nederland. Noorderpoort is groot en kiest voor ‘klein’. Noorderpoort heeft overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent.

Noorderpoort is de motor van de regionale arbeidsmarkt. De medewerkers willen het beste halen uit mensen én uit Groningen en staan al meer dan twintig jaar met de voeten midden in de Noordelijke regio. Noorderpoort weet van aanpakken. De blik is naar de toekomst, naar de enorme kansen en uitdagingen die er voor Noorderpoort in deze regio in het verschiet liggen. De focus is daarbij op zowel beroepsonderwijs voor jongeren als op kortere trajecten in bij- en omscholing en vakonderwijs in combinatie met inburgering.

De medewerkers werken samen met bedrijven en instellingen, met een nadrukkelijke gerichtheid op elkaar aanvullen en kunnen versterken in vakmanschap. Hierbij ligt de nadruk op Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen krijgt de kans om op elk moment in het leven te werken aan vakmanschap.

Noorderpoort is in beweging

Noorderpoort investeert op verschillende terreinen sterk in transities:

Transitie in de organisatie

Het mbo gaat over van het huidige beroepsonderwijs, gevormd rond het leerstofjaarklassensysteem, naar onderwijs dat veel flexibeler is ingericht en leerroutes op maat mogelijk maakt voor meerdere doelgroepen (voor leerlingen uit het v(mb)o, voor bedrijven en instellingen, voor mensen die een nieuwe kans willen pakken, voor inburgeraars, etc.). Dit alles leidt tot ingrijpende aanpassingen van zowel de vorm en inhoud van het onderwijs als de onderwijslogistiek.

Noorderpoort werkt toe naar een wendbare onderwijsinstelling voor Leven Lang Ontwikkelen. Het aangrijpingspunt voor deze ontwikkeling ligt bij de onderwijsteams: Team aan Zet met een focus op de externe omgeving.

Transitie in de directievoering

Noorderpoort heeft ervoor gekozen de school- en stafdirectie als één geheel te laten opereren en dat binnen de directiefunctie sprake is van een gedifferentieerde taak met aansturing van teammanagers van onderwijs- en/of stafteams en voor iedere directeur een of meer Noorderpoort-brede, gemandateerde portefeuille(s). Hierdoor is aan de directie een collectieve sturingskracht en gedeelde verantwoordelijkheid toebedeeld.

Transitie in de ondersteuning

Een wendbare onderwijsorganisatie vraagt ook om een flexibele en integrale dienstverlening. De ondersteuning is dichterbij (de teams), integraal (meer samenhang), betere inzichten (informatievoorziening) en flexibeler (inzet van medewerkers). Daarnaast wordt gestuurd op klantgericht en wendbaar gedrag.

De organisatie

Het tweehoofdig College van Bestuur is collegiaal eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Noorderpoort. De 16 scholen worden geleid door schooldirecteuren.

Noorderpoort kent vier ondersteunende diensten: Organisatie- en Onderwijsontwikkeling, Bedrijfsvoering, Control & Compliance en Informatiemanagement.

Bij de dienst Organisatie- en Onderwijsontwikkeling is de directeurspositie vacant.

Noorderpoort vraagt:

🟥 Directeur Organisatie- en Onderwijsontwikkeling

verbindend | lef | wendkracht

De dienst Organisatie- en Onderwijsontwikkeling bestaat uit circa 80 hoogopgeleide professionals werkzaam in de verschillende disciplines: marketing & communicatie, mens & organisatie, onderwijsontwikkeling en studentzaken. Deze professionals opereren vanuit een netwerkorganisatie en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor advisering aan het College van Bestuur, schooldirectie, management en onderwijsteams.

Uw functie

Als directeur geeft u vorm aan de genoemde transities. U stuwt de verdere professionalisering van de organisatie- en onderwijsontwikkeling binnen Noorderpoort. U hebt oog voor groei en herontwerp en het vertalen van kansen in strategieën en acties. Daarvoor haalt u buiten naar binnen.

U adviseert het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en de schooldirectie gevraagd en ongevraagd over doelrealisatie en continuïteit, strategie en organisatie, onderwijskwaliteit en post-initieel onderwijs.

U geeft richtinggevend én coachend leiding aan de teams Marketing & Communicatie, Mens & Organisatie, Onderwijsontwikkeling en Studentzaken.

U bent de verbinder naar zowel de dienst Control & Compliance (in het kader van de financiële aspecten en de vertaling van beleid), naar de dienst Bedrijfsvoering (aangaande de administraties), naar de dienst Informatiemanagement (aangaande ondersteunende systemen) en u zorgt voor warme verbindingen met de schooldirecteuren.

U houdt overzicht en schakelt snel tussen de verschillende disciplines. U opereert in een samenspel met uw omgeving en diverse netwerken.

U geeft leiding vanuit de breed gedragen Noorderpoort-leiderschapsvisie. Dat betekent concreet dat u aanspreekt op waarden, haalbare en zinvolle doelen stelt en eigenaarschap stimuleert. U bent steeds gericht op verbetering. Transparantie, heldere communicatie, ruimte voor ontwikkeling van medewerkers, feedback geven en aanspreken zijn uw kernbegrippen.

U reflecteert op uw eigen handelen, u bent ontwikkelgericht en een rolmodel voor anderen door uw eigenheid in te zetten.

 Uw profiel

 • u heeft een afgeronde WO-opleiding in bijvoorbeeld bedrijfskunde / verandermanagement / strategie & innovatie;
 • u heeft een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen;
 • u heeft doorleefde leidinggevende ervaring op strategisch niveau, liefst in een grote (onderwijs-) organisatie;
 • u heeft een brede en actuele kennis van veranderkunde en HRM;
 • u bent verbindend en u heeft lef en wendkracht;
 • u communiceert ‘multilevel’ en trefzeker;
 • u bent resultaatgericht en bent in staat om anderen te enthousiasmeren;
 • u heeft de kracht om de ambities te realiseren en u stimuleert de ontwikkeling van ondersteunende professionals;
 • u hebt een coachende stijl van leidinggeven.

Noorderpoort biedt

 • een functie met een taakomvang van 0.8-1.0 fte;
 • een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de nadrukkelijke intentie van aanname in vaste dienst;
 • een passend pakket arbeidsvoorwaarden behorend bij de zwaarte van de functie;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, met ruimte voor een goede werk-privébalans.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denkt u (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van directeur Organisatie- en Onderwijsontwikkeling van Noorderpoort? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 5 april a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.