Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

directeur-bestuurder

visie | inspireren | samenwerken

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Groningen Stad (SWV VO Groningen Stad) is een vereniging van tien schoolbesturen met 34 vestigingen in de gemeente Groningen en de regio Zuidlaren (gemeente Tynaarlo).

Het team van SWV VO Groningen Stad bestaat uit 7 medewerkers, te weten 5 medewerkers van het Expertise- en Consultatieteam, de adjunct-directeur en de directeur-bestuurder. Een team dat vol passie het verschil wil maken voor elke leerling.

SWV VO Groningen Stad wil voor elke leerling in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het samenwerkingsverband wil scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen, zo dicht mogelijk bij de leerling. De medewerkers van het Expertise- en Consultatieteam spelen hierbij een centrale rol en helpen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht met arrangementen om extra ondersteuning op school te realiseren.

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan binnen SWV VO Groningen Stad. De ALV wordt gevormd door alle deelnemende schoolbesturen en is belast met het vaststellen van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Het bestuur over de vereniging en het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. Je doet dat samen met de schoolbesturen, onderwijsprofessionals, ketenpartners en natuurlijk jouw team. De Ondersteuningsplanraad en de MR-personeelsgeleding behartigen binnen het samenwerkingsverband de medezeggenschap.

De raad van toezicht houdt vanuit maatschappelijk perspectief toezicht op het functioneren van het samenwerkingsverband en op het functioneren van de bestuurder. De raad bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad vraagt een:

🟥 DIRECTEUR-BESTUURDER

 

Het samenwerkingsverband heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht als het gaat om passend onderwijs en kansengelijkheid voor iedere leerling. En dat in een onrustig speelveld dat constant in ontwikkeling is. Als directeur-bestuurder geef je hier sturing aan, begeleid je, bied je ruimte en zorg je voor realisatie. Naast de wettelijke opdracht van passend onderwijs heb je een drietal taken van de schoolbesturen gekregen te weten; de overgang PO-VO, de overgang VO-MBO(VSV) en de verbinding onderwijs- jeugdhulp.

Jij als directeur-bestuurder

 • bent een goede directeur van het samenwerkingsverband door, de uitvoering van de (vaak ingewikkelde) opdrachten, zoals de kernopdracht van inclusiever onderwijs optimaal uit voeren;
 • bent een goede bestuurder door het goede gesprek met de aangesloten schoolbesturen te entameren. Het samenwerkingsverband heeft immers een gedeelde en grote maatschappelijke opdracht. Die opdracht vraagt een intense samenwerking. De bestuurder van het samenwerkingsverband heeft hierin een regierol om het gezamenlijk onderzoek hoe op basis van gesignaleerde trends samen en gebruik makend van ieders kracht tot meer solide oplossingen kan worden gewerkt succesvol wordt.

Je

 • verdiept daartoe de samenwerking met de aangesloten schoolbesturen;
 • verstevigt de samenwerking en afstemming met scholen en schoolbesturen;
 • zoekt op bestuurlijk niveau de verbinding met de raad en college van de gemeenten Groningen en Tynaarlo en betrokkenen binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • versterkt de relatie met de externe netwerkpartners zoals jeugdhulporganisaties, WIJ-teams, jeugdartsen en de medewerkers sociaal team binnen de scholen;
 • begeleidt je team van het samenwerkingsverband door het continue spanningsveld tussen beleid, urgentie en uitvoerbaarheid;
 • zorgt dat de bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband gezond blijft.

Jouw profiel

Van jou als directeur-bestuurder wordt een heldere visie op (passend) voortgezet onderwijs verwacht, maar vooral ook creativiteit in beleid en oplossingen zodat elke leerling er echt toe doet.

Je geeft coachend en koersvast leiding aan de deskundige, taakvolwassen collega’s van het samenwerkingsverband.

Je bent een solide gesprekspartner voor je stakeholders. Je gaat daarbij voor het gezamenlijk belang, want dan bedien je optimaal. Je bent gekend als een diplomatieke verbinder, alsook de gesprekspartner die uitdaagt om te innoveren. Je weet de balans te vinden tussen het stellen van de verdiepende én de uitdagende vraag. Je bent je bewust met betrekking tot de rollen van bestuurders en je eigen positie daarbinnen. Je weet op bestuurlijk niveau op een natuurlijke wijze een weg te vinden tussen de klippen van de individuele knelpunten naar de gezamenlijke uitdagingen en oplossingsrichtingen. 

Je brengt mee

 • je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • je hebt relevante management- of bestuurderservaring in een maatschappelijke context;
 • kennis van het onderwijs en/of binnen jeugdhulporganisaties is een pré;
 • je hebt kennis over financiën binnen het samenwerkingsverband of bent in staat dat adequaat te organiseren.

Aanbod en honorering

Het betreft een vast dienstverband met een inzet van 32 uur per week. De honorering in overeenstemming met de CAO SWV (indicatief schaal 15).

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan SWV VO Groningen Stad worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze bestuurlijke positie? Dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk zondag 4 juni 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u lezen in onze privacy policy.