termijn verstreken

De Huismeesters

directeur-bestuurder

ondernemend | resultaatgericht | verbindend

De Huismeesters zoekt u

Immers, u bent een dynamische en ondernemende bestuurder die oog heeft voor de mens. U speurt samen met uw medewerkers naar hun talenten en u ontsluit hun potentieel, zodat de organisatie op een hoger plan komt. U bestendigt wat goed is en werkt samen aan verbeteringen waar nodig. U hecht waarde aan goede volkshuisvesting in de stedelijke omgeving. U geeft samen met de medewerkers het begrip buurtcorporatie krachtige impulsen. U bent zakelijk op de inhoud en scherp op de bedrijfsvoering.

U begrijpt, De Huismeesters zoekt u als

🟥 DIRECTEUR-BESTUURDER

ondernemend, verbindend en resultaatgericht

Wij stellen ons graag voor

Wij zijn De Huismeesters, een solide buurtcorporatie met zo’n 8000 verhuureenheden in de stad Groningen.

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij als De Huismeesters met ruim 85 betrokken medewerkers.

Wij zijn ambitieus. Verduurzaming en beschikbaarheid van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een uitstekende dienstverlening zijn voor ons belangrijke doelstellingen. Dit doen we vanuit het gedachtegoed van de buurtcorporatie. We zorgen ervoor dat onze bewoners ons nabij en dichtbij ervaren om het welbevinden in de woning en leefomgeving te verhogen. Participatie is voor ons randvoorwaarde, zodat we de stad Groningen samen beter en mooier maken voor onze doelgroepen.

Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente Groningen.

De organisatie bestaat uit de afdeling Wonen, de afdeling Vastgoed en de afdeling Bedrijfsvoering. De managers van deze drie afdelingen vormen samen met de directeur-bestuurder het Managementteam.

Meer informatie: Ondernemingsplan compact, Ondernemingsplan compleet, Jaarverslagen

Wij zoeken

De Raad van Commissarissen van woningcorporatie De Huismeesters zoekt een directeur-bestuurder met het hart op de goede plaats als het gaat om de maatschappelijke doelstelling van de woningcorporatie, en met ervaring in het samenwerken in een complexe maatschappelijke omgeving.

De Raad vraagt een verbindende, innovatieve en ondernemende directeur-bestuurder die krachtig op basis van verbinding en transparantie opereert, die stuurt op hoofdlijnen en verantwoordelijkheden legt bij de medewerkers. Ook zorgt de directeur-bestuurder voor het behoud van de financiële stabiliteit, het verbeteren van de ratio’s en het optimaliseren van de bedrijfsvoering, met name de inrichting van een data gestuurde organisatie. Uiteraard is de directeur-bestuurder goed op de hoogte van landelijke en lokale maatschappelijke ontwikkelingen op de gebieden wonen, zorg en welzijn.

Bovenal zoekt de Raad een prettig mens, die makkelijk contact maakt door de organisatie heen en goede antennes heeft voor wat er leeft onder medewerkers en bewoners en die relativeringsvermogen en humor heeft.

Uw functie

Als directeur-bestuurder vormt u het statutaire bestuur van Stichting De Huismeesters te Groningen. U bent eindverantwoordelijk voor het functioneren en besturen van de organisatie. U bent de werkgever en heeft zo een formele en juridische relatie met de werknemers.

U stelt de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, u legt de Raad de in de statuten benoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en u zorgt ervoor dat de Raad als sparringpartner van het bestuur kan optreden.

De directeur-bestuurder is ook de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en u fungeert daarmee als overleg- en gesprekspartner van de Ondernemingsraad. De Huismeesters heeft ook een huurdersraad, deze adviseert over kwaliteit en kwantiteit van woningen, huurtarieven, wonen & zorg en duurzaamheid.

De huurdersraad is een overlegpartner van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Ook zit de huurdersraad aan tafel als er prestatieafspraken met de gemeente worden gemaakt.

U heeft affiniteit met de (toekomstige) huurders. Dat betekent dat u aansluiting heeft met hen, dat u de specifieke wensen kunt doorgronden, dat u op de hoogte bent van relevante ontwikkelingen en dat u kansen voor de huurders weet te verzilveren. Daarvoor is een volkshuisvestelijke achtergrond gewenst, maar niet per se noodzakelijk.

Vanuit een duidelijk beeld van de landelijke en lokale volkshuisvestelijke opgave en met inbreng van interne en externe partijen komt u tot een duidelijke visie op de maatschappelijke opgave van De Huismeesters. Hierin neemt u Raad van Commissarissen, Managementteam, Ondernemingsraad en de Huurdersraad mee en met het Managementteam zet u deze opgave om naar strategie en handelen.

U zorgt voor draagvlak en adequate besluitvorming, geeft de medewerkers richting én ruimte, treedt op als kritisch sparringpartner, werkt procesgericht, organiseert eigenaarschap en zorgt ervoor dat de kwaliteiten van management en medewerkers tot wasdom komen. U geeft krachtige impulsen aan de verdere organisatieontwikkeling van De Huismeesters als zelfstandige, kwalitatief goede en dicht bij de huurder staande volkshuisvester binnen de gemeente Groningen.

Concreet houdt dat in dat u werkt vanuit vertrouwen. U stimuleert de medewerkers van De Huismeesters

 • te werken vanuit ieders talent;
 • bij te dragen aan de gezamenlijke doelen, ‘we maken af wat we hebben ingezet’;
 • leider van het eigen werk te worden;
 • ruimte te creëren én te pakken voor innovatie en ondernemerschap.

U zet in op het verder versterken van de rol van het management, u verstevigt de bedrijfsvoering en u vergroot de zelforganisatie binnen de kernprocessen, omdat u uitdraagt dat de medewerkers van de woningcorporatie dé kracht van de organisatie vormen.

U creëert een respectvolle, constructieve verstandhouding met de huurdersvertegenwoordiging, de Ondernemingsraad en andere belanghouders.

U heeft

 • een academisch denk- en werkniveau, een generalistische blik, strategisch niveau en het vermogen om de visie naar concrete doelen te vertalen;
 • passie voor en inzicht in sociaal maatschappelijke vraagstukken; hart voor bewoners en kwetsbare groepen in de samenleving;
 • visie op en affiniteit met volkshuisvesting, duurzaamheid en wijkgericht werken;
 • ervaring met veranderingsprocessen;
 • een risicobewuste, zakelijke instelling;
 • kennis van financiën & bedrijfsvoering, ervaring met de inrichting van een data gestuurde organisatie;
 • inzicht in de verhouding tussen bestuur en Raad van Commissarissen;
 • ruime ervaring in een eindverantwoordelijke positie en ervaring in het (strategisch) samenwerken in een complexe maatschappelijke omgeving.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Saskia Borgers en Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Zij zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Zij voeren de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Denkt u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor De Huismeesters? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 20 februari 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.

Een door de corporatie voorgedragen directeur-bestuurder dient getoetst te worden aan de hand van de zogeheten ‘fit- en propertoets’ door de Autoriteit Woningcorporaties. Dit in overeenstemming met de nieuwe Woningwet. Meer informatie over dit deel van de procedure treft u aan op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.