termijn verstreken

Stichting WerkPro

directeur-bestuurder

sociaal ondernemer | netwerker pur sang

Algemeen

WerkPro is een sociale onderneming die zich inzet voor mensen die ongewild buiten spel staan op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. WerkPro biedt hen een gevarieerd aanbod van zinvol werk, begeleiding en zorg. Dagbesteding en zorg gericht op meedoen, zelfredzaamheid, ontwikkeling en waar mogelijk uitstroom naar een functie. Alle activiteiten van WerkPro worden bedrijfsmatig opgezet: de werkbedrijven leveren producten en diensten voor consumenten en/of een bijdrage aan de leefbaarheid en duurzaamheid. WerkPro kenmerkt zich als een organisatie met diverse projecten. Het komt voor dat rondom een doelgroep of een subsidie een project wordt georganiseerd. Dit kan een project zijn wat al bestaat in de organisatie en elders opnieuw wordt gestart. Het kan ook een nieuw project zijn. Sommige projecten zijn direct kansrijk en hoeven zich niet te bewijzen, andere projecten hebben meer tijd nodig om te renderen. Met 40 werklocaties en 250 medewerkers in Groningen, Friesland en Drenthe, geeft WerkPro jaarlijks meer dan 2000 mensen werk en perspectief. In het oog springende, “kleurrijke”, werkprojecten zijn de Heemtuin, de bierbrouwerij, de theeschenkerij, restaurants en de kringloopwinkels. Maar ook het houtbewerkingsinitiatief en fietswerkplaatsen zijn werkgelegenheidsprojecten waar afnemer, subsidiegever en medewerkers van WerkPro trots op zijn.

Werkorganisatie

WerkPro is statutair een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan. De RvC bestaat uit vijf leden.

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor WerkPro en de aanpalende kleinere stichtingen Startbaan en Botteldaip. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontstaat deze vacature. De aansturing van de organisatie wordt verricht door de directie, in casu de directeur-bestuurder en de directeur algemene zaken en zorg, die tezamen met zes managers, de controller en het hoofd p&o, het managementteam van de organisatie vormen. Het team is divers qua ervaring, achtergrond en samenstelling. Iedere manager heeft een aantal projecten onder zijn/haar hoede, veelal geografisch en naar bedrijfsactiviteit ingedeeld.

De cultuur van de organisatie kenmerkt zich door een grote mate van vrijheid, betrokkenheid en daadkracht. Met veel aandacht en solidariteit voor elkaar en de opgave. Medewerkers bij WerkPro voelen zich sterk betrokken bij de doelgroep, de werkbedrijven of projecten. Dat heeft een goede bindende kracht, iedereen voelt zich verantwoordelijk om de meest kwetsbaren een plek en ondersteuning te bieden.

WerkPro is een platte en wendbare organisatie die over het algemeen snel inspeelt en ook kán inspelen op nieuwe kansen voor projecten. In aansturing en beheersing is WerkPro veelzijdig te noemen door de grote diversiteit aan bedrijfsactiviteiten en werklocaties, de complexe vaak onder druk staande financieringsstromen, de bijbehorende verantwoordingen en de combinatie van zorg (waaronder WMO, Wlz en forensische zorg), gesubsidieerde opdrachten, omzet en kosten van de werkbedrijven.

Als er winst wordt gemaakt, wordt deze ingezet voor het realiseren van de stichtingsdoelstellingen. WerkPro heeft een ANBI status en heeft een erkenning als zorginstelling (WTZi), jobcoach organisatie (UWV) en leerbedrijf van diverse kenniscentra.

Organogram

Ontwikkelingen & Toekomstvisie

De afgelopen jaren wordt het sociaal domein gekenmerkt door ingrijpende veranderingen: een terugtrekkende centrale overheid en de nieuwe rol van de lokale overheid, voortdurende wijzigingen in de financiering en wet- en regelgeving, de participatiemaatschappij, de krimpende budgetten en aanbesteding- en inbestedingsregels. De huidige corona-crisis komt daar nog eens bij. WerkPro heeft op deze nieuwe werkelijkheid ingespeeld door;

 • met impact ondernemen haar zorg en werk- en werkgelegenheidsprojecten maatschappelijk nog meer van betekenis te laten zijn en,
 • het ondernemerschap in de organisatie verder te versterken. De komende jaren zal de aandacht ook meer uitgaan naar verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en werkzaamheden gerelateerd aan duurzaamheid en de energietransitie.

De huidige directeur-bestuurder gaat met pensioen. WerkPro gaat daarmee op zoek naar een passende

🔴DIRECTEUR-BESTUURDER

sociaal ondernemer | netwerker pur sang

die op deze vraagstukken zal anticiperen en WerkPro de komende jaren zal door ontwikkelen. Dit vraagt een energieke en innovatieve directeur-bestuurder met uiteenlopende kwaliteiten en een heldere opdracht.

De opdracht van de nieuwe directeur-bestuurder

Door de veranderingen in het sociaal domein, de ervaringen met Covid-19, de nodige tegenvallers op een aantal projecten en de kansen en de nieuwe uitdagingen die er zijn, zal de ingeslagen weg van de organisatieverandering worden doorgezet. De komende jaren zal de aandacht uitgaan naar de doorontwikkeling van de organisatie. De basis voor deze ontwikkeling is het zijn van een sociale onderneming. De focus bij het realiseren van meer maatschappelijke impact ligt op zinvol werk, langdurige arbeid/werk en werkgelegenheid (meedoen) en verduurzaming (groen).

Voor impact ondernemen op een bedrijfsmatig gezonde en toekomstbestendige wijze is doorontwikkeling van de organisatie- en cultuurverandering nodig, waarvan onder meer het versterken van een gedragen visie, ontwikkeling van ondernemerschap en leiderschap, marketing en communicatie deel uitmaken. Zorg, ondernemen en verduurzaming gaan daarbij hand in hand, waardoor de opdracht voor de nieuwe directeur-bestuurder en het management een viertal aandachtspunten kent, die onderdeel uitmaken van de strategische koers:

 1. Het neerzetten van een herkenbare identiteit en imago. Een herkenbaar beeld van de sociale onderneming in de regio, die het verschil weet te maken.
 2. Een krachtige bijdrage leveren aan de transitie in de zorg. De komende jaren wordt een andere financieringswijze verwacht voor de WMO, Jeugd, de participatiewet en begeleid wonen vanuit gemeenten en de rijksoverheid. Met name WMO-gelden zullen waarschijnlijk niet gespaard worden. Dit betekent dat er de komende jaren stevig geïnvesteerd moet worden in de relatie met de gemeenten. Het opbouwen en onderhouden van een netwerk met een aantrekkelijk, vraaggerichte zorg- en dagbestedingsaanbod. Een strategische visie op zorg en werk zal permanent ontwikkeld en uitgedragen dienen te worden.
 3. De doorontwikkeling van impact ondernemen is voor de komende jaren een strategisch speerpunt. Deze ontwikkeling is nu (na enige vertraging) alsnog ingezet met behulp van een externe adviseur.
 4. Continuïteit van WerkPro is vanzelfsprekend een belangrijke taak voor de directeur-bestuurder. Gelet op de ervaringen met de corona-crisis is het van belang toe te groeien naar een groter weerstandsvermogen met continuering van een uitgebalanceerd beleid van groeien en snoeien.

Functie-eisen en profiel

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de organisatie als geheel. De directeur-bestuurder vervult als zodanig een trekkersrol bij de ontwikkeling van de strategische koers en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie, zowel professioneel inhoudelijk als in voorwaardenscheppende zin. De directeur-bestuurder draagt specifiek zorg voor optimale financiële en organisatorische condities voor het verwezenlijken van de doelstelling van de organisatie.

De directeur-bestuurder geeft leiding aan de leden van het managementteam en is voorzitter van het MT. Op dit moment vormt de directeur-bestuurder samen met de directeur algemene zaken en zorg de Directie. Op basis van specialismen en competenties is er een taakverdeling.

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvC op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten en meerjarenbeleidsplan.

De RvC houdt toezicht en fungeert als sparringpartner voor de directeur- bestuurder. De code voor Good Governance is de leidraad voor het functioneren.

Belangrijke transities zijn in gang gezet. Voor de ingezette koers naar meer impact ondernemen, continuïteit en toekomstbestendigheid is goed leiderschap nodig. Dit vraagt van de directeur-bestuurder verbindend leiderschap, daadkracht, creativiteit, veranderkracht en visie op het sterk veranderend veld.

De ideale directeur-bestuurder heeft ruime werk ervaring in een eindverantwoordelijke functie, heeft veranderingen succesvol doorgevoerd en bestendigd, heeft een hbo+/academisch werk- en denkniveau.

De directeur-bestuurder kenmerkt zich als:

 • Visievol, innovatief en verbindend leider, ondernemer. De directeur-bestuurder heeft een aansprekende visie op zorg, werk en verduurzaming, het zijn van een sociale onderneming en de doorontwikkeling van de organisatie. Hij/zij anticipeert op de toekomst. Neemt het voortouw, denkt in kansen, versterkt het goede en is creatief.
 • Inspirerend & frisse wind. De bestuurder weet te inspireren en aan te zetten tot ondernemen en innoveren en geeft medewerkers daarin een duidelijke rol en vertrouwen. Heeft oog voor talent en ziet doorgroei mogelijkheden. De bestuurder is benaderbaar, heeft hart voor de doelgroep, heeft oprechte interesse, beschikt over zelfreflectie en herkent kwaliteiten van anderen.
 • Netwerker en samenwerker met maatschappelijke partners. Heeft een sterk extern gerichte oriëntatie. Brengt een groot actief (regionaal) netwerk mee, onderhoudt dit en deelt dit met de managers. Fungeert als boegbeeld en verbinder en gaat (duurzame) relaties aan met maatschappelijke en andere strategische partners. Is politiek sensitief, kan raadsvragen doorgronden, heeft affiniteit met gemeenten, beweegt makkelijk in de politieke wereld.
 • Waarborger van continuïteit en stabiliteit. De directeur-bestuurder weet met het lange termijn doel voor ogen de organisatie te laten groeien en -waar nodig- te snoeien, de bedrijfsvoering op orde te brengen en de medewerkers door te ontwikkelen. De directeur-bestuurder heeft ruime ervaring met bedrijfskundige, financiële en veranderprocessen. De directeur bestuurder zorgt voor een veilige en vertrouwenwekkende omgeving om deze veranderingen, samen met het MT, door te voeren.
 • Positioneerder. Marketing en communicatie, de marktbewerking en profilering van WerkPro, zijn van belang en onlosmakelijk verbonden met impact ondernemen en de toekomstbestendigheid. De nieuwe bestuurder geeft hier intern en/of door het betrekken van externe deskundigen sturing aan.

Persoonsprofiel

U bent een energieke en innovatieve, “out of the box” directeur-bestuurder. Een toegankelijke teamspeler, die intern en extern de communicatie over en weer opzoekt. Een coachend en verbindend leider voor de organisatie met gezag en lef. Koersvast en stevig in onderhandelingen, maar soepel in de omgang. Een ambassadeur met een sterk geloof in de visie en authenticiteit en het uitbouwen van het werk van WerkPro in nauw overleg met externe en interne partijen. Met een heldere visie op het samenspel tussen het maatschappelijk belang, betekenis en ondernemerschap en het samenspel tussen deelnemers, vrijwilligers en professionals.

U als directeur-bestuurder onderschrijft de visie en missie van WerkPro, bent maatschappelijk ondernemend en denkt in kansen. U bent ambitieus maar ook pragmatisch en presteert onder druk. U herkent en waardeert de kracht en kwaliteit bij zowel collega’s, deelnemers als ook de externe partners en brengt deze met elkaar in verbinding. U zorgt ervoor dat beleid naar uitvoering wordt gemanaged. U heeft een overtuigende en tactvolle manier van communiceren, zowel individueel als groepsgericht. U staat open voor een transparante, veilige samenwerking met medewerkers, vrijwilligers, managementteam, cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Commissarissen. U heeft affiniteit met de doelgroep van WerkPro.

Als directeur-bestuurder heeft u een open oor en oog voor alle betrokkenen bij de organisatie.

Functie-aanbod en honorering

WerkPro onderschrijft de code Good Governance Sociaal Werk. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met de in de code genoemde principes en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld.

Dienstverband: fulltime (36 uur).

Arbeidsvoorwaarden: het beloningspakket (incl. salaris) passend bij het bezoldigingsbeleid van WerkPro die  overeen komt met de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), de CAO Sociaal Werk wordt als uitgangspunt gehanteerd.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Saskia Borgers en Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Zij zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Zij voeren de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor WerkPro? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 16 januari 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.