termijn verstreken

woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum

ervaren directeur-bestuurder

inspirerend | daadkrachtig | koersvast

woningcorporatie Wierden en Borgen

Woningcorporatie Wierden en Borgen verhuurt ruim 6.800 woningen in vier gemeenten in Noordwest Groningen. Vanuit het kantoor in Bedum werken zo’n 75 enthousiaste medewerkers aan betaalbaar en goed wonen voor haar klanten, in de stad Groningen en op het Groninger platteland. De organisatie van Wierden en Borgen bestaat uit de afdelingen Wonen, Vastgoed, Financiën en de stafafdeling.

uitdagingen

Door de aardbevingen in Groningen nemen de zorgen voor Wierden en Borgen de laatste jaren snel toe. Wierden en Borgen heeft namelijk veel woningen in het gebied die door aardbevingen in meer of mindere mate beschadigd worden. De gevolgen hiervan op de woningen, maar vooral voor haar huurders zijn fors. Daarnaast vergt de energietransitie veel inspanningen.
De volkshuisvestelijke uitdagingen in de komende jaren zijn door de aardbevingsschades en de energietransitie dan ook huizenhoog.
Verder is de relatie tussen bovenstaande krachten en de financiële situatie van Wierden en Borgen in de komende jaren spannend.

Deze ontwikkelingen hebben hun tol geëist. De relatie met huurders en externe belanghouders staat onder druk. Het bestuur en management bestaat nagenoeg volledig uit tijdelijke medewerkers en binnen de vijf hoofdige Raad van Commissarissen (RvC) worden twee zetels tijdelijk ingevuld.

Wierden en Borgen zoekt een

 

🔴 ERVAREN DIRECTEUR – BESTUURDER

die energie krijgt van het aanpakken van deze uitdagingen

taken en verantwoordelijkheden

 • u bent verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie: bepalen van de koers, up-to-date houden van missie, visie, strategie en de realisatie van de voorliggende doelen;
 • u stelt een managementteam (MT) aan en is kritische sparringpartner van de managers, levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van het team en zorgt voor draagvlak en besluitvorming;
 • u zorgt voor voldoende countervailing power in de organisatie en geeft daartoe onder andere ruimte aan de positie van de controller;
 • u zorgt voor eenheid en teamwerk binnen de werkorganisatie;
 •  u laat de organisatie zich ontwikkelen en doelmatiger worden en u betrekt de medewerkers proactief bij deze ontwikkeling;
 • u kunt de organisatie aanpassen aan de gewijzigde opvattingen in de samenleving, aan de woonbehoefte en aan de demografie;
 •  u zorgt er voor dat bouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten met daadkracht worden gerealiseerd;
 • u zorgt voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages;
 • u bepaalt het personeelsbeleid, afgestemd op de beleids- en organisatiedoelen, heeft oog voor opleidings- en ontwikkelingsbehoefte van medewerkers;
 • u draagt de nieuwe rol en maatschappelijke positie van de corporatie enthousiast uit, opereert binnen de context van de wet- en regelgeving en kent de spelregels van de sociale huursector en van de externe toezichthouder (Autoriteit Woningcorporaties);
 • u versterkt de lokale driehoek: corporatie, huurdersorganisatie en gemeente;
 • u vertegenwoordigt Wierden en Borgen op alle bestuurlijke niveaus en gremia;
 • u legt proactief verantwoording af aan de RvC en betrekt de raad tijdig bij beleidsontwikkelingen en majeure investeringen. U beschouwt de RvC als een belangrijk klankbord;
 • u informeert de RvC door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie;
 • u informeert externe toezichthouders actief en tijdig.

uw competenties

 • u heeft een academisch werk- en denkniveau met bij voorkeur een bedrijfseconomische of bedrijfskundige achtergrond, liefst aangevuld met relevante postacademische opleidingen;
 • u voelt zich betrokken bij de doelgroep van Wierden en Borgen. U heeft affiniteit met de regio. Woont liefst op beperkte afstand van het gebied;
 • u beschikt over moreel besef, bent authentiek, integer en transparant en neemt anderen hierin mee;
 • u heeft minstens vijf jaar ervaring in de volkshuisvesting, bij voorkeur bij een woningcorporatie;
 • u onderschrijft het belang van huurdersparticipatie in de beleidsvorming en weet inhoud te geven aan een constructieve wijze van samenwerking met huurdersorganisatie en actieve huurders;
 • u heeft ervaring met crises en moeilijke situaties met externe belanghebbenden;
 • u heeft aantoonbare ervaring met reorganisaties, cultuurverandering en strategische heroriëntaties;
 • u bent besluitvaardig, daadkrachtig en bent koersvast;
 • uw leiderschapsstijl is gericht op ontwikkeling, is inspirerend, is positief-kritisch en sturend waar nodig. U streeft naar een organisatie waarin de verantwoordelijkheden laag in de organisatie kunnen worden gelegd, u kunt daarnaast medewerkers stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen en weet inhoud te geven aan een constructieve samenwerking met de ondernemingsraad;
 • u kunt zowel intern als extern en op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak creëren;
 • u heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en u heeft zelfreflectie.
 • u bent organisatie- en omgevingssensitief: u weet wat er speelt en u heeft de persoonlijke vaardigheden om “de verborgen onderstroom” te kennen en zaken bespreekbaar te maken.

arbeidsvoorwaarden

Wierden en Borgen voldoet aan de eisen en voorwaarden aan het bestuur en het toezicht zoals die benoemd worden in de Governancecode en de Aedescode. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld.

Het betreft een benoemingsperiode van vier jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming en een fulltime dienstverband (36 uur).

Arbeidsvoorwaarden: salaris maximaal conform Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.

De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder voor Stichting Wierden en Borgen vindt plaats volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties, zoals deze o.a. zijn vastgelegd in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting.

Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan er deel van uitmaken.

 

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van directeur-bestuurder van woningcorporatie Wierden en Borgen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV tot uiterlijk 6 mei a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 15 mei a.s.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.