termijn verstreken

CVO Zuid-West Fryslân

directeur beleid en beheer

een zorgvuldige teamspeler die met een procesmatige inslag betrokken en integer is

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân – staande in de christelijk-sociale traditie – rust 3600 leerlingen toe voor het onderwijs en de open samenleving van nu en straks. Wij koesteren hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen en laten ons inspireren door uitnodigende waarden. Zo verbinden wij ons met elkaar en met onze omgeving en werken wij aan onderwijs dat deugt.

CVO Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door het college van bestuur, de heer Anne Leijenaar, voorzitter. Het college van bestuur vormt samen met de twee rectoren van de scholen Marne college  en csg Bogerman, de directeur van de praktijkschool De Diken en de directeur Beleid en Beheer het Gemeenschappelijk Management Team (GMT). Dit team vergadert twee keer per maand. Het team is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO. Het GMT wordt ondersteund door de secretaris college van bestuur.

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, die toezicht houdt op de werkzaamheden van het college van bestuur en waar nodig adviseert. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter.

Daarnaast heeft CVO Zuid-West Fryslân een CVO Adviesraad. Deze fungeert als maatschappelijk venster ten behoeve van het college van bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse relevante maatschappelijke sectoren.

Aan CVO Zuid-West Fryslân is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden en de personeelsadviesraad gekozen uit de personeelsleden, ouders en leerlingen.

CVO Zuid-West Fryslân heeft te maken met een krimpend bestand aan leerlingen. Hierdoor is ze genoodzaakt om op deze toekomst te anticiperen, door met andere stichtingen in de regio samen te werken en voor de Gemeenschappelijke Dienst scenario’s te ontwikkelen waar in gezamenlijkheid geacteerd kan worden en waar eigen kennis, visie op innovatie ook in de bedrijfsvoering niet kan en mag ontbreken.

Klik hier voor meer informatie over CVO Zuid-West Fryslân. Ben je op zoek naar documenten van CVO Zuid-West Fryslân, klik dan hier.

De functie

De Gemeenschappelijke Dienst (GD) ondersteunt de stichting en de verschillende scholen op zowel het beleid van de bedrijfsvoering, zoals de onderdelen Formatiebeheer, Kwaliteitszorg, ICT, Facilitair, Juridische Zaken, Communicatie, Planning en Control en P&O. Ook allerhande beheertaken van de (facilitaire) ondersteuning tot en met de administraties vallen hieronder.

De Gemeenschappelijke Dienst is een (zelfstandige) organisatie-eenheid met een eigen (meerjaren-) begroting (bekostiging op basis van leerlingaantallen), een streefformatie, een missie, een visie en kernwaarden, een meerjarenplan en jaarlijks een jaarplan.

De Gemeenschappelijke Dienst kent drie afdelingen:

 • Afdeling Beleid, Planning & Control en Onderwijs (BPCO) onder de directe leiding van de directeur Beleid en Beheer;
 • Afdeling Administratie en ICT, onder leiding van een hoofd, dat zelfstandig verantwoordelijk is voor haar medewerkers;
 • Afdeling Frontoffice onder leiding van twee hoofden, één voor de scholen in Sneek (csg Bogerman en De Diken) en één voor de scholen in Bolsward (Marne college), Koudum en Balk (beide csg Bogerman). Zij zijn aanspreekbaar voor de ondersteuning van conciërges, (dag)roostermakers, afdelingsassistentes en het secretariaat. Deze hoofden voeren wel de functioneringsgesprekken, maar de beoordelingsgesprekken liggen bij de directeur Beleid en Beheer. Ditzelfde geldt ook voor ingewikkelde langdurige verzuimtrajecten van medewerkers.

De directeur zorgt voor een optimale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Dienst, tussen de afdelingen binnen de Gemeenschappelijke Dienst en tussen de afdelingen en de scholen. De directeur Beleid en Beheer initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de dienstverleningsplannen van de Gemeenschappelijke Dienst (met de scholen) en geeft leiding aan de Gemeenschappelijke Dienst.

Bij de Gemeenschappelijke Dienst werken 73 medewerkers (57 fte). De afgelopen jaren is er bezuinigd op de Gemeenschappelijke Dienst in relatie tot de krimp in de leerlingenaantallen. Er is voor de gehele Gemeenschappelijke Dienst een streefformatie per afdeling en per functie aanwezig voor de periode tot en met 2030; met nadere maatregelen zal geanticipeerd moeten worden met het oog op de krimp die nog te wachten staat.

De directeur Beleid en Beheer draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van processen binnen de bedrijfsvoering en ondersteuning, de realisatie van het dienstverleningsplan en een kwalitatieve, efficiënte en doelmatige inzet van middelen.

Door vertrek van de huidige directeur Beleid en Beheer vraagt CVO Zuid-West Fryslân een

🔴 DIRECTEUR BELEID EN BEHEER

een zorgvuldige teamspeler die met een procesmatige inslag betrokken en integer is

De opdracht

De directeur Beleid en Beheer maakt met de andere schoolleiders en de bestuurder deel uit van het Gemeenschappelijk Management Team van de stichting. Deze functionaris is tevens de sparringpartner van de bestuurder. Het GMT is een team in wording, doordat er onlangs nieuwe mt-leden zijn aangetreden. Ze werken aan hun gezamenlijke koers en strategie, waarbij een balans gevonden moet worden tussen onderwerpen die de onderwijskwaliteit betreffen, alsook de bedrijfsvoeringzaken.

Door de krimp zal het GMT keuzes moeten maken voor de toekomst. De directeur heeft visie en veranderkracht, kan doorpakken waar moet en analytisch zijn waar nodig, om op deze ontwikkelingen te anticiperen, zichtbaar te acteren en vertrouwen te wekken voor die koers en strategie. De directeur is zowel een doener als een beslisser. Maar bovenal een warme toegankelijke collega die met visie richting geeft en vertrouwen wekt zodat collega’s in hun kracht komen en in autonomie en veiligheid kunnen acteren.

Het profiel

Je wilt weten wat er echt speelt en wat dit betekent voor het onderwijs en de organisatie. Je zoekt de verbinding op en reikt oplossingen aan, door vragen te stellen en ruimte te geven voor reflectie. Je werkt samen met het team en de schoolleiding aan verdere verdieping en professionalisering. Dat doe je door open te staan, te delen, los te laten, zelf zichtbaar te zijn en anderen zichtbaar te maken. Je geeft sturing aan de ingeslagen weg en denkt na over de toekomstige oplossingen die nodig zijn door de krimp. Je bent creatief en je stelt zaken op een prettige manier ter discussie. Je bent ook nieuwsgierig naar jezelf en je wilt jezelf graag blijven ontwikkelen.

Je bent transparant, benaderbaar en werkt samen. Je staat naast collega’s en dit straal je ook uit. Je wilt iedereen meenemen in de processen, de deskundigheid delen en dit helder communiceren op alle niveaus. Op deze manier wordt begrepen hoe en waarom, veranderingen worden doorgevoerd en welke rol een ieder hierin te vervullen heeft. Je houdt de doelgerichtheid van de organisatie vast en schetst altijd het integrale perspectief, waarbij je hoofd- en bijzaken weet te ontrafelen. Collega’s kloppen graag bij jou aan en zien in jou de vanzelfsprekende sparringpartner. Andersom laat jij je ook adviseren en volg je alle ontwikkelingen die van belang zijn om kansen te zien en te benutten.

Wat breng je mee?

Financiën kent voor jou geen geheimen en je bent deskundig op het gebied van procesmatig werken in het bijzonder op het gebied van de bedrijfsvoering. Je bent een energieke persoonlijkheid met een strategische blik en hebt ideeën voor innovatie en verduurzaming. Als manager heb je aantoonbaar stevige leidinggevende ervaring gericht op modern werkgeverschap, waarbij borging van kennis en het verhogen van het integrale serviceniveau centraal staan. Je werkt zorgvuldig, procesmatig en hebt een eigen stijl van werken: authentiek, verbindend en efficiënt. In ieder geval wil jij de verantwoordelijkheid graag dragen en delen.

Je hebt

 • academisch of hbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde academische of hbo+ opleiding op bedrijfseconomisch terrein;
 • aantoonbare leidinggevende ervaring op het gebied van bedrijfsvoering;
 • een visionair op het gebied van bedrijfsvoering met een actuele visie op dienstverlening, in staat kansen die er zijn te verzilveren;
 • hoeft niet per se over werkervaring te beschikken in het onderwijs, maar heeft wel affiniteit met het onderwijs en maakt zich die wereld snel eigen;
 • in staat het GMT te faciliteren en te ondersteunen bij de koers op dienstverlening en de onderwijskundige vernieuwing mee te helpen vormgeven;
 • heeft een goed beeld op onderwijskundige, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en op de aansluiting tussen PO en VO.

Op karakter

 • Warm mens met zakelijke inslag
 • Prioriteren hoog in het vaandel heeft, koersvast is, stabiliteit brengt
 • Ruimte en vertrouwen geeft – collega’s in hun kracht zet
 • Vasthoudend en resultaat gedreven is
 • Luistert en pakt door

De honorering

Je wordt ingeschaald in schaal 13 van de CAO-VO, maximaal € 6.270,-.

Reactie & procedure

CVO Zuid-West Fryslân laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Voor vragen kun je contact opnemen met Saskia Borgers via telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Jouw motivatie en cv in pdf-format kun je e-mailen naar [email protected].

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met jouw gegevens omgaat, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kun je teruglezen in de privacy policy.