termijn verstreken

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

DIRECTEUR ad interim

politiek-bestuurlijk sensitief, omgevingsbewust, visie ontwikkelend

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) is in 1967 opgericht en is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde.
De 60 medewerkers zetten zich in om de inwoners in deze gemeenten die financiële problemen hebben te ondersteunen met bij hen passende hulpverlening. Het kantoor van de VKB is gevestigd in Appingedam.
De VKB stelt zich ten doel haar cliënten te begeleiden bij het – zoveel mogelijk zelf – op orde brengen en houden van hun financiën en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid. Uitgangspunt hierbij is altijd dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het slagen van de hulpverlening.
Door nauwe samenwerking met (lokale) partners is de organisatie in staat de preventieve kant van schuldhulpverlening krachtig gestalte te geven.
Daar waar daadwerkelijk problematische schulden zijn ontstaan combineren de medewerkers een sociale benadering van de cliënt en diens situatie met een zakelijke instelling. Zij leggen het accent in de benadering niet op de schuld maar op de persoon en bieden individueel maatwerk. In eerste instantie richten ze zich op het bereiken van een financieel stabiele situatie bij de cliënt, daarna zoeken de medewerkers naar een oplossing voor eventuele schulden. Blijkt het oplossen van schulden of het bereiken van blijvende financiële zelfredzaamheid niet mogelijk, dan richten de medewerkers zich op het voorkomen van het verslechteren van de financiële en maatschappelijke positie van de cliënt.
De VKB wil in het werkgebied van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde dé vanzelfsprekende dienstverlener en samenwerkingspartner zijn voor het bieden van begeleiding bij financiële problemen.

Als organisatie:

 • werkt ze cliëntgericht en levert ze de afgesproken kwaliteit;
 • heeft ze kennis van zaken, en werkt proactief en slagvaardig;
 • zoekt zij actief naar mogelijkheden tot samenwerking;
 • biedt zij de medewerkers een prettige werksfeer en uitdagend werk.

De deelnemende gemeenten zijn met de portefeuille-houdende wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, dat is belast met het algemeen toezicht. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het directe toezicht op de VKB en voert regelmatig overleg met de directeur.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de VKB en (samen met het managementteam) voor de ontwikkeling en vormgeving van het beleid.

De bij de VKB aangesloten gemeenten hebben vastgelegd hoe ze de integrale schuldhulpverlening willen vormgeven en welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. Ook is op hoofdlijnen aangegeven hoe de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd.
Klik hier voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2019.

De VKB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan.
De VKB is aangesloten bij de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal bankieren) en werkt volgens de door de NVVK opgestelde gedragscodes voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

De huidige directeur heeft sinds kort een andere functie aanvaard. Het bestuur is daarom op korte termijn op zoek naar een

🔴 DIRECTEUR ad interim

32-36 uur

voor de periode van ongeveer zes maanden.

De directeur overlegt met het dagelijks bestuur over de strategie en, op hoofdlijnen, over periodieke voortgang. De directeur is de ‘linking pin’ tussen de (sterk veranderende) omgeving en de organisatie.

De directeur legt verantwoording af aan het Bestuur en geeft leiding aan de organisatie. De directeur geeft direct leiding aan de teamleiders, het hoofd financiële administratie, de juridisch beleidsadviseur, de kwaliteitscoördinator, de juridisch medewerker en de applicatiebeheerder.

Kerntaken

 • het leveren van een actieve bijdrage aan het situeren van de organisatie in het maatschappelijk spectrum, de ketenpartners in het bijzonder. Het initiëren en onderhouden van contacten, het bevorderen van een positieve betrokkenheid bij de deelnemende gemeenten en instanties en het zorgen voor een goede afstemming.;
 • het geven van dagelijkse leiding aan de organisatie. Het zorgdragen voor een optimale personeelsbezetting, een goede inrichting van de organisatie, werkprocessen en procedures;
 • het initiëren van vernieuwingen en verbeteringen in de organisatie om op nieuwe kansen in te spelen;
 • het coachend en sturend leiding geven aan het MT en de staf, het voeren van functioneringsgesprekken, alsmede het vormgeven aan een actief en effectief personeelsbeleid;
 • het aansturen van het financiële beleid. Het zorgdragen voor de jaarrekening en de begroting van de organisatie;
 • het ontwikkelen en in- en extern uitdragen van de visie van de organisatie op het gebied van schuldhulpverlening;
 • het vertegenwoordigen van de organisatie in regionale en landelijke overlegsituaties (waaronder NVVK);
 • het bijhouden van ontwikkelingen voor het te volgen beleid en het adviseren van het bestuur hierin;
 • het adviseren van het bestuur over de te volgen strategie en het beleid, de voorbereiding en uitvoering van besluiten.

Contact

 • in- en externe contacten op beleidsmatig en bestuurlijk niveau met collega’s, algemeen en dagelijks bestuur, deelnemende gemeenten en instanties, regionale en landelijke overlegorganen en overige relationele en commerciële contacten.

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden

 • is algeheel verantwoordelijk voor de organisatie Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;
 • is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de strategie, bedrijfsvoering, financiën en personeelsmanagement.

De opdracht aan de directeur ad interim

Naast het bovenstaande gaat voor de directeur ad interim specifieke aandacht uit naar:

 • Het herijken van de visie van de organisatie op het gebied van schuldhulpverlening. Het beleidsplan loopt in 2019 af. Het bestuur hecht eraan dat de directeur ad interim na consultatie van de individuele gemeenten en andere stakeholders in en rond het werkgebied een heldere analyse aan het bestuur voorlegt. De directeur werkt daarna in samenwerking met de belanghebbenden concrete voorstellen uit. Deze voorstellen zijn richtinggevend voor de besprekingen van het Bestuur.
 • De gemeente herindeling geeft mogelijke verschuivingen qua deelname aan de gemeenschappelijke regeling. De directeur a.i. staat hierin het bestuur met raad en daad terzijde. Het adviseren van het bestuur over de te volgen strategie en het beleid, de voorbereiding en uitvoering van besluiten is daarmee voor deze interim-positie van eminent belang.
 • Tenslotte: Het MT van de VKB is qua team nog vol in ontwikkeling. De individuele leden zien uit naar een leidinggevende die de innovatie krachtig mee vorm geeft, de leden door aandacht en coaching in positie brengt en als team doet groeien.

Kennis en ervaring

 • HBO+ of academisch werk- en denkniveau;
 • kennis van bestuurlijke aangelegenheden en het hebben van een politiek-bestuurlijke antenne;
 • kennis van het sociale domein en gevoel bij de doelgroep;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen;
 • ervaring in leidinggeven, motiveren, coachen, conflicthantering en omgaan met tegenstrijdige belangen;
 • ervaring in de vertaling van behoeften en ontwikkelingen naar beleid en uitvoering;
 • relevante ervaring in samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners.

Competenties

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
Omgevingsbewustzijn
Organisatiesensitiviteit
Visie ontwikkelen
Initiatief
Motiveren
Samenwerken

Reactie & procedure

Denkt u (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van interim-directeur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV tot uiterlijk 20 januari a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected]
U kunt Roel Jasper ook bellen voor nadere informatie: 050-3112502
Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.