termijn verstreken

Stichting Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs

deelschooldirecteur havo – lid MT

Wie zoeken wij?

Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam, zoekt wegens de pensionering van een directeur (in februari 2023) vanaf het schooljaar 2023-2024 een

🟥 DIRECTEUR VOOR DE DEELSCHOOL HAVO – LID MT

De functie is tot deze zomer op interim-basis ingevuld.

Wie zijn wij?

Winkler Prins is een openbare school voor voortgezet onderwijs in de regio Veendam. Er is een breed en divers onderwijsaanbod, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De school beschikt over een goed functionerende tussenvoorziening Time Out. Winkler Prins heeft de kwaliteit van het onderwijs in alle afdelingen op orde en is financieel gezond.

De school beschikt over goede huisvesting op vijf locaties, inclusief de tussenvoorziening. In het schooljaar 2022-2023 staan 1.948 leerlingen op Winkler Prins ingeschreven.

Winkler Prins is een streekschool en de grootste school voor voortgezet onderwijs in de omgeving. Het grootste deel van de leerlingen komt uit de gemeente Veendam en overige leerlingen komen voornamelijk uit de gemeente Midden-Groningen en de gemeente Aa en Hunze.

Het aantal medewerkers op Winkler Prins in het schooljaar 2022-2023 bedraagt 242. Winkler Prins is een werkgever die medewerkers goed faciliteert, medewerkers toekomstgerichte kansen biedt en sterk inzet op het binden en boeien van medewerkers. Het managementteam bestaat uit de bestuurder, zes deelschooldirecteuren en drie stafdirecteuren. De verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en de directeuren zijn beschreven in een managementstatuut.

In de deelschool havo zitten dit schooljaar 375 leerlingen. Het havo-team is een divers team dat dit schooljaar bestaat uit 28 docenten. Het havo-team is een inhoudelijk gedreven, bevlogen en betrokken team, waarbij onderlinge samenhorigheid en loyaliteit naar elkaar en de leerlingen een heel belangrijke rol spelen.

Missie en visie

De missie van Winkler Prins staat uitvoerig beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2024-2028 “Onderwijs van vandaag …. voor morgen’. De koers van Winkler Prins is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

 • vertrouwen
 • respect
 • verantwoordelijkheid
 • nieuwsgierigheid

Winkler Prins is een regioschool en sterk geworteld in de Oost-Groningse Veenkoloniale samenleving. Als openbare school zijn wij een huis voor iedereen en bij uitstek een plek waar mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar in een veilig sociaal klimaat ontmoeten. Ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod ontwikkelen wij in lijn met de snel veranderende maatschappij en de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om hierin goed mee te kunnen komen. Al ruim 150 jaar is Winkler Prins een herkenbare en gewaardeerde partner voor vele generaties leerlingen, ouders, medewerkers, bedrijven en instellingen. Als school sluiten wij aan bij de ontwikkelingen en behoeften in de regio en leggen verbindingen met de wereld buiten de regio, in Nederland en daarbuiten, voor alle leerlingen die na hun schooltijd de regio verlaten.

Organisatiestructuur

Het onderwijs in de zes afdelingen van Winkler Prins is georganiseerd in een horizontale en vijf verticale deelscholen:

 • Deelschool brugjaar voor de afdelingen vmbo basis tot en met gymnasium
 • Deelschool vwo voor leerjaren 2 tot en met 6
 • Deelschool havo voor leerjaren 2 tot en met 5
 • Deelschool mavo voor leerjaren 2 tot en met 4
 • Deelschool vmbo (kader/basis) leerjaren 2 tot en met 4
 • Deelschool praktijkonderwijs, leerjaren 1 tot en met 6

Iedere deelschool wordt geleid door een directeur; de deelschooldirecteur is verantwoordelijk voor alle zaken binnen de deelschool. Samen met de deelschoolfunctionarissen is de directeur het gezicht en het aanspreekpunt van de school. De deelschooldirecteuren hebben elk diverse schoolbrede portefeuilles. Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke expertise en persoonlijke belangstelling. De verdeling is vastgelegd in een verantwoordelijkhedenmatrix. De vacature is voor een deelschooldirecteur, in dit geval in de deelschool havo. Verandering van deelschool in de toekomst is altijd mogelijk. Verder bestaat het MT uit drie stafdiensten, ieder met een eigen directeur:

 • Stafdienst Leerlingbegeleiding
 • Stafdienst Facilitair & ICT
 • Stafdienst Administratie & Advies

Het is mogelijk dat de samenstelling van het MT in de toekomst verandert, bijvoorbeeld om in te spelen op de komende krimp.

Wat vinden wij belangrijk?

De nieuwe deelschooldirecteur havo werkt binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van Winkler Prins en legt verantwoording af aan de bestuurder. Als directeur bent u een betrokken en laagdrempelige schoolleider met een heldere visie op kwalitatief goed, eigentijds en toekomstbestendig onderwijs. U bent zichtbaar voor personeel, leerlingen en ouders. U bent een verbinder, zowel binnen uw team, het managementteam als richting de andere deelscholen. In verband met doorlopende leerlijnen is met name de verbinding met brugjaar, mavo en vwo van belang. U heeft oog voor de specifieke doelstellingen die binnen de havo spelen en voelt zich betrokken bij ‘de havoleerling’: ondernemend, gemoedelijk, optimistisch, loyaal en enthousiast als het om projecten en internationaliseringsactiviteiten gaat, maar waarbij de intrinsieke motivatie om tot leren te komen niet altijd aanwezig is. Als directeur gaat u samen met uw team aan de slag om het onderwijs toekomstbestendig te maken en aan te laten sluiten bij de eigentijdse leerling. Door uw faciliterend leiderschap weet u het optimale uit uw teamleden te halen. U geeft uw team en leerlingen vertrouwen, weet initiatieven te waarderen, u bent inspirerend en stimuleert eigenaarschap bij zowel medewerkers als leerlingen.

In en met uw stijl van leidinggeven en communiceren bent u een voorbeeld en creëert u vertrouwen. Door uw coachende vaardigheden weet u medewerkers in hun kracht te zetten. U vindt het vanzelfsprekend diverse geledingen te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en weet daarmee draagvlak en -kracht te creëren. U kunt goed luisteren en respecteert de verantwoordelijkheden van de teamleden, maar u gaat uw verantwoordelijkheid niet uit de weg. U staat open voor innovatie, geeft uw team de ruimte om te experimenteren, maar verliest de kwaliteitsbewaking niet uit het oog. U stimuleert het van en met elkaar leren. Als er keuzes gemaakt moeten worden, bent u duidelijk in uw communicatie, daadkrachtig en besluitvaardig.

Samenwerken binnen de directie gaat u goed af. U voelt zich als deelschooldirecteur vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de havo, maar u bent een betrokken en coöperatieve collega in het managementteam met de andere deelschool- en stafdirecteuren en de bestuurder. Samen met uw collega’s in het managementteam draagt u de verantwoordelijkheid voor de schoolbrede beleidsagenda zoals staat beschreven in het Strategisch Beleidsplan 2024-2028 en weet hiervoor binnen de havo draagvlak te creëren. U bent goed in staat om binnen uw verantwoordelijkheid als directeur met verschillende belangen om te gaan. U zoekt verbinding met team, leerling, ouders en de relevante belanghebbenden van buiten de school.

Wat is uw achtergrond?

U komt bij voorkeur uit het voortgezet onderwijs en weet wat leerlingen, docenten en OOP dagelijks bezighoudt. U weet ook de distantie te houden die nodig is om strategisch te denken en te handelen. U heeft ervaring met onderwijsvernieuwingen, kunt concepten uitwerken naar de praktijk en kan deze implementeren en borgen. U bent gewend om te functioneren in een managementteam. U bent bekend met de provincie Groningen en de Groningse mentaliteit. U wilt u voor langere tijd verbinden aan Winkler Prins, zodat u kunt bouwen aan de toekomst van de havo.

Uw opdracht

 • De visie van Winkler Prins zoals beschreven in het Strategische Beleidsplan 2024-2028 vorm te geven en de koers zoals in dit plan beschreven staat verder te ontwikkelen, met name het strategische uitgangspunt Aantrekkelijk onderwijs;
 • Speciale aandacht voor de doorlopende leerlijnen rondom de havo en de door- en afstroom;
 • Doortrekken van ingezette vernieuwingen, bijvoorbeeld op het gebied van maatwerktrajecten voor leerlingen, projectonderwijs, versterken mavo/havo-lijn en werken met Lesson Study;
 • Versterken van de communicatie met name naar leerlingen en ouders;
 • Verder uitwerken van de kwaliteitsbewaking en -borging;
 • Het versterken van de verbinding tussen deelscholen en diensten en profiteren van elkaars kennis en kwaliteiten;
 • Aandacht voor de professionele ontwikkeling van medewerkers door onder andere de gesprekkencyclus te benutten als instrument voor talentontwikkeling;
 • Het profileren van Winkler Prins in de regio Veendam.

Profieleisen

Onze nieuwe directeur

 • is empathisch;
 • is een verbinder;
 • is zichtbaar en benaderbaar voor iedereen;
 • is communicatief sterk, door transparant en duidelijk te zijn, naar alle in- en externe stakeholders;
 • is inspirerend en enthousiast;
 • is een innovator, bouwer en borger;
 • is procesmatig sterk;
 • is resultaatgericht;
 • kan samenwerken vanuit vertrouwen in zijn/haar medewerkers;
 • kan loslaten waar mogelijk en bijsturen waar nodig;
 • kan goed inspelen op verschillende en veranderende omstandigheden;
 • stimuleert een feedbackcultuur; heeft coachende vaardigheden;
 • heeft gevoel voor humor en relativeringsvermogen.

Functie-eisen

 • HBO+;
 • Ervaring in voortgezet onderwijs is een pré;
 • Minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring;
 • Ervaring met het ontwikkelen van beleid en het aansturen van onderwijskundige veranderingen;
 • Bekendheid met de regio.

Praktische informatie

Als deze vacature u aanspreekt en als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u als kandidaat beschikt over bij het kaliber van de functie passende kwaliteiten.

 • Het betreft een functie in salarisschaal 13 (max. € 6.568,- per maand) conform de cao voor voortgezet onderwijs;
 • De werktijdfactor is 0,8 – 1,0 fte, waarbij 1,0 fte onze voorkeur heeft;
 • In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven;
 • Indiensttreding zo spoedig als mogelijk. In geval van een opzegtermijn streven wij ernaar dat de uiterste datum van indiensttreding 1 oktober 2023 is.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Winkler Prins worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze bestuurlijke positie? Dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk zondag 18 juni 2023 te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

De eerste kennismakingsgesprekken vinden digitaal plaats op woensdag 21 juni 2023. De eerste ronde van de selectiegesprekken met Winkler Prins vindt plaats op donderdag 22 juni 2023 in de namiddag en avond. De tweede ronde van de selectiegesprekken vindt plaats op maandag 26 juni 2023 in de namiddag en avond.

Bij benoeming vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats op 27 of 28 juni 2023, zodat wij uw acceptatie van de functie voor 1 juli 2023 tegemoet kunnen zien.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u lezen in onze privacy policy.