termijn verstreken

scholengroep Trivium

bestuurder

visie | inspireren | verbinden

WORD JIJ ONZE BESTUURDER VAN TRIVIUM?

visie | inspireren | verbinden

scholengroep Trivium

Op 1 januari 2022 ontstond Stichting Scholengroep Trivium door de bestuurlijke samenvoeging van het Dollard College en Ubbo Emmius. Beide organisaties hebben veel gemeen, en hebben elk een eigenheid in het denken over onderwijs en de vertaling daarvan naar de praktijk.

In de periode tot 1 januari 2024 wil Trivium de tijd nemen om de gemeenschappelijke visie uit te bouwen met de bedoeling die krachtig te laten werken voor de schoolorganisatie. Tegelijkertijd koesteren de scholen hun eigen schoolcultuur en mag benadrukt worden waar dat eigene zich in uit. Trivium is van de scholen, maar ook voor de scholen. Trivium wil de scholen richting én ondersteuning bieden.

Trivium omvat vier scholen: Dollard College, Dollard College Praktijkonderwijs, Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Ubbo Emmius Praktijkonderwijs. Deze scholen hebben 13 vestigingen in Oost-Groningen, in de plaatsen Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten, Woldendorp, Stadskanaal en Onstwedde. De stichting heeft het onderwijsaanbod vwo (gymnasium, atheneum), vwo tweetalig onderwijs, havo, vmbo, praktijkonderwijs en de Internationale Schakelklas.

Natuurlijke samenwerkingspartners voor Trivium zijn het Primair Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs, de betrokken gemeenten, de provincie Groningen en Drenthe en het regionale bedrijfsleven. De context van Trivium wordt mede bepaald door de overige onderwijsinstellingen van VO en MBO in de provincie; samen optrekken vraagt om een visie die gericht is op dat totaal. Zorgvuldig wordt afgewogen waar samenwerking en afstemming dienstbaar is aan het geheel (en dus ook aan Trivium) en waar het verstandig is eigen wegen te bewandelen.

bestuur

De raad van toezicht ziet toe op goed bestuur van de onderwijsgroep. De bestuurder geeft leiding en richting aan de organisatie. De formele verantwoordelijkheden zijn beschreven in het bestuursreglement. In de praktijk van alledag werkt de bestuurder samen in een collegiaal model met een tweetal algemeen directeuren en de directeur van de ondersteunende diensten; zij stemmen vervolgens hun werkzaamheden nauwgezet af met lijnverantwoordelijken.

Binnen de stichting Trivium is het bestuur integraal verantwoordelijk voor het onderwijs op de scholen met als focus voor de komende periode onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en strategisch personeelsbeleid. De organisatie acht het onderzoekskader van de inspectie van belang, de medewerkers vinden ook dat het denken over kwaliteit van onderwijs juist bij henzelf begint: “wat vinden we zelf goed onderwijs? Wat wordt van ons verwacht?” Deze vragen verkennen ze graag met leerlingen, collega’s, ouders/verzorgers en extern betrokkenen. Dit alles vraagt een goed samenspel van het bestuur, de directie en medezeggenschap. De Raad van Toezicht volgt de processen positief kritisch.

De strategische koers van Trivium geeft drie belangrijke noties:

 • In ‘leren en leven’ wordt gewezen op de betekenis van goed onderwijs naast de pedagogische opdracht die gericht is op het maken van weloverwogen keuzes en verantwoordelijkheid nemen;
 • Een schoolklimaat dat getypeerd wordt met kwaliteitscultuur, professionele cultuur en ‘niet solitair, maar solidair’;
 • Samenwerken dat gebaseerd is op partnerschap: samen-werken aan zelfde doelen. Dat vragen we aan ouders/verzorgers, gemeenten, zorgverleners en bedrijven.

🟥 VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR

die vanuit visie inspireert en verbindt

jij als bestuurder

Als voorzitter van het college van bestuur geef je nader vorm aan de nieuwe scholengroep Trivium. ‘Hoe worden we samen sterker en waar mag de eigenheid zijn plek hebben’. Je kijkt vooruit, brengt ideeën samen in een gedragen koers. Je functioneert op een breed maatschappelijk speelveld: de directe context van de organisatie (lokaal, regionaal), het maatschappelijke speelveld en de publieke meningsvorming rond taak en verantwoordelijkheid van onderwijs. Je participeert zodoende in het maatschappelijke debat in de sector en daarbuiten.

jij als persoon

 •  hebt oog voor alle interne en externe betrokkenen;
 • bent een mensgerichte en innovatieve bestuurder met een heldere visie op het onderwijs in deze regio;
 • bent een verbindende, empathische leider en een oprechte, eerlijke gesprekspartner;
 • stimuleert eigenaarschap binnen de organisatie en neemt regie waar nodig. Je bent de ruggengraat van de organisatie;
 • bent omgevingssensitief en je hebt een sterk reflectief vermogen;
 • bent zichtbaar en benaderbaar voor de eigen organisatie en de externe stakeholders;
 • stimuleert de versterking van de samenwerking van directeuren, van medewerkers, de medezeggenschap, de raad van toezicht en externe partijen;
 • bent ambassadeur van de organisatie vanuit de samen opgestelde visie.

je brengt mee

 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategisch inzicht en analytische vaardigheden om op bestuurlijk niveau te kunnen acteren;
 • zicht op de voor het onderwijs actuele vraagstukken en een heldere visie hierop;
 • ervaring in een relevante, integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurderspositie, bij voorkeur in het onderwijs- of maatschappelijk domein;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op het bestuurlijk niveau met (keten)partners,
 • kennis van het krachtveld, een uitstekende omgevingsantenne en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • affiniteit met de doelgroepen, met de regio en met de verscheidenheid van identiteit en culturen;
 • inzicht in bedrijfsvoering en ervaring met de aansturen van bedrijfsvoeringprocessen en staf/lijn positioneringsvraagstukken.

aanbod en honorering

 • Dienstverband: fulltime.
 • Duur aanstelling: 4 jaar, met nadrukkelijke mogelijkheid op verlenging voor tweede termijn.
 • Arbeidsvoorwaarden: de honorering vindt plaats volgens de CAO-bestuurders Funderend Onderwijs.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Sanne Haaijer en Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Zij zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan Stichting Scholengroep Trivium worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meen je (v/m) op basis van het profiel een geschikte kandidaat te zijn voor bestuurder van Trivium? Dan nodigen wij je graag uit om je motivatie met cv in pdf-formaat uiterlijk 19 maart 2023 te sturen aan roel&jasper,
e-mail: [email protected].

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. Hoe wij met je gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je lezen in onze privacy policy.