termijn verstreken

Gemeente Noordenveld

gemeentesecretaris / algemeen directeur

Een leidinggevende die warm stevig en consistent stuurt op een nieuwe gezamenlijke koers met plezier en aandacht voor elkaar

Gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld ligt in de kop van de provincie Drenthe. Het gemeentehuis staat in Roden.

De kernwaarden van het gemeentelijke beleid zijn: transparant, leefbaar, groen, ondernemend en duurzaam. Transparantie gaat over de wijze van besturen, het college wil helder en transparant zijn naar haar inwoners. Leefbaarheid staat voor alles wat het samenleven in Noordenveld prettig maakt. Groen staat voor natuur, rust en ruimte voor de inwoners en de bezoekers. Met recreatie en toerisme, hoogwaardige kennisindustrie, een levendige middenstand in de verschillende kernen en de agrarische sector is Noordenveld een ondernemende gemeente. Duurzaam staat voor het zorgvuldig omgaan met de beschikbare bronnen en het gebruik van de ruimte.

Gemeente Noordenveld is op zoek naar een

🟥 GEMEENTESECRETARIS / ALGEMEEN DIRECTEUR

Een leidinggevende die warm
stevig en consistent stuurt op een nieuwe gezamenlijke koers
met plezier en aandacht voor elkaar

De opdracht

De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft de opdracht een organisatieverandering in te zetten die zowel bestaat uit de Basis op Orde brengen als opgave gericht werken. Dit in nauwe samenwerking met de organisatie en college. Voor iedereen in de organisatie zal duidelijk worden wat van hem/haar verwacht wordt. De bedoeling van deze twee pijlers wordt in de cultuur, werkwijzen en stijl zichtbaar en er wordt op geacteerd. Op de afspraken die hierover zijn gemaakt kan de organisatie terug vallen, zodat er met meer zekerheid gehandeld wordt. Het bestuur, het management en de medewerkers kunnen hierdoor op een consistente en constructieve wijze met elkaar samenwerken, de gevoelde werkdruk vermindert en de goede sfeer blijft behouden. De uitdaging is om te werken aan een stabiele organisatie waar bestuur en organisatie een tandem is.

Functie-eisen en profiel

In de gemeentelijke organisatie vervult de gemeentesecretaris/algemeen directeur een sterke spilfunctie tussen het college en de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het college en staat aan het hoofd van de organisatie.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt het managementteam (MT) van de organisatie samen met de vijf managers; bedrijfsvoering, beheer, beleid & realisatie, publiekszaken en strategie & ontwikkeling. Als adviseurs zijn daar nog de concerncontroller en de directiesecretaris aan toegevoegd.

Als gemeentesecretaris ben je

 • eerste adviseur van het college en rapporteer je aan het college;
 • vertaler van bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en adviseur van het college over uitvoering en monitor van de voortgang;
 • deelnemer aan de beraadslagingen en monitor van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten;
 • een integere en betrouwbare sparringpartner voor het college als ook voor de individuele collegeleden;
 • een constructieve samenwerker met de burgemeester.

Als algemeen directeur ben je

 • eindverantwoordelijk directeur van de ambtelijke organisatie;
 • eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur;
 • eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bestuurlijke opgaven, programma’s en beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen;
 • voorzitter van het managementoverleg en heb je oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en tactische concern-onderwerpen;
 • deelnemer aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier;
 • bevorder en draag je bij aan de samenwerking tussen raad, college, griffie en ambtelijke organisatie;
 • dé stimulator van een effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven;
 • de bewaker van de voortgang van de concernplanning vanuit strategisch perspectief en belang voor college en gemeenteraad;
 • eindverantwoordelijke voor de verbetering en ontwikkeling van de organisatie en het management en heb je herkenbaar realisatiekracht;
 • WOR-bestuurder;
 • een prettige, transparante en constructieve gesprekspartner voor de ondernemingsraad;
 • de gangmaker van de externe samenwerking wanneer het gaat om het bouwen en onderhouden van een (regionaal en landelijk) relatienetwerk op bestuurlijk- en ambtelijk niveau;
 • in het bezit van een academisch werk- en denkniveau.

Op karakter

De gemeentesecretaris/algemeen directeur die past bij gemeente Noordenveld denkt en handelt strategisch, consequent en zichtbaar. Je bent mensgericht en van nature een verbinder en bruggenbouwer. Je hebt veel ervaring in en met het openbaar bestuur, hebt ervaring met complexe politiek bestuurlijke organisaties, het liefst in een leidinggevende rol. Je hebt visie op sturingsprincipes en weet deze adequaat in te zetten, hebt oog voor de veranderkracht van de organisatie en maakt verbeteringen luchtig en veranderingen leuk.

De compactheid van de organisatie doet een beroep op jouw strategische, tactische én operationele kwaliteiten. We zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die zijn/haar tanden in een organisatie wil zetten die opnieuw ingericht mag worden, medewerkers kan boeien en binden en zorgt dat de organisatie klaar is voor haar toekomstige opgaven.

We zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die medewerkers en bestuur erop aanspreekt om binnen de kaders, die zijn afgesproken, te acteren. Iemand die oog heeft voor de omgeving, luistert, actief anticipeert en daarbij zelf altijd rechtop blijft staan. Daarbij horen deze competenties:

 • Je adviseert en informeert de burgemeester en het college proactief met een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dimensie van het lokale bestuur, in de driehoek denk je mee over de kwaliteit en procedures van raadsvoorstellen;
 • Je zal de recent ingezette organisatieontwikkeling verder vormgeven én borgen door heldere en duidelijke kaders, rollen en procedures;
 • Je bent benaderbaar, integer (rein en proper), zichtbaar en communiceert op moderne wijze, helder en transparant, je bent sociaal;
 • Je hebt overzicht en bent koersvast, je neemt belanghebbenden mee naar het gezamenlijke doel;
 • Je bent veelkleurig en kunt verrassen, je stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap;
 • Je hebt relativeringsvermogen en vindt humor belangrijk;
 • Je creëert een sfeer van rust en vertrouwen en je hebt een participatieve stijl van besluitvorming;
 • Je bent een actieve netwerker; je zoekt actief samenwerking op met buurtgemeenten en andere partners;
 • Je stimuleert het delen van verantwoordelijkheden en bent hierbij hard op het resultaat en zacht op de relatie. Je draagt zorg voor de juiste balans tussen de belangen van de organisatie en haar medewerkers;
 • Je hebt oog voor de ontwikkeling van mensen, je gaat daarbij uit van hun kwaliteiten en professionaliteit en je werkt op basis van vertrouwen;
 • Je staat stevig in jouw schoenen, bent doortastend en besluitvaardig en durft keuzes te maken zonder het contact te verliezen. Je bent hierbij in staat een zakelijke inslag te combineren met politiek- bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je werkt omgevingsgericht en bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Je toont hierbij lenigheid van geest;
 • Je hebt een goed ontwikkeld kritisch vermogen om tot gefundeerde beslissingen te komen en hebt daarbij oog voor de inhoud én het grote geheel;
 • Je kan goed bestuurlijk, strategisch en onafhankelijk denken in hoofdlijnen en combineert dit met een hands-on mentaliteit en hebt realisatiekracht;
 • Je wilt je voor minimaal vijf jaar committeren.

Gemeente Noordenveld in context

De afgelopen jaren heeft Noordenveld samen met haar inwoners, organisaties en ondernemers veel gerealiseerd. Zoals in woningbouwprojecten, onderwijs en sport. Ook de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven in Veenhuizen zijn behouden en worden gerenoveerd. Trots is Noordenveld op de recente toekenning van de Unesco werelderfgoedstatus van Veenhuizen, als onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid. Een bekroning van een jarenlange inspanning om dit prachtige gebied en locatie nadrukkelijk op de kaart te zetten.

Medewerkers van het voormalige SW-bedrijf zijn in dienst van de gemeente gekomen en hebben samen de omslag gemaakt naar wijkgericht werken, waarmee het beheer van de openbare ruimte zichtbaar dichter bij de inwoners is gebracht. Ook op andere terreinen van het sociaal domein zet de gemeente Noordenveld zich krachtig in om haar inwoners optimaal te bedienen.

Er is grootschalig glasvezel aangelegd samen met de Rijksuniversiteit Groningen en geïnvesteerd in de ontwikkeling van Healthhub Roden. Ook het actief stimuleren van de vestiging van bedrijven blijkt succesvol.

De raad en het college

In de gemeenteraad van Noordenveld zitten 23 raadsleden, verdeeld over 8 fracties, 10 raadsleden van Gemeentebelangen, 4 van de duo fractie PvdA/GroenLinks, 3 van de Lijst GroenNoordenveld, 2 van de VVD, 1 van het CDA, 1 van de Christen Unie, 1 van D66 en 1 van Lokaal Noordenveld.

Op 9 mei 2022 is een nieuw college aangetreden, bestaande uit: Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en de VVD.

De raad heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op haar volksvertegenwoordigende rol. Ze heeft met succes ingespeeld op ontwikkelingen en de actualiteiten in de samenleving. Door de huidige (financiële) context komt het erop aan om samen met het college voorbereid te zijn op de toekomst, waarbij nieuwe en andere taken op de gemeente afkomen, de organisatie zich moet ontwikkelen en verbeteren en middelen hiertoe vrijgespeeld moeten worden. Een kwaliteitsslag is nodig. Waarbij de raad in haar controlerende rol en functie kritisch mag en moet zijn en met respect voor de ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie.

De organisatie

In de organisatie werken ongeveer 375 medewerkers. Het managementteam bestaat uit vijf MT leden, voorgezeten door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Ze geven samen leiding aan 12 teamleiders. Tussen MT leden en de teamleiders is behoefte aan een heldere scheiding van functies, rollen en taken. Met de komst van een nieuw college, die de nadrukkelijke wens heeft om vanuit opgaven en programma’s te acteren, zal de organisatie heringericht worden. De organisatie vraagt een nieuwe koers en heldere sturingsfilosofie. Vooruitlopend daarop worden inmiddels verbeterstappen genomen om de organisatie weer in positie te krijgen.

Tevens is het nodig dat de basis op orde komt. Meer aandacht voor strategische personeelsplanning, digitalisering en datasturing is een must. Waarbij de analyse niet kan en mag ontbreken welke taken de organisatie zelf blijft doen, wat ze samen met anderen gaat oppakken en welke taken minder wenselijk zijn om zelf uit te voeren. Deze keuzes zullen in nauw overleg met de organisatie gemaakt worden. De nieuwe ondernemingsraad is hierbij een serieuze gesprekspartner.

De organisatie is gehuisvest in een gedateerd pand. Op de begroting zijn middelen gereserveerd om aanpassingen te doen. Onderzocht moet worden of het budget in de huidige tijdgeest, met oplopende bouwkosten en inflatie, voldoende is of dat andere oplossingen meer passend zijn.

Door het ontbreken van een heldere sturingsfilosofie, een transparante scheiding van rollen en functies tussen managementteam en teamleiders en de beperkingen die de gedateerde huisvesting met zich meebrengt, heeft de integraliteit en saamhorigheid zich nog onvoldoende ontwikkeld.

De cultuur

De organisatie is als een familiecultuur te omschrijven, waarbij overleggen niet consistent leiden tot resultaatgerichte acties. Daarnaast is het soms lastig om alle verwachtingen waar te kunnen maken en ambities bij te stellen. Dat maakt de organisatie kwetsbaar. De medewerkers ervaren werkdruk, het ziekteverzuim is aan de hoge kant. Daar bovenop zijn de maatregelen van het RIVM ten behoeve van Covid-19 gekomen. Met als gevolg dat collega’s elkaar minder zagen en onvoldoende goed met elkaar konden afstemmen.

De arbeidsvoorwaarden

De gemeente Noordenveld bied je een uitdagende en dynamische functie in een veranderende omgeving. Je kan samen met de organisatie en college een nieuwe koers inzetten van de gemeente en uitgangspunt voor de hele organisatie. Je krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte.

Gemeente Noordenveld biedt een fulltime functie aan en een dienstverband voor de periode van een jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd, het liefst ziet de gemeente je minimaal vijf jaar in deze rol. Gemeente Noordenveld biedt een salaris van maximaal
€ 7.977,- bruto per maand (schaal 15 van de Cao gemeenten), afhankelijk van jouw achtergrond en ervaring. Daar bovenop ontvang je een IKB-budget van 17,05%.

Reactie & procedure

Gemeente Noordenveld laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Alles is erop gericht de procedure binnen acht weken af te ronden.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Saskia Borgers of Roel Jasper, telefoonnummer 050-3112502.

roel&jasper voert de (digitale) gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cv’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Denk je op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Noordenveld? Dan nodigen wij je graag uit om jouw motivatie en cv in pdf-format uiterlijk 6 juni 2022 te sturen aan roel&jasper, e-mail [email protected]. Je ontvangt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de (strakke) tijdsplanning van de gesprekken.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met jouw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy.