termijn verstreken

Onderwijskundig profiel met ervaring in passend onderwijs | Onderwijskundig profiel met oog voor ICT | Maatschappelijk- & Ketensamenwerkingsprofiel

drie leden Raad van Toezicht

Stichting SO Fryslân

De organisatie
Onder de koepel van SO Fryslân zetten zeven scholen in Fryslân zich met grote betrokkenheid en liefde in voor bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. Met als doel: het verminderen van hun kwetsbaarheid en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Hierbij baseert SO Fryslân zich op drie kernbegrippen: kennis, visie en autoriteit.

Kennis
Die speciale kennis is aanwezig op de zeven scholen. En ook als koepel beschikt SO Fryslân over alle benodigde kennis op het gebied van speciaal onderwijs. De organisatie heeft niet alleen kennis van de handicaps, maar ook van de mogelijkheden die de organisatie de leerlingen biedt bij hun ontwikkeling. Door deze kennis is SO Fryslân de gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokkenen bij het speciaal onderwijs: de reguliere scholen, de overheden, het bedrijfsleven en de ouders.

Visie
SO Fryslân koppelt haar kennis aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor heeft SO Fryslân een visie die twee kanten op werkt. Aan de ene kant geeft de organisatie stimulerende input aan de zeven scholen. En aan de andere kant levert SO Fryslân een structurele bijdrage aan alle discussies met overheden, onderwijsveld en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld over de inrichting van het (speciaal) onderwijs. Maar ook over de integratie van haar leerlingen in reguliere werkomgevingen.

Autoriteit
Door kennis en visie op een authentieke wijze uit te dragen wordt er naar SO Fryslân geluisterd. Scholen, overheden en bedrijfsleven laten zich adviseren door SO Fryslân bij zaken die het speciaal onderwijs raken. En zo is SO Fryslân ook voor diverse media de toegankelijke partij wanneer om een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd bij nieuws en achtergronden. Een bestuurslid is zelfs voorzitter van de brancheorganisatie Sectorraad GO.

Bestuur en toezicht

Het College van Bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de strategische koers van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Het college van bestuur bestaat uit twee bestuurders, een voorzitter en vicevoorzitter. Het bestuur acteert volgens het ‘strategisch beleidsplan passend onderwijs’ dat eind vorig jaar is vastgesteld. Het toezicht van de Raad sluit daarop aan.

De Raad van Toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het toezichtkader (dat op dit moment in revisie is), het bestuursreglement en overige reglementen van SO Fryslân.

De Raad van Toezicht

De organisatie van Stichting SO Fryslân wordt aangestuurd door het tweehoofdige College van Bestuur en ondersteund door een staf. Het College van Bestuur legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht laat zich leiden door de drie hoofdrollen die voor haar functioneren zijn verbijzonderd:

 • werkgever van het College van Bestuur;
 • toezicht en controle op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
 • adviseur en kennispartner van het College van Bestuur met raad en daad.

De Raad van Toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. De Raad wil met de komst van de nieuwe toezichthouders drie commissies instellen met een verbijzonderde taak, namelijk:

 • audit commissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen, afschrijvingen, vastgoed en jaarrekening);
 • kwaliteitscommissie (voor betrokkenheid bij de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijsopbrengsten);
 • remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren).

Een belangrijke succesfactor van goed toezicht is de cultuur en het gedrag binnen de Raad. Met de nieuwe raadsleden wil de Raad een cultuur neerzetten die liefde heeft voor de doelgroep, sparringpartner wil zijn voor het bestuur, het tegengeluid wil geven op een sympathieke wijze en constructief bijdraagt aan oplossingen en voorstellen. De Raad van Toezicht van SO Fryslân wil een waardegedreven, onafhankelijke, verbindende en integere Raad zijn, die integraal toeziet op de bestuurders, het besturingsproces, haar stakeholders en de omgeving.

De Raad vindt het belangrijk dat ze vanuit een proactieve houding het toezicht op resultaten, middelen en effecten van SO Fryslân gaat vormgeven. Waarbij risico’s, kansen en mogelijkheden bijzondere aandacht krijgen. De Raad wil voor het College van Bestuur een sparringpartner zijn en deze positief en constructief vanuit de toezichtrol ondersteunen.

SO Fryslân kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht. Voor SO Fryslân is contact met relevante partijen en andere stakeholders (in de regio) daarin belangrijk.

De Raad van Toezicht van SO Fryslân telt vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van elk lid is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten of schoolbezoeken.

Daarnaast heeft de Raad tweemaal per jaar overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Vacatures leden Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht van SO Fryslân zijn door het komend terugtreden van drie leden, waaronder de voorzitter en twee algemene leden, wegens het verstrijken van de termijnen drie vacatures ontstaan. Vorig jaar zijn er reeds twee nieuwe leden aangetrokken.

🟥 DRIE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Onderwijskundig profiel met ervaring in passend onderwijs

Onderwijskundig profiel met oog voor ICT

Maatschappelijk- & Ketensamenwerkingsprofiel

Algemeen

De drie nieuwe leden hebben affiniteit met de doelgroep. Ze hebben oog en liefde voor deze bijzondere kinderen. De Raad zoekt mensen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren samen met het bestuur. De raadsleden die worden gezocht dragen bij aan de diversiteit van de voltallige Raad van Toezicht. Ze hebben lokale binding, kennen de stakeholders, zijn kritisch en empathisch tegelijk. De Raad is op zoek naar een goede mix tussen ervaringsvolle en minder ervaren leden, met bereidheid om oplossingen aan te dragen en te werken aan goede onderlinge verhoudingen en een prettige werksfeer. De leden zijn analytisch en denken in strategische kaders. Ze kunnen belangen scheiden en zijn in staat beleidsbeslissingen te nemen. Ze kunnen als integraal toezichthouder optreden en nemen de statuten van de stichting en de landelijke Code Goed Bestuur in acht.

Qua persoon bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden heeft u oog voor het team en bent u sterk gericht op samenwerking. Daarnaast brengt u dynamiek en zoekt u de dialoog om het resultaat beter te maken. U bent vernieuwend en in staat om door de ‘verrassende vraag’ de analyse te verdiepen of de besluitvorming te versnellen. U heeft humor en relativeringsvermogen.

De leden voldoen aan de volgende kwaliteiten:

 1. academisch werk- en denkniveau, analytisch vermogen en denken op hoofdlijnen;
 2. affiniteit met onderwijs en een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 3. ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving;
 4. helikopterview en in staat complexe informatie vlot te kunnen doorgronden;
 5. het vermogen om onafhankelijk en kritisch te opereren t.o.v. de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur; vanuit je specifieke expertise ben je in staat om integraal (en je eigen vakgebied overstijgend) toezicht te houden;
 6. evenwicht in inhoudelijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 7. ervaring met het relevante netwerk  van SO Fryslân, wens voor een warm netwerk in de regio;
 8. stelt waarderende vragen en hanteert een expressieve communicatiestijl die creatief, gedreven en transparant is;
 9. leden zijn complementair qua kennis, ervaring, sexe, leeftijd en netwerken;
 10. een teamplayer, sterk gericht op samenwerking en samenhang,
 11. bereidheid voor scholing en opleiding.

De vacante profielen

Onderwijskundig profiel met ervaring in het (passend) onderwijs

 • u heeft aantoonbare onderwijskundige kennis en ervaring opgedaan in het werkveld van (primair) onderwijs, waarbij ervaring met sturen op actuele systemen van kwaliteitszorg een pré is;
 • u bent werkzaam in het onderwijsveld, of hebt erin gewerkt;
 • u heeft een scherp oog hebben voor de eisen die ontwikkelingen rondom (onderwijs)kwaliteit, professionalisering, talentontwikkeling, werkgeverschap, arbeidsmarkt, mobiliteit, huisvesting met zich mee brengen;
 • u heeft visie op de kwaliteit van onderwijs en kunt hierin als generalist fungeren;
 • u heeft ervaring in en met het onderwijs (krijt aan de handen), met voorkeur voor passend onderwijs;
 • u heeft kennis van en affiniteit met de publieke sector.

Onderwijskundig profiel met oog voor ICT

Voor u gelden dezelfde uitgangspunten als het algemene onderwijsprofiel, met daaraan toegevoegd nog een aantal specifieke vereisten:

 • u heeft strategisch inzicht in het ICT- en datalandschap van onderwijsinstellingen;
 • u heeft een ondernemende en onderzoekende houding in de (on)mogelijkheden van onderwijs innovatie en techniek, die het CVB uitstekend kan adviseren;
 • u kunt het gesprek uitstekend voeren over alternatieven en nieuwe concepten.

Maatschappelijk- & Ketensamenwerking

 • u draagt bij aan de mogelijkheden en kansen die diverse vormen van regionale samenwerking in de onderwijs-, zorg- en kinderopvangketen bieden voor SO Fryslân, met als doel een krachtige verbinding tot stand te brengen;
 • u beschikt over een duidelijke visie hoe effectieve samenwerking en samenhang tussen onderwijs, jeugdzorg, welzijn en participatie kan leiden tot het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor opgroeiende kinderen;
 • u heeft kennis en ervaring van besluitvormingsprocessen bij (lokale) overheden.

De GMR heeft recht van voordracht voor één van de profielen.

Commissies

Zodra de leden van de Raad van Toezicht zijn geworven zullen de drie commissies (renumeratie, auditcommissie en onderwijskwaliteit) opnieuw worden ingericht.

Voor de remuneratiecommissie is affiniteit met HR-vraagstukken en inzicht in de werkgeversrol nodig. Voor de auditcommissie heeft u ervaring van planning en control instrumenten, inzicht in jaarstukken, begroting en wordt het gesprek gevoerd met de externe accountant. Voor de onderwijskwaliteit commissie is het nodig dat leden van de Raad kennis hebben van onderwijsontwikkeling, innovatie en onderwijsopbrengsten.

Honorering

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van SO Fryslân is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI-NVTK. De tijdsbesteding is ca. 15 dagdelen per jaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SO Fryslân.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Saskia Borgers en Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Zij zijn voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

De digitale gesprekken worden door de adviseur(s) van roel&jasper gevoerd met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de c.v.’s van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van de één van de drie profielen een geschikte kandidaat te zijn voor SO Fryslân? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie met c.v. in pdf-formaat uiterlijk 6 juni a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail: [email protected].

Wilt u in uw motivatie vermelden welk expertisegebied u opteert én of u in de Raad plaats wilt nemen op voordracht van de GMR?

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.