twee leden raad van toezicht

Noventa

Noventa is een stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Achtkarspelen en omstreken en heeft elf basisscholen. Ongeveer 1365 kinderen bezoeken deze elf scholen. Noventa heeft ruim 170 medewerkers in dienst.

Noventa staat voor kwalitatief hoogwaardig en boeiend onderwijs. Kwalitatief hoogwaardig betekent dat Noventa investeert in scholing van haar personeel, verbetering van de onderwijsopbrengsten en onderwijsvernieuwing. Boeiend onderwijs wordt gerealiseerd door het individuele kind centraal te stellen en de lessen op hem of haar af te stemmen.

Noventa wordt bestuurd door het eenhoofdige college van bestuur. Het college van bestuur is belast met en eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en geeft direct leiding aan de directeuren van de scholen en de medewerkers van het stafbureau. De directeuren moeten over hun werkzaamheden verantwoording afleggen aan het college van bestuur. Het college van bestuur legt over zijn/haar werk weer verantwoording af aan de raad van toezicht.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van Noventa, alsmede op het functioneren van de bestuurder/directeur, het toetsen van het beleid, het verlenen van goedkeuring aan bepaalde voorgenomen beslissingen, het vervullen van de rol van klankbord voor de bestuurder/directeur, het organiseren, evalueren en verantwoorden van de eigen werkzaamheden. De raad van toezicht adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter en wordt voor een periode van vier jaar benoemd, waarbij eenmalig een verlenging van vier jaar mogelijk is.

In de raad wordt gewerkt met 3 commissies, te weten:

 • Commissie Onderwijs en Kwaliteit
 • Audit Commissie
 • Remuneratie Commissie

De raad van toezicht houdt zich aan de Code Goed Bestuur (PO-raad) en aan de Code Goed Toezicht (VTOI).

De raad hanteert een rooster van aftreden. Twee leden zitten aan het einde van de benoemingstermijn. In verband met hun vertrek ontstaan er twee vacatures, te weten:

šŸŸ„ LID RAAD VAN TOEZICHT

Profiel financiƫn/HRM

šŸŸ„ LID RAAD VAN TOEZICHT

Profiel onderwijs en kwaliteit/HRM

Profielomschrijving

De raad kenmerkt zich door een plezierige onderlinge collegiale samenwerking waarin men onderzoekend, constructief en informerend is. Daarbij vindt de raad van toezicht het van belang om zich goed bewust te zijn van haar rol en zich rolvast te gedragen en niet op de stoel van het college van bestuur te gaan zitten. De raad van toezicht streeft in haar benoemingsprocedures naar diversiteit vanuit allerlei perspectieven. Gelet op de huidige samenstelling is voor de werving van nieuwe leden diversiteit een belangrijk criterium wat meegewogen zal worden.

De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn de relevante maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het college van bestuur.

In zijn algemeenheid wordt van de leden van de raad van toezicht verwacht dat zij:

 • De christelijke identiteit, de grondslag en doelstellingen van Noventa onderschrijft;
 • Vanuit persoonlijke overtuiging, een positieve bijdrage levert aan de manier waarop Noventa de identiteit vormgeeft in onderwijs, werkveldrelaties en de omgang met elkaar;
 • Actief een bijdrage kan leveren aan de discussie over de ontwikkeling van de christelijke identiteit van de stichting en haar scholen;
 • Actief vanuit zijn/haar rol als lid van de raad van toezicht mee bouwt aan de verdere ontwikkeling van de stichting en van het primair onderwijs in de regio
 • Beschikt over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en/of ervaring met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Zich betrokken voelt met het (primair) onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in het onderwijs (w.o. passend onderwijs);
 • Oog heeft voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen mede in verband met de identiteit en kan deze duiden in relatie tot de stichting en de scholen;
 • Inzicht en inlevingsvermogen heeft in het functioneren van de scholen en het onderwijs;
 • Het vermogen heeft om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Het vermogen heeft om op hoofdlijnen de strategie en het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te beoordelen;
 • In staat is zich op alle terreinen waarop de raad actief is op hoofdlijnen een onafhankelijk oordeel te vormen van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader, zonder last of ruggenspraak;
 • Het vermogen heeft om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en beleid van de stichting en deze te kunnen toetsen op kwaliteit, doelmatigheid en bijdrage aan de continuĆÆteit van de stichting (oordeelsvorming: het kunnen evalueren van gegevens, feitelijke gegevens, en of haalbaarheids-inschattingen voor beoogde beslissingen of veranderingen en op basis daarvan komen tot logische conclusies, waarbij belangrijke elementen, aspecten of feiten niet over het hoofd gezien worden.);
 • In staat is doelstellingen te formuleren en het bestuur te bevragen op de realisatie daarvan;
 • Het vermogen, de attitude en de communicatieve vaardigheden heeft om inhoud te kunnen geven aan de klankbord functie met het bestuur;
 • Gevraagd en ongevraagd kritisch is met betrekking tot toezicht; wijs en constructief met betrekking tot advisering van de bestuurder en uitdagend met betrekking tot vernieuwing;
 • Open staat voor en zich kan aanpassen aan nieuwe inzichten, veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving;
 • Affiniteit met de regio;
 • In geen enkele vorm een relatie heeft met een medewerker van de stichting.

Het specifieke profiel financiƫn/HRM (tevens lid Audit Commissie)

Voor dit lid zoeken we iemand die kennis, inzicht en visie heeft op het gebied van financiĆ«le continuĆÆteit en bedrijfsvoering, maar ook op de financiĆ«le en bedrijfseconomische analyses. Daarnaast heeft dit lid kennis van, inzicht en visie op control (managementinformatie en (financiĆ«le) kengetallen), risicobeheersing, treasury en verantwoording.

Het lid financiƫn treedt op als gesprekspartner van de accountant bij aanvang en einde van de controle over de jaarrekening en vertegenwoordigt de raad als opdrachtgever van de accountant.

Het specifieke profiel onderwijs en kwaliteit/HRM (tevens lid Commissie Onderwijs en Kwaliteit)

Voor dit lid zoeken we iemand die kennis, inzicht en visie heeft op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, in-, door- en uitstroom, resultaten, onderwijs en zorg, ontwikkelingen in het primair, passend en speciaal onderwijs en aanpalende beleidsterreinen, zoals kinderopvang en middelbaar onderwijs.

Tevens heeft dit lid kennis, inzicht en visie op (toekomstige) rollen van basisscholen en scholen voor speciaal basis en/of voortgezet onderwijs in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen.

Noventa is een aantrekkelijke werkgever. Het vinden en behouden van kwalitatief goed personeel is in dit tijdperk van personeelsschaarste lastig. Deskundigheid met betrekking tot de HRM is bij ƩƩn van beide nieuwe leden daarom een prƩ.

EĆ©n van de voornoemde leden zal worden voorgedragen door de GMR en zal als specifiek aandachtsveld medezeggenschap en ouderbetrokkenheid hebben.

Daarnaast wordt van de leden gevraagd om oog, gevoel en rekenschap te hebben voor de historie van Noventa, waar komt Noventa vandaan en wat is de uitgezette koers.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • samenwerkingsgericht;
 • integer;
 • rolvast;
 • onafhankelijk;
 • reflectief.

Overige informatie

De raad van toezicht vergadert gemiddeld zesmaal per jaar met het bestuur en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. Daarnaast legt de raad van toezicht jaarlijks werkbezoeken af aan de scholen, het stafbureau en het directieoverleg (2 ochtenden per jaar). Tevens overlegt de raad van toezicht tweemaal per jaar met de GMR. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding. Hierbij worden de richtlijnen van de PO-raad en de VTOI-NTVK gevolgd. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en ontwikkeling.

Reactie & procedure

De begeleiding is in handen van Roelof van den Berg van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij isvoor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Roelof van den Berg zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de cvā€™s van geschikte kandidaten aan Noventa worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden de kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een selectiegesprek.

Meent u (v/m) op basis van deze profielen een geschikte kandidaat te zijn voor Ć©Ć©n van de vacatures in de raad van toezicht van Noventa? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv in pdf-format uiterlijk 16 juni 2024 te sturen aan roel&jasper, e-mail: Ā [email protected].

Wilt u in uw brief aangeven voor welke positie u opteert?

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.